Rita Drīzule

AttēlsRita Drīzule
NimiRita Drīzule
Sugusieviete
RahvusLatvian
Nodarbesfolklorist
Personiska informācijaDRĪZULE Rita (dz. 1921.15.VIII Galgauskas pag. Lielpurvos) - folkloriste.
Dz. zemnieka ģim. Beigusi Madonas vsk. (1946), LVU Vēst. un filol. fak. (1954). 1954-55 ZA Etnogrāfijas un folkl. institūta zin. līdzstr., ZA Lit., folkl. un mākslas inst. (1956-92). Pētījusi gk. latviešu tdz. ētikas, estētikas un mitoloģijas problēmas. Sast. tdz. izlases ar ievadu, leksikas vārdnīcu: "Dziedot mūžu nodzīvoju" (1970), "Kad saulīte rotājas" (1982), "Liepu laipa" (1989, S. ar komentāriem), "Balta gāja sērdienīte" (1994, ar priekšv. un komentāriem), "Tautas dziesmas" (1998, ar pēcv.). Piedalījusies izlases "Latviešu tautasdziesmas" (1, 1955, 3, 1957) un zin. izd. "Latviešu tautasdziesmas" (1-5, 1979-84, 7, 2000) sagatavošanā. Public. rakstus par latv. tdz. izveides aspektiem, gadskārtu ieražu dziesmām, mitoloģiju, latv. un liet. tdz. sakariem u.c. jautājumiem.
M. Ābola
KrājumiArchives of Latvian Folklore
Latviešu folkloras krātuves lasītava
Sünnikoht15.08.1921

Galgauska
Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads
15.08.1921

Elukoht1943–1946

Madona
Madona, Madonas novads
1946

Rīga
Rīga
Izglītojies1946

mācījies
mācījusies Madonas vidusskolā

1954

studējis
beidz LVU Vēstures un filoloģijas fakultāti
Surmakoht11.01.2017

Rīga
Rīga