Rita Bebre

AttēlsRita Bebre
VārdsRita Bebre
Dzimumssieviete
TautībaLatvietis
Nodarbesdzejniece
psiholoģe
Personiska informācijaBEBRE Rita (dz.1938.19.VIII Rēzeknē) - dzejniece un psiholoģe, psihol. z.k. (1974), psihol.dokt. (1992).
Dz. skolotāju ģim. Beigusi Rīgas 2. vsk. (1956), LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1961). Strād. Bauskas raj. skolās (1961-64), Bauskas raj. komj. komitejā (1964-65), bijusi Raiņa lit. un mākslas vēst. muzeja zin. līdzstr. (1965-68), LVU psiholoģijas aspirante (1968-71), psihol. pasniedzēja augstskolās (1971-75), LVK docētāja (1975-90), Tautas izgl. min-jas zinātnes sektora galv. speciāliste (1990-91), Izgl. attīstības inst. (vēlāk - Pedagogu izgl. atbalsta centra) vadošā pētniece un docente (1991-99). No 1992 Ljas Zinātnes pad. granta grupas vadītāja, no 1999 asociētā prof. daiļrades psiholoģijā, strād. Rīgas Pedagoģijas un izgl. vadības augstskolā. B-bas "Latvija-Šveice prezidente (no 1990), Kreativitātes centra vad. (no 1999). Ljas Zinātnieku savienības pad. loc. (no 1988).
Pirmais public. dzejolis - "Tikšanās ar angļu studentiem Krakovas kafejnīcā" Bauskas raj. laikr. "Komunisma Ceļš" 1964.21.VII. Izd. dzejoļu krāj. "Kodols" (1975) un "Ugunstieksme" (1984). B. dzejā pausti ētiski ideāli, sab. aktīvas personības attieksme pret dzīves norisēm. Sast. un sar. priekšv. L. Zaimačas dzejoļu krāj. "Es, Lucija Zaimač, un mani vārdi" (1978). Public. rakstus par daiļrades psihol. un kreativitātes jautājumiem, 6 māc.līdzekļus studentiem, veidojusi grām. par operas mākslin. "Un mūžīgs darba lauks.." (1981), sast. zin. rakstu krāj. "Radoša personība" (2000)
I. Sekste
KrājumiLatviešu folkloras krātuve
Latvijas literatūra
Dzimšanas laiks/vieta19.08.1938

Rēzekne
Rēzekne
Izglītošanās laiks/vieta1956

Rīgas 2. vidusskola

1961

Latvijas Valsts universitāte
Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa