Viktors Ivbulis

Nimi
Viktors Ivbulis
Kopsavilkums
Viktors Ivbulis (1933) – izcils indologs, literatūrzinātnieks, emeritētais profesors, filoloģijas zinātņu habilitētais doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis. Ilggadējs Latvijas Universitātes profesors, Āzijas un Indijas vēstures popularizētājs Latvijā un Eiropā, kā arī Āzijas studiju un pētniecības virziena izveidotājs Latvijā. Visvairāk pievērsies rakstnieka Rabindranata Tagores dzīves un daiļrades pētniecībai, taču pētniecības uzmanības centrā ir arī bengāļu, indiešu literatūra un modernisma un postmodernisma laikmeta literatūras teorija un metodoloģija. Viņš kļuva par pirmo zinātņu doktoru indiešu literatūrā Padomju Savienībā ārpus Maskavas, kā arī ir vienīgais starptautiska mēroga indologs Latvijā. Par grāmatu "Tagore: East and West Cultural Unity" Viktors Ivbulis 2002. gadā saņēma Indijas Rietumbengāles štata valdības prēmiju.
Personiska informācija
Dzimis trūcīgā zemnieku ģimenē. Tēvs 1944. gadā tika arestēts un aizsūtīts uz Gulagu, līdz ar to Viktors Ivbulis agri sācis strādāt lauku darbus. Pirmos sasniegumus guvis sportā, vieglatlētikas disciplīnā – Rīgas čempiona tituls vieglatlētikas pieccīņā, vairākus gadus Latvijas labāko desmitniekā – šķēpa mešanā, kārtslēkšanā, tāllēkšanā un vieglatlētikas pieccīņā. Pēcāk pievērsies filoloģijai.
Viktors Ivbulis brīvi pārvalda angļu, bengāļu, franču, krievu un vācu valodu, kā arī lasa spāņu valodā.
Sieva – tēlniece Arta Dumpe, dēls – medicīnas zinātņu doktors Uga Dumpis.
Citātu galerija
"Ar Viktoru Ivbuli Indija Latvijā, latviešu kultūrā arvien ciešāk ienāk tieši, bez pastarpinājumiem un laikam ir grūti par augstu novērtēt darbu, ko viņš Indijas un vispār Austrumu tautu kultūras iepazīšanā un tuvināšanā Latvijā reāli paveicis. Viņš rosinājis un praktiski strādājis jaunu orientālistu sagatavošanā un izaugsmē [..] Viktors Ivbulis pats atzīst, ka viņš kā zinātnieks visu laiku stāv ar vienu kāju Indijā, ar otru literatūras teorijā un ka, abus darbības virzienus apvienojot, šad tad iznākot kaut kas tāds, par ko citi nerunā." (Kalniņš, Jānis. Profesors Viktors Ivbulis. Rīga: Latvijas Universitāte, 1993, 7., 9. lpp.)
Profesionālā darbība
1966: pirmā publikācija – raksts par Rabindranatu Tagori "Humānisma sargkareivis" laikrakstā "Literatūra un Māksla".

Darbība literatūrzinātnē

Pētījis bengāļu un indiešu literatūru, īpaši Rabindranata Tagores daiļradi. Viktora Ivbuļa pētījumi bija novatoriski Padomju Savienībā, jo lauza tradicionālo priekšstatu par Tagori kā reālistu un pierādīja viņa daiļrades romantisko būtību. Viktors Ivbulis par Tagori ir uzrakstījis trīs grāmatas – "Rabindranats Tagore" (1978), "Литературно-художественное творчество Рабиндраната Тагора: проблема метода"("Rabindranata Tagores literāri mākslinieciskā daiļrade"; 1981), "Tagore: East and West cultural unity" ("Tagore: Austrumu un Rietumu kultūru vienotība", Kalkutā 1999), kā arī tulkojis viņa darbu sējumu latviešu valodā no bengāļu valodas.
Publicējis rakstus par indoloģijas vēsturi un latviešu literatūru, kā arī modernisma un postmodernisma laikmeta literatūras teoriju un metodoloģiju. Sastādījis un sarakstījis teorētiskas ievaddaļas antoloģijām: "Uz kurieni, literatūras teorija?" (1995), "Romantisma revolūcija"(1996) un "Ceļā uz literatūras teoriju" (1998).

Akadēmiskā darbība

Ilgus gadus strādājis Latvijas Universitātē, kur docējis šādus kursus: "Ievads literatūrzinātnē"", "Ārzemju literatūras kritikas vēsture", "Literatūras teorija", "Romantisms", "Rabindranats Tagore", "Indija" un "Hinduisms".
Viņš uzstājies ar lekcijām vai lekciju cikliem 18 Indijas, ASV, Vācijas, Francijas un Skandināvijas universitātēs. Kopš 1991. gada ieguvis dažādas stipendijas un grantus zinātniski pētnieciskajam darbam ārzemēs.

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

1999: no bengāļu valodas tulkojis Rabindranata Tagores izlasi "Mājās un pasaulē" [romāns; dzeja, lugas, esejas] (arī grāmatas ievadapceres autors).
Tulkojis no bengāļu un angļu valodas.

Nominācijas un goda nosaukumi

1985: PSRS augstāko un vidējo mācību iestāžu zinātnisko darbu konkursā par monogrāfiju "Rabindranata Tagores literārā daiļrade" iegūta otrā vieta. Tobrīd tas bija augstākais Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu fakultātes docētāju iegūtais apbalvojums fakultātes pastāvēšanas laikā.
1997: Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis.
1997: Latvijas Universitātes Valsts profesors.
1999: Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.
2002: Latvijas Universitātes emeritētais profesors.
2002: Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks.
Birth time/place31.05.1933
Morkoniški
Morkonišķi, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads
Education1940 – 1948
Kalupes pamatskola

1949 – 1951
Daugavpils 1. vidusskola
Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils
Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils, LV-5401

1951 – 1956
Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts

1960 – 1966
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Svešvalodu fakultātes vakara nodaļa angļu valodas un literatūras specialitātē.

Papildus angļu valodas specializācijai, diplomā ieraksts par vācu un franču valodu apguvi.


1968 – 1972
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Svešvalodu katedras Aizrobežu literatūras katedras aspirantūra (sākotnēji studijas neklātienē, pēc tam – klātienē).


1972
PSRS Zinātņu akadēmijas Austrumpētniecības institūts
Maskava
Moscow, Russia

Aizstāvēta filoloģijas zinātņu kandidāta disertācija par tēmu "Rabindranats Tagore un personības problēma (romāni "Gora" un "Māja un pasaule")". Vikotra Ivbuļa disertācija bija pirmā Latvijas PSR par Austrumu tēmu.


1978 – 1979
Indija
India
10 mēnešu stažēšanās.

1983
PSRS Zinātņu akadēmijas Austrumpētniecības institūts
Maskava
Moscow, Russia

Filoloģijas doktora disertācija par tēmu "Rabindranata Tagores literārā daiļrade: metodes problēma".
Viktors Ivbulis Padomju Savienībā bija piektais filoloģijas doktors Austrumu literatūrās un pirmais zinātņu doktors indiešu literatūrā ārpus Maskavas.


1991
Viskonsinas-Medisonas Universitāte
Fulbraita stipendija piecu mēnešu pētnieciskajam darbam.

1993
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Habilitēts filoloģijas zinātņu doktors.

1996 – 1998
Maincas Johannesa Gūtenberga universitāte
Pētnieciska darba veikšana.
Working place
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas vadošais pētnieks.


1972 – 1974
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Svešvalodu fakultātes Aizrobežu literatūras katedras asistents un vecākais pasniedzējs.


1974 – 1989
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Svešvalodu fakultātes Ārzemju literatūras katedras vadītājs. Kopš 1986. gada katedras profesors.

1992 – 1998
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Promocijas un habilitācijas padomes ārzemju literatūrā priekšsēdētājs.

1993 – 1998
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Svešvalodu fakultātes Orientālistikas katedras vadītājs, profesors.

1993 – 1995
University of Latvia

Latvijas Universitātes Padomes un Senāta loceklis.


1993 – 2005
Žurnāls "Humanities and Social Sciences. Latvia"
Rīga
Rīga

Galvenais redaktors.


1999
Rīgas Skolotāju izglītības centrs
Rīga
Rīga

Lektors latviešu valodas un literatūras skolotājiem kursos "Literatūras teorijas jautājumi".

Participation in organisations1966 – 1968
Sporta biedrība "Vārpa"

Biedrības Centrālās padomes priekšsēdētājs.


1984 – 1990
PSRS Zinātņu akadēmijas Austrumpētniecības institūts
Maskava
Moscow, Russia

Koordinācijas komisijas loceklis.


1985 – 1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs

1987 – 1990
PSRS Orientālistu asociācija
Prezidija loceklis.

1990
Latvian Writers’ Union
Biedrs.

1990
Latvijas Žurnālistu savienība

Biedrs.


30.11.1995
Latviešu Akadēmisko Mācībspēku un Zinātnieku Apvienība
Humanitāro un sociālo zinātņu sekcijas vadītājs.
Travelled1988
Šveice
Switzerland

00.02.2002
Indija
India

Ceļojums pa Indiju norisēja divas nedēļas "the distinguished visitor" statusā, kas nozīmēja ļoti lepnu uzņemšanu un daudzas tikšanās ar ļoti augstu stāvošām personām. Šajā gadā Viktors Ivbulis ieradās vēlreiz Indijā, lai par grāmatu "Tagore: East and West Cultural Unity" ("Tagore: Austrumu un Rietumu kultūras vienotība") saņemtu Indijas Republikas Rietumbengāles štata valdības prēmiju 50 000 rūpiju apmērā.

Apbalvojumi
2001
The Order of Three Stars
IV šķira
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 2001. gada 10. oktobra lēmumu.

2002
Indijas Rietumbengāles štata valdības prēmija
Prēmija piešķirta par grāmatu "Tagore: East and West Cultural Unity". Viktors Ivbulis bija tikai piektais rietumnieks, kas saņēma šo prēmiju 50 gadu laikā.

2012
Indijas Baltijas federācijas kultūrai un tirdzniecībai balva "Indijas-Latvijas labās gribas vēstnieks 2012"

2014
Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa

2018
Kultūras ministrijas Atzinības raksts

Kartes leģendaNäitan 19 üksusest 1-19.
#KohtKuupäevTüüpVietas tips
  
1Morkoniški
(Morkonišķi, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads)
31.05.1933Birth time/placeVillage
2Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils
(Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils, LV-5401)
1949 - 1951EducationBuilding, house
3Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1960 - 1966EducationBuilding, house
4Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1968 - 1972EducationBuilding, house
5Maskava
(Moscow, Russia)
1972EducationCity
6Maskava
(Moscow, Russia)
1983EducationCity
7Indija
(India)
1978 - 1979EducationRegion, area
8Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1993EducationBuilding, house
9Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1972 - 1974Working placeBuilding, house
10Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1974 - 1989Working placeBuilding, house
11Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1993 - 1998Working placeBuilding, house
12Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1992 - 1998Working placeBuilding, house
13Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
(Nav norādīts)Working placeBuilding, house
14Rīga
(Rīga)
1993 - 2005Working placeCity
15Rīga
(Rīga)
1999Working placeCity
16Indija
(India)
01.02.2002TravelledRegion, area
17Šveice
(Switzerland)
1988TravelledCountry
18Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1985 - 1990Participation in organisationsBuilding, house
19Maskava
(Moscow, Russia)
1984 - 1990Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.