Jāzeps Rudzītis

Kolekcijas (14)
Darbi: Autors (8); Sastādītājs (4); Redaktors (1); Komentāra autors (2)
Audio/video: Ieskaņotājs (278)
Attēli: Autors(9); Persona ilustrācijā(53)
VārdsJāzeps Rudzītis
PseidonīmsInts Aleksis, Vilis Roga
Personiska informācijaRUDZĪTIS Jāzeps (dz. 1928.5.II Dvietes muižā) - folklorists,literatūrzinātnieks, filol. z.k. (1958), filol. dokt. (1992).
Dz. lauku amatnieka ģim. Beidzis Ilūkstes vsk. (1947), LVU Filol. fak. (1952). Izstāžu nod. vadītājs J.Raiņa lit. muzejā (1952-53), ZA Etnogrāfijas un folkloras inst. (1953-56), ZA Val. un lit. inst. (1956-80) un ZA Vēst. inst. zin. līdzstr. (1980-88). Kopš 1954 piedalījies daudzās ZA Folkloristu un vairākās etnogrāfu ekspedīcijās. Lasījis referātus zin. konferencēs Ljā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Krievijā, Tadžikijā.
Pirmā publikācija - raksts "Raiņa "Spēlēju, dancoju" kā pasaku un teiku luga" LPSR ZA žurn. "Vēstis" 1957 (7. nr.). Public. pētījumus par folkl. ietekmi J. Raiņa darbos un latv. kalendārajām ieražām, 70 rakstus par dažādiem ar folkl., etnogr. un lit. saistītiem jautājumiem. Sagatavojis trīs dažādus A. Pumpura eposa "Lāčplēsis" zin. izdevumus ar ievadapcerēm un komentāriem (1961, 1988, kr. val. 1975). Sar. monogrāfiju "Andrejs Pumpurs" (1991). Sast., sar. priekšvārdu un komentārus A. Pumpura atmiņām "Tēvijā" (1980) un A. Kronvalda izlasei "Tagadnei" (1987). Piedalījies zin. izd. "Latviešu tautasdziesmas" 1., 2., 4., 6. sēj. (1979-93) sagatavošanā. Par nozīm. sasniegumiem zinātnē saņēmis vairākus apbalvojumus. Kopš 1991 public. ap 70 dzejoļu un miniatūras. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (2003). - Ps. Ints Aleksis, Vilis Roga.
L. Vāvere V. Grāmata par Andreju Pumpuru // LM, 1992, 14.II; Vīksna M. Jāzeps Rudzītis - literatūrzinātnieks, folklorists, dzejnieks // Letonica, 1998, 1; Vīksna M. Grāmata mūža garumā // LMM, 1998, 5./11.II; Kursīte J. Jāzeps Rudzītis bibliogrāfijā // Letonica, 1998, 2; Jāzepa Rudzīša publikācijas: Bibl. rād. / Sast. J.Rudzītis // Turpat.
M. Ābola
Nodarbefolkloras pētnieks
literatūrzinātnieks
OrganizācijaLU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latviešu folkloras krātuve
Dzimšanas laiks/vieta05.02.1928
Dviete, Daugavpils
05.02.1928
Krustceļi, Dviete, Daugavpils
Izglītošanās laiks/vieta1952
Latvija, Rīga
studējis
beidz LVU Filoloģijas fakultāti

1947
Latvija, Ilūkste
mācījies
beidz Ilūkstes vidusskolu
Karte