0072-Bruno-Riekstins-04-0164
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaBruno Riekstiņa folkloras vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja juzis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2017-12-07 13:22:17
Atšifrējums drīzumā vajaga būt kādam bērem. Ka domats ta arī ir piepildijies. 

Stāstītāja: Made Tupiņ 69 gadus veca Cesvaines pagas[t]a Nespējnieku māja. Madonas apr. Noklausijusies Cesvaines pag. 

4749

Veco[s] laikos kad nebijis vilcienu nācis kājām uz māju kāds izdienējs zaldāts. Viņam gribējies ēst un viņš iegājis kādā mājā. Mājnieki bijuši aizgājuši uz siena pļavu tikai veca saimnieka māte bijuse māja viņš iegajis pasveicinājs veco māti un lūdzis, lai viņam iedodot ko ēst. Vecene bijuse ļoti sīksta un teikuse uz zaldata kā pašreiz māja nēsot neka ko iedot pa ēst, lai gan viņš redzējis pielilktus piena spainīšus sieru un sviestu maizi. Vecenei bijis viens dēls zaldātos. Viņa prasijuse, vai viņas dēlu arī redzējs un ka viņam klājoties. Lai gan viņš tāda nepazins, bet teicis ka esot redzējs un ka viņam labi ejot. Nu viņa prasijuse ka esot kad karojot. Tas esot traki bailigi. Kad šaujot ar lielgabalu tad esot briesmīga rīboņa. Un jā te gadītos tuvumā šautu tad visas mantas kas šeit istabā esot apgastos. Vecene tik murminājuse: "Žēlīgais tētiņ..." Viņš par vecenes skopumu bijis sadusmots, tadēļ kad vēcene pagriezuse muguru. Šis tik ķēris pa piena spaiņam no plaukta nost un spēris ar lielu troksni pret grīdu ka piens pašķidis uz visām pusēm. Vecenīte domajuse ka nu sākot šaut ar liel gabaliem, līduse zem gultas apakšā un skaitijuse lūgšanu. Kad bijuši visi spainiši nosviesti, tad vecene līduse no gultas apakšas arā un pa durvim laukā un uz siena pļavejiem projām, lai pastāstītu ka šo māja karojot. Pļava bijuse labi tāļu no mājas. Zaldats tikmēr paēdis un turpinājis savu ceļu. Pļāvēji par nākuši ieraudzijuši tādu lērumu nodomājuši ka māte pratu zaudējuse un pate to lerumu iztaisijuse. No tas reizes māte viena mnekad māja nepametuši. 

4750 

Veca gada vakarā kad ēdot vakariņās, ja kāds no mājas ļaudim citiem nemanot iz ejot ārā un apskrienot trīs reizes mājai riņķi un tad paskatoties palogu īstaba. Tad varot redzēt kuŗš nākoša gadā miršot. Tas izskatoties bez galvas. 

4751

Arī citādi varot zināt, vai kāds tai mājā mirs. Ja veca gada naktī dzird cirva cirtienus, tad tai gada tai mājā kāds mirs. Ja dzird stiprus cirtienus, tas tas nozimē ka mirs vecs, bet ja dzird lēnus cirva cirtienus tad mirs jauns, sevišķi bērni.

4752

Veca gada vakarā velkot laimes un kādu katris iz velkot tāda laime, tam tai gada esot. Tā laimes vilkšana notiekot tā ņēmot mazus papīra gabaliņus un uz tiem uzraksta uz katra savu laimi (vai nelaimi) un kādu tad katris ne tiem papiriņiem izvelk tāda ir laime.