Dagnija Zigmonte

AttēlsDagnija Zigmonte
VārdsDagnija Zigmonte
Dzimumssieviete
TautībaLatvietis
Nodarbesrakstniece
Personiska informācijaZIGMONTE Dagnija (1931.7.VI Rīgā - 1997.24.II Rīgā, apbed. Raiņa kapos) - rakstniece.
Dz. kalpotāju ģim. Māc. Rīgas 45. psk. (1939-46), beigusi Rīgas 3. vsk. (1950) un Rīgas Ped. institūta Val. un lit. fak. Vācu nodaļu (1954). Strād. žurn. "Zvaigzne", "Padomju Latvijas Sieviete", "Liesma" (1957-60), bijusi drāmas t-ra lit. daļas vad. (1961-62); kopš 1962.IX strād. gk. lit. darbu. RS b. (1957).
Pirmā publikācija - stāsts "Mežos" žurn. "Karogs" 1956 (8. nr.). Līdz 1957 publicējās ar Dagnijas Cielavas vārdu. Z. daiļrades pamatžanrs - romāns. Pirmo rom. centrā konflikts starp romant. personības, gk. jauniešu ideāliem un laikm. radītajiem sociālpolit. apstākļiem, kura rezultātā ideāli un raksturi deformējas, notiek personības socializācija. Pirmā rom. "Saltais laiks" (almanahā "Jauno vārds" 1957) darbība norisinās vācu okup. laikā Kurzemē, rom. "Bērni un koki aug pret sauli" (1959) fiksēts pusaudžu skatījums uz kara laika pasauli. Rom. "Jūras vārti" (1960) guva lasītāju ievērību ar varoņu person. dzīves dominanti pār sab. norisēm, bet rom. "Dod roku rītausmai" (per. 1961, grām. 1967) laikm. polit. prasības tēlotas kā disharmonijas radītājas varoņu iekšējā pasaulē. Kritikas ideoloģiski pārspīlēto vērtējumu dēļ sociāli asā ievirze Z. romānos uz laiku pazuda un atjaunojās tikai atmiņu grām. "Reminiscences" (1986) un rom. "Zilais putns Idalgo" (per. 1985, grām. 1989). Ievērību guvusi Z. romānu triloģija "Ādieņi" (1-3, 1993-94; 3. grām. ar nos. "Rudens") ar autoibiogrāfiskiem motīviem, kas ataino latv. tautas likteņus 20. gs. otrajā pusē. Sar. rom. "Sieviete pie loga" (1995) un "Gaisa dārzi" (1997).
Citu Z. rom. ("Ir jābūt Hovalingai", 1966, "Raganas māju remontēs", 1969, "Fragments", 1971, "Zilo rūķu gals", 1973, "Vanags pār Zāģeriešiem", 1979, "Dižpurva dzērves", 1982, "Bites dzēliens", 1985, "Parāds", 1990) pamattēma - mietpilsonības rašanās, cilv. attiecību pārmaiņas ģimenē; mākslin. savdabība - romant. raksturs reālistiskos apstākļos, dabas ainu paralēles varoņu pārdzīvojumiem, liriskas atkāpes, liela nozīme intonācijai kā darbu vienojošam elementam. Z. rom. ne vienmēr precīza raksturu motivācija un līdzsvarota kompozīcija. Tematiski un intonatīvi savrupstāvoši darbi ir rom. "Laintu lāsts" (1984), kurā leģendām tuvā intonācijā tēloti traģiski likteņi, un grām. "Gausīgais nazis" (1988), "Nakts svilpotājs" (1993), kurā apkopotas Ziemeļkurzemes teiku lit. apdares, sadzīves detaļas mijas ar mitol. pasaules ainai raksturīgiem tēliem.
Z. pirmie rom. vairākkārt dramatizēti: "Jūras vārti" (3 t-ros 1961; ekraniz. 1974), "Dod roku rītausmai" (t-rī 1965), "Raganas māju remontēs" (autores dramatizējums, t-rī 1970).
Izd. stāstu krāj. "Ezera elpa" (1965), "Mārsils" (1969), "Strazdu vakars" (1976), "Savādi, ka snieg" (1981). Darbojusies bērnu literatūrā, sar. stāstu krāj. vidējā skolas vecuma bērniem "Lidotājs" (1978), "Svešinieks" (1981), "Māja ar zaķa ausīm" (1987), "Barkarola" (1991), "Stāsti Jūlijai" nozīm. ir grām. "Teobalds, kurš visu zina labāk" (1974) un "Kāpura kāzas" (1988), kurās tēlota dzīvn. pasaule, akcentēta tās harmonija, kādas trūkst cilvēku, arī bērnu un pieaugušo attiecībās.
Rakstījusi humoreskas, bijusi žurn. "Dadzis" ilggadēja līdzaut., izdoti humoristisku stāstu krāj. "Hammurapi likumi" (1968) un "Grāfienes Izabellas ērkšķainais ceļš" (1974). Sast. un tulk. izlasi "Vācu rakstnieku stāsti" (1961). Sar. scenāriju f. "Lietus blūzs" (1982), "Viktorija" (1988, pēc K. Hamsuna rom., grām. 1986) un "Valsis mūža garumā" (1990). Grām. "Dagnija" (1-2, 1998-99) G. Strautmanes sakārtojumā public. Z. dienasgrāmatas.
L. Zigmonte D. Reālā pasaulē un pasakā... // Jaunās Grām., 1978, 3; Bražis E. Raksturi un problēmas Dagnijas Zigmontes prozā // Karogs, 1981, 6; Rožkalne A. Dagnija Zigmonte // Latviešu rakstnieku portreti. 70.-80. gadi. R., 1994; Stabilitāte uz līgana šūpuļdēļa: [Saruna ar D. Z.] // Rožkalne A. Zvaigznes šūpolēs. R., 1999.
A. Rožkalne
KrājumiLatvijas literatūra
Latvijas teātris
Dzimšanas laiks/vieta07.06.1931

Rīga
Rīga
Izglītošanās laiks/vieta1954

studējis
Rīgas Pedagoģiskā institūta Valodas un literatūras fakultātes Vācu nodaļā

1950

mācījies
Rīgas 3.vsk

1939–1946

mācījies
Rīgas 45.pamatskolā
Miršanas laiks/vieta24.02.1997

Rīga
Rīga
Apglabāts