2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.9. Slimība, nāve, bēres. Senās bēru ierašas un svinēšana, un dažādas māņticības druskas par miršanu un mirušiem. > 2.9.6. Nakti priekš bērēm līķi vaktē.

Kategorija: 2.9.6. Nakti priekš bērēm līķi vaktē.

Vienības (90)