Jēkabs Vītoliņš

AttēlsJēkabs Vītoliņš
NimiJēkabs Vītoliņš
Suguvīrietis
Nodarbesfolklorist
Personiska informācija

Mūzikas zinātnieks, folklorists. Beidzis LK Kompozīcijas un mūzikas teorijas nodaļu (1924), papildinājies Vīnes universitātē (1929, 1931) un Sorbonas universitātē (1937). 1922-1938 dziedāšanas un mūzikas teorētisko priekšmetu pasniedzējs, kora vadītājs Rīgas Skolotāju institūtā. 1938-1944 un 1945-1962 LVK Mūzikas vēstures katedras profesora vietas izpildītājs. 1947-1977 LZA Folkloras institūta (vēlāk Valodas un literatūras institūta Folkloras sektors) vecākais zinātniskais līdzstrādnieks. Apbedīts Meža kapos. 

Strādādams latviešu folkloristikā, sakārtojis sērijas Latviešu tautas mūzikas 5 sējumus, arī krājumu Cīņas dziesmas. Zinātniskajos darbos visvairāk apcerējis tautas dzejas un melodikas vienotību, savus atzinumus balstot uz Liepājas apkārtnes dziesmu materiālu. Bija ievērojams pasaules mūzikas (Mūzikas vēsture, 1937; Rihards Vāgners, 1930 u.c.) un latviešu mūzikas popularizētājs (daudz krājumu, lekciju ciklu, to skaitā arī par tautasdziesmu latviešu profesionālajā mūzikā.).


Galvenās publikācijas: Par teksta un melodijas vienotību latviešu tautasdziesmās. // LPSR ZA Etnogrāfijas un folkloras institūta raksti. - 1953. - Nr.2. - 71.-93. lpp.; Par dažām latviešu tautas mūzikas iezīmēm ( Pēc Liepājas novada tautas mūzikas materiāliem) // Latviešu mūzika. - R., 1958.- 27.-86. lpp.; Liepājas novada gadskārtu ieražu dziesmu meldijas // LPSR ZA Valodas un literatūras insitūta raksti. - R., 1959. - Nr. 11. - 339.-394. lpp.; Tautas dziesma Latviešu mūzikā.- R., 1970. - 173 lpp.; Latviešu mūzikas vēsture. - R., 1972. - 1. sēj. 404 lpp. (Līdzaut. L. Krasinska. : Priekšvārds, 3.-6. lpp.; Tautas mūzika, 7.-67. lpp.; Vēsturiskās ziņas par latviešu tautas mūziku, 68.-84. lpp.; Jurjānu Andrejs, 226. - 249. lpp.
Bibl.: LPSR ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūta Folkloras sektora zinātnisko līdzstrādnieku publikāciju rādītājs (1945.-1974.). Sast. V. Greble Latviešu folklora: Žanri, stils.- R., 1977. - 281.-286. lpp.; Putniņa B. Vītoliņš blakus Vītolam // Literatūra un Māksla. - 1998. -6.-14. aug.


Literatūra: Vīksna, Māra; Bendorfs, Vilis. Tautas mūzikas teicēji, vācēji, pētnieki. Rīga: Zinātne, 2000.

KrājumiArchives of Latvian Folklore
Latviešu folkloras krātuves lasītava
Sünnikoht05.08.1898

Surmakoht09.09.1977

Rīga
Rīga