0150-Buramvardi-09-0137
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Latvian Charms
Keywords
Items#LFK-150-3122
#LFK-150-3123
#LFK-150-3124
#LFK-150-3125
#LFK-150-3126
#LFK-150-3127
#LFK-150-3128
#LFK-150-3129
Transcriber LigaB
Finished Yes
Pārbaudīts No
Corrected 2019-01-11 21:55:47
Transcription iekš tā vārd [vārda] Dieva tā Tēva x Dieva ta dēla x Un Dieva ta Svēta Gara x x x Amen. x

3123

41 Ļauna izdzīšana
Jezus Kristus dārgais vīrs pavēl sātan am [tam] ļaunam garam iziet iekš Dieva Kunga pavēlēšanas vārdu tu sātan atkāpies no tā Kunga Kristus krusta x x x sista golgatas kalnā es tev izdzenu ar Kristus vārdiem ar 3 x x x x x x x x x 9 debess Eņģeļiem Tu sātan izej iekš tā visu spēcīga Dieva tā Tēva x Dieva tā Dēla x un Dieva tā svēta Gara x Amen x Amen x Amen x x x 9 reiz jarunā uz pus glāzes tējas jeb ūdens un uz tā cilveka galvas 9 reiz.

3124

42. Pakrūts
Vai tu esi pāržēlojusies vai pakārusies kā Jezus Kristus pakārts bija Ka viņam tā uz pakāršanu ir skādejusi, tā tev uz kāršanu jeb pakāršanu neskādēs. Māte Maria [Marija] iet iekš tevis un nodzen sāpes caur ko Dievs tevi veselu dara Iekš Tā vārda Dieva tā Tēva Dieva ta Dēla un Dieva tā Svēta gara Amen x x x

3125

43. Pret Ausu sāpēm.
Mana augšana un mana sirds dzied Dievs ej man grēciniekam žēligs iekš Jezus Kristus vārda

3126

44. Vēdera Sāpēm
Jezus Kristus dārgais vīrs pavēl krūšu un vēdera sāpēm pazust tai pašā stundā iekš tā visu spēciga Dieva ta Tēva x Dieva tā Dēla x Dieva tā Svēta Gara x Amen x Amen x Amen x x x 9 reiz jarunā uz pusglāzes ūdeņa un tad jaiedzert [iedzert] jadod.

3127

45. Uguns Vārdi
Es tev saku uguns viesi esi man paklausigs uguns viesis, neķer tu tālaku kā tagad esi Iekš tā vārda Dieva tā Tēva Dieva tā Dēla un Dieva tā Svēta Gara.

3128

46. Dzeltanai [Dzeltenai] vainai
Zosu sūdus baltumu ir jasakaltē un jasaberž un tad ar brandvīnu iekšā jadzer.
47. Priekš zobiem.