Kārlis Arājs

Kolekcijas (11)
Darbi: Autors (3); Sastādītājs (13); Redaktors (6); Komentāra autors (1)
Audio/video: Ieskaņotājs (135)
Attēli: Persona ilustrācijā(133)
VārdsKārlis Arājs
Personiska informācijaLZA akadēmiķis, folklorists, pasaku pētnieks, krājumu sastādītājs. 20. gadsimta 60. gados filmējis folkloras teicējus ekspedīcijās, analizējis K. Barona redakcijas principus, pētījis "Latvju dainas", organizējis to analīzi, izmantojot skaitļošanas tehniku.

ARĀJS Kārlis (1929.20 XII Rīgā-2001.25.III Rīgā, apbed. Baldones kapos)- folklorists, filol. z.k. (1964), filol. dokt. (1992), akadēmiķis (1993).
Dz. strādnieku ģim. Beidzis Rīgas 1. vsk. (1949), Ljas Valsts Ped.inst. (1953). Zin. līdzstr. ZA Etnogrāfijas un folk. inst. (1953-55), kopš 1956
ZA Val. un lit. inst. (tag. LU Lit., folkl. un mākslas inst.). Starpt. vēstītājas folkl. pētīšanas b-bas b. (1979), Somu lit. b-bas korespondētājloc. (1985), Starpt. folkl. b-bas asociatīvais loc. (1993).
Sast.izlases: tdz. - "Latviešu tautasdziesmas" 3 sēj.(1955-57, kopā ar citiem), "Saule sēja sudrabiņu" (1972), "Kas var dziesmas izdziedāt?" (1974); pasakas - "Latviešu tautas pasakas" (1956, 1994, kopā ar citiem; kr.val. 1957), "Latviešu tautas pasakas" 3 krāj. (1964, 1966-67; kr. val. 1965, 1967-68), latv. tautas pasaku izlase kr. val. (1969, 1982 {4}), "Vjetnamiešu pasakas un teikas" (1969), A. Lerha-Puškaiša pierakstīto latv. tautas pasaku izlase "Džūkstes pasakas" (1980, 1991), "Trīs vēja mezgli" (1988, kr. val. 1989); anekdotes - "Latviešu tautas anekdotes" (1960, kr. val. 1963), "Kas gudrs, tam padoms" (1971), "Latviešu tautas anekdotes" (1992); tdz., rotaļu, ticējumu izlase "Ai, bagāti Ziemassvētki"
(1989), latv. gadskārtu ticējumi - "Saule kāpa augstu kalnu" (1991), latv. tautas mīklas - "Pilna nora baltu avju" (1994). Sagatavojis "Latviešu pasaku tipu rādītāju" (1977, izmantojot A. Mednes izstrādātos mater; izd. arī angļu un kr. val.). Pētījis K. Barona folklor. darbību. Sar. grām. "Pa Krišjāņa Barona dzīves un darba vietām" (1961),miniatūrizdevumu ar tekstu latv., angļu un kr. val. "Krišjānis Barons par dziesmām un dziedāšanu" (1984), monogr. "Krišjānis Barons un "Latvju dainas" (1985), sast. K. Barona darbu
izlasi "Mazs avots kalnā ceļas" (1983,), tdz. izlasi "Dainas" (1983, 1990 {2}); krāj. "Atmiņas. Stāsta K. Barons un laikabiedri" (1985); albumus - "Krišjānis Barons" (1960, 1984) u.c. Public. rakstus par folkloristiku. Piedalījies zin. izd."Latviešu tautasdziesmas" sagatavošanā (1-7, 1979-2000, LPSR Valsts prēm. 1985).Par K.Baronam veltīto darbu ciklu saņēmis LZA A.Upīša prēm. (1986). Izstrādājis "Rīgas dainu projekta" teorētiskos pamatus un kopā ar LU Informācijas tehnoloģijas daļas darb. piedalījies tā realizēšanā - publicēts K.Barona "Latvju dainu" substantīvu rādītājs (1994), topogrāfiskais rādītājs (1995), vienvarianta dziesmu rādītājs (1996), latv. tdz. leksikas biežuma vārdnīca, inversā vārdnīca (abas 1999) un sākumformulu katalogs (2001).
L. Pakalns G. Dainu saules apmirdzēts // Karogs, 2001, 5.
M. Ābola
Nodarbefolkloras pētnieks
OrganizācijaLU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latviešu folkloras krātuve
Dzimšanas laiks/vieta20.12.1929
Latvija, Rīga
Izglītošanās laiks/vieta1953
Latvija, Rīga
studējis
beidzis Latvijas Valsts pedagoģisko institūtu

1949
Latvija, Rīga
mācījies
beidzis Rīgas 1.vidusskolu
Miršanas laiks/vieta25.03.2001
Latvija, Rīga