Aina Vāvere

Nimi
Aina Vāvere
Dzimtais vārds
Vērmane
Papildu vārdi
Neboisa
Kopsavilkums
Aina Vāvere (arī Neboisa; 1924-2011) - rakstniece. Dzimusi Cēsu pusē, mācījusies Jelgavā. 1944. gada rudenī devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, kur Baltijas Universitātē studēja dabaszinības. 1950. gadā ar ģimeni izceļoja uz Austrāliju, dzīvoja Adelaides tuvumā. Austrālijā apguvusi drāmas studijas. Pirmie literārie darbi kopš 1956. gada. Rakstījusi dzeju, īsprozu, romānus un lugas. Lugas iestudējušas latviešu trimdas teātra kopas. Literārajos darbos iezīmēti latviešu trimdinieku raksturi, Austrālijas vide, arī Latvijas vēstures notikumi, vēstījums reālistisks, raits un ar asprātīgiem vērojumiem. Lugām raksturīgi galvenokārt sadzīves, arī paaudžu attiecību vērojumi, ironiska attieksme pret pārspīlējumiem trimdas sabiedrības dzīvē. Tajās intresanti iezīmēti raksturi, bet ne vienmēr mērķtiecīga konfliktu attīstība, daudzi darbi plašāk neizvērsti, veidoti kā dramatiskas etīdes.
Personiska informācija
Dzimusi skolotāju ģimenē.
Citātu galerija

Par īsprozas krājumu "Laikmeta drupas" (1963)

"Aina Neboisa nepieder mūsu svešniecības jaunākajai, ne modernākajai rakstnieku audzei, kaut arī tās rakstniecības pirmsākumi meklējami D. P. laikā - Vācijā, kad tā studē Baltijas universitātē Pinebergā. Galvenā pievēršanās rakstniecībai tomēr notiek Austrālijas kontinentā, ap 1955. gadu, kad autore ir tur kautcik iedzīvojusies un nodrošinājusi savu dzīves iztiku. Izlasot Laikmeta drupu astoņus stāstus un neviļus minot, kādam latviešu rakstnieču tipam Aina Neboisa ir radniecīgāka, tad manuprāt viņai tuvākās ir Irma Grebzde un nelaiķe Konstance Miķelsone. Gribas sacīt, ka viņa ir vidū, kautkur, starp abām pieminētajām rakstniecēm. Laikmeta drupas liecina, ka viņai ir sava seja, sava pieeja un lietu redzēšana, kaut arī ar sākumā pieminēto radniecību. Bet kurš gan mēs bez radiem?!"

Pelēcis, Valentīns. Laikmeta drupas. Tilts, Nr. 56.-57, 1964.

"Glīti iespiestajā un iesietajā grāmatā uzņemti astoņi stāsti, pie kam daļai tematiku veido Austrālijas svešumā izkaisīto latviešu sairušās dzīves motīvs. Viņi dzīvo uz laikmeta drupām, un arī paši viņi ir Latvijas brīvlaiku labākās dzīves drupas. Ainas Neboisas rakstnieces spējas pierāda šādas visai svarīgas īpatības: 1) Nopietni pārdomāta stāsta, resp. noveles konstrukcija: sākumā divu nesavienojamu dzīves situāciju dispozīcija (piem,, latviešu trimdinieku sīkstā turēšanās pie Latvijas: svešatnes dzīves ziņa; pieredzētā īstenība: valdības mācīta fikcija un šķitums), vēlāk šo apstākļu izraisītā sadursme. 2) Ļoti vienkāršs, tiešs, no liekiem piemetinājumiem un izskaistinājumiem attīrīts stils. Pie tam šis vienkāršais izteiksmes veids ir pārsteidzoši svaigs, gandrīz vai bez kādām klišejām. Ar to Aina Neboisa pratusi savos stāstos iedzīvināt tēlojamās vides elpu un krāsu. 3) Viņai ir arī sava doma, ko sludināt, reizēm filozofiska, reizēm sabiedriska. Vai nekur Aina Neboisa nav atstājusi novārtā psīcholoģisku novērojumu, kālab viņas tēlotās personas ir ticamas un dzīvo katra savu individuālu dzīvi."

Gāters, Alfrēds. Laikmeta drupas. Daugavas Vanagi, Nr. 5, 1964.

Par Ainas Vāveres lugām

"Rakstnieces dramaturģes radošā darbība sākas sešdesmito gadu beigās un septiņdesmito gadu sākumā, kad latviešu etnisko radioraidījumu klausītāji un teātra mākslas cienītāji iepazīst viņas 1959. gadā sarakstīto divcēlienu lugu "Mūžīgais vīrietis", kur asprātīgi risināts pārpratuma dēļ radies anekdotisks notikums kādā no birojiem, un 1961. gadā uzrakstīto īslugu "Notikums pie nama durvīm" -veikli atainotu sadzīvē radušos pārpratumu. Tai pašā 1961. gadā tapusi arī latviešu tautas folkloras motīviem piesātinātā īsluga "Vilkate", kuras darbība notiek Vidzemē 17. gs. Interese par tautas vēstures senāko laiku notikumiem un to nopietna izpēte rakstniecei sniegusi vielu vienam no plašākajiem darbiem - 1966. gadā sarakstītajai 4 cēlienu vēsturiskajai lugai "Mačs Priekulis". Tās darbība risinās 17. gs. otrā pusē Vidzemē. [..] Plašāka apjoma dramaturģijas darbu vidū vēl minama 1973. gadā sarakstītā 3 cēlienu luga "Sabrukušais nams" un 1981. gadā - luga ar 13 skatiem "Jauna, neprecējusies un baltu izcelsmes". Abos minētajos darbos attēloti notikumi latviešu dzīvē svešumā. Daudzos mazāka apjoma dramaturģijas darbos, kurus autore parasti nosaukusi par īsām lugām, attēloti dažādi, galvenokārt anekdotiski, atgadījumi ārzemju latviešu sadzīvē. Kā lielāka apjoma darbos, tā arī īslugās dramaturģe atklāj, ka ir redzīga vērotāja, teicama savu varoņu psiholoģijas izpratēja, veikla asprātīgu un intriģējošu sižetu veidotāja. Lai spilgti un pārliecinoši uz skatuves atsegtu savu varoņu uzskatus, domas un rīcību, rakstnieces talantam vienlīdz labi kalpo gan liriska smeldze un labsirdīgs smaids, gan ironisks smīns."

Anerauds, Jānis. Aina Vāvere un viņas lugas. Zvaigzne, Nr. 11, 1989.


Profesionālā darbība

Literārā darbība

1956: studentu vienības "Auseklis" izdevuma 29. numurā maijā publicēts pastāsts "Tomāti".
No 1957. gada publikācijas galvenokārt Austrālijas latviešu periodiskajos izdevumos, piedalījusies Austrālijas latviešu Kultūras dienu literāros konkursos un Austrālijas Latviešu preses biedrības rīkotajos literārajos konkursus un ieguvusi godalgas.
1958: sarakstīta pirmā luga "Mūžīgais vīrietis".
1962: laikrakstā "Austrālijas Latvietis" publicēti dzejoļi.


Laikrakstā "Austrālijas Latvietis" rakstījusi par austrāliešu literatūru, arī dramaturģiju.

Literārie darbi

1963: stāstu krājums "Laikmeta drupas" (Sidneja: Sala).
1969: vēsturiska luga "Mačs Priekulis" (Kantona: Lamberga).
1982: lugu krājums "Jauna, neprecējusies un baltu izcelsmes" (Sidneja: Salas apgāds).
1989: īsprozas krājums "Svešatnes albums" (Newton (ASV): Latviešu Rakstnieku apvienības grāmatu klubs.
1990: īsproza "The Blue Mountain in Mujani" : stories of the immigrant experience (Harmondsworth (Middlesex) [etc.] : Penguin Books).
1992: romāns "Varbūt tā bija" (Rīga: Preses nams).
1994: romāns "Kādēļ mīlestība?" (Rīga: Preses nams).
1998: romāns "Gadsimta gobelēns" (Rīga: Jāņa Rozes apgāds).


Tulkojusi angļu valodā Valdemāra Kārkliņa romānu "Vientulības kalns", Zentas Mauriņas rakstus.

Lugu iestudējumi

1959: luga "Mūžīgais vīrietis" Melburnas (Austrālija) ev. lut. draudzes dāmu komitejas teātra kopa.
1962: luga "Vilkate" Amerikas Latviešu teātra Vašingtonas ansamblis.
1964: luga "Notikums pie nama durvīm" Korbijas (Anglija) Daugavas Vanagu dramatiskā kopa.
1964: luga "Notikums pie nama durvīm" Daugavas Vanagu Brisbenas (Austrālija) nodaļas vanadžu dramatiskā kopa.
1969: luga "Mūžīgais vīrietis" Daugavas Vanagu Brisbenas nodaļas vanadžu dramatiskā kopa.
1972: luga "Mačs Priekulis" Adelaides (Austrālija) Latviešu teātra ansamblis.
1979: luga "Notikums pie nama durvīm" Adelaides Latviešu teātra ansamblis.
1980: luga "Sabrukušais nams" Daugavas Vanagu Brisbenas nodaļas vanadžu dramatiskā kopa.
1980: luga "Notikums pie nama durvīm" Gēteborgas-Burosas (Zviedrija) Latviešu teātris.
1982: luga "Tāda savāda lieta" Daugavas Vanagu Brisbenas nodaļas vanadžu dramatiskā kopa.
1986: luga "Narcise" Ziemeļkalifornijas (ASV) Latviešu biedrības teātra kopa.
1986: luga "Kad kāzas būs pāri" Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrības teātra kopa.
1987: luga "Ko dzirdēji, ko redzēji" Adelaides Latviešu teātra ansamblis.
1990: luga "Kad kāzas būs pāri" Ziemelkalifornijas Latviesu teātra kopa.

Birth time/place01.12.1924
Drabeši
Drabeši, Drabešu pagasts, Cēsu novads
Dzimusi Drabešu pagastā.

Precējusies ar entomologu Arturu Neboisu.
Meita - Ilze Alma Neboiss (dzimusi 1955. gada 21. septembrī Melburnā).
Strādājusi pētniecības darbā lauksaimniecībā, kā arī par dabaszinātņu skolotāju austrāliešu ģimnāzijās.
Residence1950
Falingbostele
29683 Bad Fallingbostel, Germany
Pārcēlās uz šo tranzītnometni.
Educationnezināms – 1943
Jelgavas ģimnāzija
Akadēmijas iela 10, Jelgava
Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001

1949
Baltijas Universitāte
Pinneberga
Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421

Beigusi studijas dabaszinību fakultātē, iegūstot agronomes diplomu.


1967
The University of Melbourne
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia

1975 – 1978
Adelaida
Adelaide, South Australia, Australia

Papildinājusi zināšanas drāmas studijās un ieguvusi maģistres grādu Flindersa universitātē (Flinders University) Dienvidaustrālijā.


1979
Southern Illinois University
Lincoln Dr 1263, Carbondale
Lincoln Dr 1263, Carbondale, Illinois, United States, 62901

Papildinājusi zināšanas drāmas studijās Dienvidilinoisas universitātē (South Illinois University, SIU).

Working placeAdelaida
Adelaide, South Australia, Australia
Mācījusi Latvijas vēsturi un latviešu valodu Adelaides Latviešu vidusskolā.

1959
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia
Dabaszinību skolotāja Melburnas ģimnāzijā.
Participation in organisations
Akadēmiskās Studentu Vienības Atāls locekle.
Place/time of death31.10.2011

Kartes leģenda

Näitan 9 üksusest 1-9.
#KohtKuupäevTüüpVietas tips
  
1Drabeši
(Drabeši, Drabešu pagasts, Cēsu novads)
01.12.1924Birth time/placeVillage
2Falingbostele
(29683 Bad Fallingbostel, Germany)
1950ResidenceCity
3Akadēmijas iela 10, Jelgava
(Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001)
1943EducationBuilding, house
4Pinneberga
(Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421)
1949EducationCity
5Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
1967EducationCity
6Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
1975 - 1978EducationCity
7Lincoln Dr 1263, Carbondale
(Lincoln Dr 1263, Carbondale, Illinois, United States, 62901)
1979EducationBuilding, house
8Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
1959Working placeCity
9Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
(Nav norādīts)Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.