01-SBB-Herders-15
KrājumsBerlīnes Valsts bibliotēka
KolekcijaJohana Gotfrīda Herdera latviešu tautasdziesmu kolekcija
Atslēgvārdi
Atšifrēja LigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2016-07-27 23:08:33
Atšifrējums Die folgenden beiden Liedern sind in                      
             und                                                            
                                                      
------------------------
1) Maria brauz [brauc] basniza [baznīcā], sawu [savu] dehlinu mekledama [meklēdama] atrade [atrada] Dehlu [dēlu] semmi [zemē] gullischu [gulošu]. Ko gulli [guli]? negulli [Neguli]! zelles [celies] augscham [augšā]! Schi [Šī] saule, schi [šī] semme [zeme] Tewis [tevis] gauschi [gauži] raudaja [raudāja]. 

2) Lai raud, ja raud, ganna [gan] mann [man] gruhts [grūts] leels [liels] Krusts Muggurâ [mugurā], Ehrkschu [ērkšķu] krohnis [kronis] Galwa [galvā, wissi [visi] manni [mani] nadsini [nadziņi] smalkam Dselsim [dzelzīm]. 
-----------------------
1) Paklausi scheligs [žēlīgs] Radditais [radītājs] muhsu [mūsu] luhgschanu [lūgšanu] und rauduschanu [raudāšanu], ko mehs [mēs] schinni [šinī] laika us [uz] tewim [tevim] luuzum [lūdzam] ar schehloscham [žēlošan'].

2) Tas sirschu [siržu] sinnatneeks [zinātnieks] Tu essi [esi], muhsu [mūsu] Wahjiba [vājība] irr [ir] tew [tev] sinnnamu [zināma],
dohd [dod] mums tawu [Tavu] schehlastibu [žēlastību], ka [kā] mehs [mēs] us [uz] Tewim [Tevi] atgreeschames [atgriežamies].

3. Mehs [Mēs] essam [esam] gan dauds [daudz] grehkojuschi [grēkojuši], nopelnijuschi [nopelnījuši] to muhschigu [mūžīgu] sohdu [sodu], tapatz [tāpat] kâ weens [viens] scheligs [žēlīgs] Tehws [Tēvs], Tu gribbi [gribi] mums wisseem [visiem] schehligs [žēlīgs] buht [būt]. 


tu zu                                              
                   worden                      
                 .

1)
Maria fährt zur Kirche und sucht ihren Sohn,  sie findet den Sohn auf der Erde liegen. Warum liegst du? Liege nicht! Steh auf! Diese Sonne, (Welt) dieses Land (fuhr)            viel             .

2)                , laß     weinen, mir liegt ein           großer Kreuz auf dem Rücken,                         Krone auf dem Haupte, 
             meine Hände und Füße liegen in Eisen.
------------------------
1) Erhöre gnädiger Schöpfer unser Gebet und Weinen, welches wir in dieser Zeit zu dir richten,                    

2) Du bist des Herzens Kundiger, unser                        ist dir bekannt,               nur deine Barmherzigkeit,      wir nur zu dir bringen.

3. Wir haben zwar vielfältig gesündigt und den ewigen Zorn genügt verdient; darum             gnädiger Vater            sei uns allen
gnädig             .