0910-Davis-Ozolins-01-0016
AtšifrējaSanta18
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-04-06 21:35:01
Atšifrējums369
Kad siltu maizi dodot, ta asaka, "paldees", tad teekot debesis.
370 Kad karstu maizi ar nazi greezchot, tad cepejam sahpe durot.
371  Maizes greezejs neteekot debesis.
372 Kad maizes cepejs maizi nokrashns velkot un citiem smeket dodot, tad debesis neteekot.
373 Kai maize ahdot no mutes krigtot, tad negaidot, gaschkis nahkot.
374 Kad maizse widucis pahtrukshot, tad truhkshtot weena ehdaja.
375 Sirdigam cilwekam labi maize ruhgst.
376 No maizes klaipa pirmo greezenu greezchot tam japahrwelk krusti, tad swehttiba paleekot maize.
377 Nogreestto maizes klaipa galu nedrihkst uz durwu pusi likt, tad swehtiba eet ahra pa durwim.
378 Kad maizes klaips widū pahrsprahdzis, tad kahds no ehdejeem drihz mirs waj aizees.
379 Eekostu maizes kumosu nedrihkst otram dot, tad atdodot sawu spehku.
380 Eekostu maizes kumosu nedrihkst otram dot, dabunot ari zobu sahpes.
381 Ja mizes kukulis pahrtruchis, tad weenam no ehdajeem drihz peetruhks jeb tuwejos rados gaidamas behres.
382 Maizes greezumu uz galda to leekot, wajagot likt, pret ehdeena pusi un nekad pret durwim, jo citadi swehtiba ejot pa durwim laukā.
424. Maizes cepchana.
383 Kad maizi wakara eejauca, tad jauceja uzlika wigreescha cepuri, lai ruhdama ne-eetu pahri.
384 Maizi nesedza ar wihreescha swahrkeem.
385 Ja krashns preekscha, kad ta preeksch maizes bija kurta sildija muguru, tad maizes kukuļam malas saplaisaja un tee peeschahmas.

(910)
386 Kad maizi izwelkot no krashns, tad wajagot krahsni kaut kahda koku iemest, jo tas tad citā pasaulē eemot pārlaipu.
387 Kad abrā negribot eejaws ruhhgst, tad tanī wajagot galda nazcha durt. t.i. eejawa, tad arween tai abra maize labi ruhgst.
388 Kad krahsni preeksch maizes cepschanas kurinajot, tad newajagot dirsi sildit pee krahsns mutes, it ihpaschi seewetem, jo caur to maizes kukuls plaisajot.
389 Kad maize cepot plihst, tad drihz peetruhkstot weena ehdeja.
426. Medus.
390 Ja medus pahredhees, tad tam wajagot wehderu pret uguni sildit, tad wiss medus iznakhot uz wehdera.
436. Ogas.
392 Kad mazi behrni zaļas ogas un ahbolus ehdot, tad kasaini paleekot.
437. Olas.
393 Kad olas strihpainas, tad gari lini.
394 Kad saldu olu ehd, tad melo
395 Kad olas wahrija, tad newajagot uguns puhst, tad ejot tas wahrot puschu.
446. Peens.
396 Kad peenu uguni lej, tad gowim pupi xx sk reht a`.
397 Kad pawasara izwahriha pirmo peenu, tad pee ehschanas sita weens otram par peeri un teica "raibs ka telite, waj wahrsits", lai nahkama gada  buhtu raibi teleni.
398 Kad jaunu peenu ehdot pirmo reiz, tad newajagot widū uhdens dzert, tad gows peenu saucot meeznot.
399 Kad peenu guni lejot, tad gowim pupi skrehdajot.
400. Pienu pehc izclaukschanas nedrihkst waļejā traukā turet pee lopeem noteekot leela nelaime.
Atšifrēt tekstu
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaDāvja Ozoliņa folkloras vākums
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-910-369
#LFK-910-370
#LFK-910-371
#LFK-910-372
#LFK-910-373
#LFK-910-374
#LFK-910-375
#LFK-910-376
#LFK-910-377
#LFK-910-378
#LFK-910-379
#LFK-910-380
#LFK-910-381
#LFK-910-382
#LFK-910-383
#LFK-910-384
#LFK-910-385
#LFK-910-386
#LFK-910-387
#LFK-910-388
#LFK-910-389
#LFK-910-390
#LFK-910-391
#LFK-910-392
#LFK-910-393
#LFK-910-394
#LFK-910-395
#LFK-910-396
#LFK-910-397
#LFK-910-398
#LFK-910-399
#LFK-910-400

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.