Viktors Hausmanis

Vardas
Viktors Hausmanis
Kopsavilkums
Viktors Hausmanis (1931) – latviešu literatūrzinātnieks un teātra pētnieks. Habilitētais filoloģijas zinātņu doktors (1972), habilitētais filoloģijas doktors (1992), Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis un īstenais loceklis (1989). Piedalījies Valodas un literatūras institūta kolektīvajos darbos, izstrādājis Raiņa Kopoto rakstu zinātniskā izdevuma tekstoloģiskos principus, sagatavojis un komentējis 9., 11.-15. sējumu (1980-1982, saņemta LPSR Valsts prēmija 1987. gadā). Devis nozīmīgu ieguldījumu Raiņa daiļrades un latviešu dramaturģijas pētniecībā. Grāmatās izgaismotas būtiskas rakstnieku personības iezīmes, atklātas jaunas estētiskās kvalitātes daiļradē, parādīta dramaturģijas loma latviešu skatuves mākslas attīstības procesā. Bijis izdevuma “Latviešu literatūras vēsture" (1-3, 1998-2001) zinātniskais vadītājs, uzrakstījis nodaļas par latviešu drāmu no 1918. gada līdz mūsdienām. Saņēmis Viļa Plūdoņa balvu par latviešu trimdas dramaturģijas izpēti, LZA Raiņa balvu – par latviešu literatūras un kultūras procesu izpēti un izcilu ieguldījumu Raiņa daiļrades pētniecībā, Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu, III šķiras Atzinības krustu un citus apbalvojumus.
Personiska informācija
Dzimis pastnieka ģimenē.
Profesionālā darbība

Grāmatas

1965: “Rainis un teātris” (Rīga: Liesma).
1968: “Tautas dzejnieks Rainis” (Rīga: Zinātne).
1968: “Lilija Ērika” (Rīga: Liesma).
1971: “Raiņa daiļrades process” (Rīga: Liesma).
1973: “Raiņa dramaturģija” (Rīga: Zinātne).
1977: “Sarunas ar Felicitu Ertneri”.
1980: “Dramaturgs Harijs Gulbis” (Rīga: Liesma).
1980: “Lilita Bērziņa” (Rīga: Liesma).
1983: “Alma Ābele” (Rīga: Liesma).
1984: “Rūdolfa Blaumaņa dramaturģija” (Rīga: Liesma).
1986: “Velta Līne. Dokumentāli biogrāfiska apcere” (Rīga: Liesma).
1988: “Ādolfs Alunāns. Aktieris. Režisors. Dramaturgs” (Rīga: Liesma).
1990: "Rainis mūsdienu teātrī. 1965–1990” (Rīga: Liesma).
1996: "Latviešu aktieri trimdā: Biogrāfijas un apceres" (Rīga: Preses Nams).
1999: “Kas tie tādi... trimdas lugu rakstītāji?” (Rīga: Zvaigzne ABC).
2001: "Vecās Jelgavas aktieri" (Rīga: Zinātne).
2001: “Manas aktrises” (Rīga: Liesma).
2003: "Mārtiņš Zīverts” (Rīga: Zinātne).
2004: "Latviešu drāma. 20. gs. pirmā puse" (Rīga: Zinātne. Kopā ar Benediktu Kalnaču)
2005: "Anšlavs Eglītis" (Rīga: Zinātne).
2005: "Latviešu teātris trimdā: Vācija, Austrija, Beļģija, Dānija, Anglija, Zviedrija" (Rīga: Zinātne).
2006: "Latviešu drāma. 20. gs. otra puse (Rīga: Zinātne. Kopā ar Benediktu Kalnaču).
2008: "Latviešu teātris ASV un Kanādā" (Rīga: Zinātne).
2009: "Latviešu drāmas sākotne" (Rīga: Zinātne).
2010: "Latviešu teātris Austrālijā" (Rīga: Zinātne).
2013: "Latviešu lugu rādītājs" (Rīga: LU LFMI).
2014: "Jelgavas teātris" (Rīga: Zinātne).
2014: "Laimonis Siliņš un Sanfrancisko Mazais teātris" (Rīga: Zinātne).
2020: "Mans institūts" (Rīga: Zinātne).
2021: "Anšlava Eglīša Amerikā rakstītās lugas un to likteņi" (Rīga: LU LFMI).

Kopš 1956. gada darbojas teātra zinātnē, publikācijas par latviešu teātra un dramaturģijas attīstības problēmām, recenzijas. Rakstījis apceres par Augustu Saulieti, Rihardu Rīdzinieku u. c. 1980. gadu beigās pievērsies latviešu trimdas dramaturģijai un teātra izpētei. Sastādījis Mārtiņa Zīverta darbu izlases "Lugas" (1988) un "Kamerlugas" (1989) un Anšlava Eglīša darbu izlasi "Lugas" (1990) ar plašiem komentāriem un apcerēm par Mārtiņa Zīverta un Anšlava Eglīša dzīvi un daiļradi. Sastādījis un komentējis Mārtiņa Zīverta autobiogrāfijas un vēstuļu kopojumu "Par sevi" (1992), kā arī kopkrājumu "Trimdas lugas" (1-2, 1994-1995) ar plašu ievadapcerējumu. 2001. gadā publicējis rakstu "Raiņa ieceru universālisms nepabeigtajās lugās" (krājumā “Rainis radošo meklējumu spogulī”). Mārtiņa Zīverta fonda priekšsēdētājs. Viktors Hausmanis lasījis speckursu par Raini un lekcijas par trimdas dramaturģiju LU, par latviešu drāmu – Minsteres un Bonnas universitātēs vācu studentiem.

Administratīvie pienākumi, darbs padomēs, komisijās

1989 – LZA īstenais loceklis
1989–2001 – LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nozares vadītājs
1992 – LZA Senāta loceklis

Zinātniskā darbība

1959 – filoloģijas zinātņu kandidāts. "Raiņa drāma "Uguns un nakts"" 1959, Valodas un literatūras institūts (vadītājs – prof. Kornēlijs Zeļinskis).
1973 – filoloģijas zinātņu doktors. "Raiņa dramaturģija".
1992.06.02. – nostrificēts, Dr. habil. filol.


Pagodinājumi

2017: Viktoram Hausmanim piešķirts Valsts emeritētā zinātnieka diploms.
Birth time/place06.12.1931
Jelgava
Jelgava
Education1946
Jelgavas 3. pamatskola
Jelgava
Jelgava

Beidzis Jelgavas 3. septiņgadīgo skolu.


1950
Jelgava Pedagogic School
Jelgava
Jelgava

Beidzis Jelgavas pedagoģisko skolu.


1950 – 1954
Latvian State Pedagogical Institute

Beidzis Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un literatūras fakultāti, specialitāte latviešu valoda un literatūra.


1954 – 1957
The Maxim Gorky Literature Institute
Povarskaya 25А, Maskava
Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069

Beidzis aspirantūru pie PSRS ZA M. Gorkija Pasaules literatūras institūta Maskavā.

Working place1957 – 1973
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta zinātniskais līdzstrādnieks

1973 – 1983
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
LZA Valodas un literatūras institūta direktora vietnieks

1983 – 1992
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
LZA Valodas un literatūras institūta direktors

1992 – 1999
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktors

1995
Westphalian Wilhelms-University
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany
Viesprofesors Vestfāles Vilhelma universitātē Minsterē

1997
Westphalian Wilhelms-University
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany
Viesprofesors Vestfāles Vilhelma universitātē Minsterē

1999 – 2013
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks, Literatūras vēstures nodaļas vadītājs

1999
Bonnas Universitāte
Bonna
Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany
Viesprofesors Bonnas universitātē

2001
Westphalian Wilhelms-University
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany
Viesprofesors Vestfāles Vilhelma universitātē Minsterē

2013 līdz šim
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

Kopš 2013 – LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks

Participation in organisations1959 līdz šim
Latvijas Teātra darbinieku savienība
Eduarda Smiļģa iela 37/39
Eduarda Smiļģa iela 37, Rīga, LV-1002

Latvijas Teātra darbinieku savienības biedrs


1965 – 1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs

1990 līdz šim
Latvian Writers’ Union
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011
Biedrs
Apbalvojumi
1981
LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks

1987
Latvijas PSR Valsts prēmija
Zinātnē un ražošanā
Prēmija piešķirta par Raiņa Kopoto rakstu akadēmisko izdevumu 30 sējumos (1977-1986): izstrādājis J. Raiņa Kopotu rakstu zinātniskā izdevuma tekstoloģiskos principus, sagatavojis un komentējis 9., 11.-15. sēj. (1980-1982).

1996
LZA Viļa Plūdoņa balva
Balva piešķirta tobrīd LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktoram Viktoram Hausmanim par darba kopumu "Latviešu trimdas dramaturģijas izpēte un darbu publikācijas".

2007
Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa
Medaļa piešķirta par ievērojamu ieguldījumu latviešu dramaturģijas un teātra vēstures izpētē.

2012
LZA Raiņa balva
Balva piešķirta par latviešu literatūras un kultūras procesu izpēti un izcilu ieguldījumu Raiņa daiļrades pētniecībā.

2012
Atzinības krusts
III šķira
Ordeņa komandieris ar Ordeņa kapitula 2012. gada 13. aprīļa lēmumu. (Ordenis pasniegts 2012. gada 4. maijā Rīgas pilī.)

2014
Jelgavas pilsētas domes Goda raksts
Goda raksts piešķirts par radošu darbu teātra zinātnes un kritikas veidošanā un mūža ieguldījumu Jelgavas pilsētas kultūrvides veidošanā.

2014
Latvijas Republikas Ministru kabineta balva
Balva piešķirta akadēmisko rakstu krājuma "Latvieši un Latvija" redakcijas kolēģijai – Ilgai Jansonei, Tālavam Jundzim, Viktoram Hausmanim, Maijai Kūlei, Andrejam Vaskam un Guntim Zemītim – par būtisku devumu starpnozaru disciplīnas – letonikas – attīstībā un nacionālās identitātes stiprināšanā, sagatavojot un izdodot četru sējumu akadēmisko rakstu krājumu "Latvieši un Latvija".

2016
Kultūras ministrijas Atzinības raksts
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atzinības raksts piešķirts par izciliem sasniegumiem Latvijas kultūras dzīvē.

Kartes leģenda

Rodomi rezultatai 1-1717.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Jelgava
(Jelgava)
06.12.1931Birth time/placeCity
2Povarskaya 25А, Maskava
(Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069)
1954 - 1957EducationBuilding, house
3Jelgava
(Jelgava)
1946EducationCity
4Jelgava
(Jelgava)
1950EducationCity
5Latvijas Zinātņu akadēmija
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1957 - 1973Working placeBuilding, house
6Latvijas Zinātņu akadēmija
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1973 - 1983Working placeBuilding, house
7Latvijas Zinātņu akadēmija
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1983 - 1992Working placeBuilding, house
8Latvijas Zinātņu akadēmija
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1992 - 1999Working placeBuilding, house
9Latvijas Zinātņu akadēmija
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1999 - 2013Working placeBuilding, house
10Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
2013Working placeBuilding, house
11Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
1995Working placeCity
12Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
1997Working placeCity
13Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
2001Working placeCity
14Bonna
(Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany)
1999Working placeCity
15Eduarda Smiļģa iela 37/39
(Eduarda Smiļģa iela 37, Rīga, LV-1002)
1959Participation in organisationsBuilding, house
16Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1965 - 1990Participation in organisationsBuilding, house
17Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
(Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011)
1990Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.