#LFK-150-171

Nimetus
Priekš pārcelšanās
Ühiku number
171
Valodas
Latvian
Märkused
Iesūtījusi Rencēnu pamatskola
Atslēgvārdi
#LFK-150-171
Tekstistuse lisajaLigaB
LõpetatudJah
KinnitatudJah
Uuendatud2019-05-20 21:28:44
Tekstistus

169

Ka var zagļus piesiet.
Marija un Jēzus gāja pa ceļu x x x un veda to Bērniņu Kristu pie rokas tad nāca trīs zagļi un gribeja to bērniņu nozakt [nozagt] Mārija sacija uz Jazepe [Jāzepu] sien tos zagļus ar delžu saitem iekš Dieva rokas un kristus vardā amen .

170

Atlaišana
Kad tu stāvi zagļu saites x x x tad ej uz Mājam Dieva rokas x x x Abra Dabra Vabra Nabra Egsija.

171

Priekš parcelšanas.
Ka mūsu kungs Kristus ir karajies ta ka viņam ta karašanas jeb pakaršanas ne ko nav skadejusi ta tev ar ta parcelšanas ne ko neskades Jezus māte staigaja tava veida kur tev Dievs veselibu devis Amen x S Ar 7. To x x R x x R. O. x T x ar x S x
Tektsista teksti
#LFK-150-171
Tekstistuse lisajaLigaB
LõpetatudJah
KinnitatudJah
Uuendatud2019-05-20 21:40:48
Tekstistus

reš R a E. r k r r 4 ?
T r E r Ne E N x x O x
p x E v R ch x 84 E Iet
R R T S A T A R B
A T T A S E J A R R
A P U D D W W I S S Z
S Dziesma 513 1 perša

Dievs Kungs Jāņa paradišanas grāmata 1 nodaļa 16 perša un viņam bija laba Rokā septiņas zvaigznes un no viņa mutes izgaja ass abējas pusē [pusēs] griezigs zobins un viņa vaigs spideja ka ta saule spīdeja saka speka Elijas grāmata 20 nod. 2 p. Un ir manu muti licis ka asu zobinu apakš savas rokas ēnas ir viņš man apklajis. Viņš mani apklajis Viņš mani par spožu bultu mak apslept.

Tektsista teksti
#LFK-150-171
Tekstistuse lisajaRoberts
LõpetatudJah
KinnitatudJah
Uuendatud2020-09-08 13:27:56
Tekstistus

171

150,171 VIm Rencēnos /- -
Preeksch parcelschanas.
Ka muhsu kungs Kristus ir karajees ta_ka.wiņam ta karaschanas jeb pakarschanas no ko naw skadejusi ta tew ar ta parcelschanas ne ko neskades. Jēzus mahte staigaja tawa weida kur tew Deews weselibu Dewis Amen Y Ar 7. R R O T ar Y resch R a E r k r r 4 ? T r E r N e E N O p E v R eh 84 E Iet R R T Y A T .A R B A T T A Y E J A R B A P U D D W W I Y Y Z Y Dzeesma 513 1 perscha. Deews Kungs Jahņa paradischanas grahmata 1 nodaļa 16 perscha un wiņam bija laba Rokā septiņas zwaigznes un no wiņa mutes izgaja ass abehjas pusch greezigs zobins un wiņa waigs spideja ka ta saule spihdeja sawa spēkā Elijas grahmata 29 nod. 2 p. Un ir manu muti licis ka asu zobiņu apaksch sawas rokas ehnas ir vviņsch man apklajis Wiiņsch mani par spazchu bultu mak apslept.
Tektsista teksti

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.