#LFK-150-1

#LFK-150-1
AtšifrējaIlzeBorodkina
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-07-31 12:57:22
Atšifrējums[150]
Swehti wahrdi.

1

Schi gramata ir no Engelischu semes latweescha walodā sarakstita eeksch Londones Deews ir rakstijis zaur sawu Engeli Miķeli suhtijis pee mums zilwekeem wirs semes kura ar selta Bohgstabeem ir Rakstihta un ir redsama eeksch tahs Miķeļu Basnicas pee Sadu eeksh Otilin tautaju sauktu gardina un ta wirs tas Kristbas lidinajahs. Kas shaj grib klausit no tahs winu norakstit grib klausit no tas winu norakstit grib pie tha speeschu winu klaht un atwehra pati
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 16:23:24
Atšifrējumsun viņa Mīlestibu Dievs ir to zinamu darijis caur savu Eņģeli Miķeli pie mums cilvekiem virs zemes mums par labu tapēc ņemiet vērā visi šīs dienas kas jums taps rāditas. Proti šis
tai. tai | 1. 2. 4. 6.. 11. 12. 20. Janvara.
tai. tai | 11. 17. 18. Febervara [Februāra].
tai, pieci | 1. 12. 15. 17. 19. Merca [Marta].
tai. seši | 1. 3. 12. 16. Aprila.
tai. | 10. 17. 18. Maija.
tai | 7. 12. 26. Junija
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-07-31 12:55:56
Atšifrējumstai. | 1. 5. 6. Julijā.
tai. | 1. 3. 8. Augustā.
tai | 3 15. 18. Septemberi [Septembrī].
tai. | 15. 17. 18. 28. Oktoberi [Oktobrī].
tai. | 11. 18. Novemberi [Novembrī].
tai. | 1. 7. 17. Decembri [Decembrī].
Iekš šim 42 dienam būs ne kādu jaunu darbu iesākt ne kādu sēklu tīrumā sēt ne zāl [zāli]
Emilija Malum
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 16:33:01
Atšifrējumsdarzā stādit. vis [Viss] kas iekš tām 42. dienam notiek vis [viss] iznīkst un iekš tām 42 dienam ir vēl 7 dienas kas jo nelaimigakas ir proti tas tai 3 Merc [martā] tai 1. April [aprīlī] tai 1. 17 Augustā tai 12. 30. September [septembrī] tai 1. December [decembrī]. tai 1. Augustā Vels [velns] no debesim nomests un tai 17. ir Jeruzaleme nopostita. + + + tai 1. Aprili ir Jūdas piedzimis kas mūsu kungu Jēzu ir nodevis tai 1. decemberi [decembrī] Sodoma un Gomora Nodegusi. + + +
Tie Bērni kuri iekš tām 7 dienam piedzinst [piedzimst] tie
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 16:36:51
Atšifrējumsmirst viena nelaimigā nāvē un tad vēl kas Svēdienā [svētdienā] strāda tas ir nolādets no mana vaiga un to es jums piekodinaju kā jūs tanī svētā dienā pie jūsu mājam. jeb pie jūsu zemes jeb cita kāda darba nedaritu Jums būs tikuši Baznicā iet no sirds Dievu pielūgt un ne ar lepnibu tiem nabagiem preti iet bet tiem nabagiem no savas bagatibas izdalit tici kas šos garamtiņu ar manu Dievišķigu roku caur Jezu Kristu savu dēlu esmu
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 17:24:12
Atšifrējumsizsūtijis savu Miķeli Eņģeli tiem par labu es pavēlu jums Sešas dienas Strādat un septita Dievaduset un Svēdienā [svētdienā] Baznica jeb mājas Dievu lūgt no visas sirds pazemību [pazemības] +++ Jā jūs tā nedarisiet tad gribu es jūs sodit ar Badu un ar Mēri ar karu un dārgiem laikiem lūdziet par saviem grēkiem no sirds tad taps piedots ne zvērejiet. velti pie mana vārda neiekarodami pēc zelta un sudraba un nelūkojat pēc miesas karibu [kārības] Cik drīz es jūs varu.
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 17:29:55
Atšifrējumssatriekt Viens [Vienam] otru nebūs nokaut ne esiet viliti [viltīgi] ar jūsu tuvaku near savam mājas bagatībam godinajiet savu Tēvu un Māti un nerunajiet ar viltigu lielibu. pret savu tuvaku nedariet bāreņiem un atraikņiem [atraitņiem] pāri tad došu es jums mieru veselibu un svētišu jūs bet ja jūs nedarisiet pēc šis gramatiņas, tad es jums [jūs] gribu sodit un atņemšu visu jūsu laimi un svētibu izdeldešu no viena dzimuma no sakņu saknēm un kas šai gramatiņai preti runa tas jau ir nolādets
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 17:34:32
Atšifrējumsun kam ši gramatiņa ir un negrib to otram dot lasit jeb norakstit tas ir nolādets no tās kristigas draudzes ticiet patiesi kā ši gramatiņa jums māca un saka ka ne esiet ta elles uguns jūs Pastara dienā es jums atbildešu un prasišu par jūsu dzīvibas dienām kas šo gramatiņu majas tura [tur] pie tā Pērkonagais nenāks jūs būsiet par ūdens un uguns grēku pasargati jā kāda sieviņa šo gramatiņu pie sevim nes caur Jezu Kristu mūsu kungu Amen. + + + . Tik tiešam kaut kā zeme un debes
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 17:38:19
Atšifrējumszustu bet mūsu Kunga Jezus Kristus vārdi nezudis un spīdes par tiem prieka saulite kas viņa vārdiem ticejuši un kas savu ceribu uz viņu likuši iekš patiesibas savā sirdī viņu piesaukdami. Kungs Kristus neliec manim [man] kaunā palikt bet atgriezi [atgriez] jel manas acis un manas Ausis uz tavām svētam mācibām lieci [liec] manām kājam tevim [tev] pakaļ staigat un pasarga vēl jo projam iekš ta Tēva svētibas Amen + + + .
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 17:41:53
AtšifrējumsGramata no manas rokas rakstita šeir tie vārdi sestas un septitas Mozus gramatas ir ņemts kopā Dievs tas Kungs ir nolaidis no debesim mums par labu un par lielu laimi un par visiem cilvekiem kam vien ši gramatiņa ir un kas vien šiem vārdiem tic un pie sevim [sevis] nes priekš
ka zvaigznes pie debesim un kā smilšu graudi jūrmalā un jūs šiem vārdiem negribiet ticet un manus vārdus velti zaimojiet
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 17:51:08
Atšifrējumstad jūs strāpešu ar nāvigam sāpem ar mēri badu un karu jo tad jūs ienīdešu un iešu noviena uz otru saka tas Kungs tavs Dievs un tā tad es ienidešu to elli pēc viņa netaisnibas un tad es viņu strāpešu ar zibeņiem un pērkoniem un nobraukšu zemē ar asu zobenu tad es to pasauli izsodišu pēc viņas netaisnibas Kam ši gramatiņa ir un viņai tic svētits cilveks iekš savam mājam un saviem ceļiem. Ekš [Iekš] ta vārda + Dieva un ta svēta gara + Amen.
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 17:55:29
AtšifrējumsKas šiem svētiem vārdiem tic tas taps svētīts un kas netic tas taps nolādets mužigā uguni ši svēta gramata no visiem zagļiem un Razbainiekiem pasarga jo tad nekādi pie lādeti rīki skādi nedz vainu var darit iekš ta vārda Dieva ta Tēva + un ta Dēla + un ta svēta gara + Amen. + + + Kas pēc šiem vārdiem tic tam vajaga cedeli no rakstit no šās gramatas un vienam sunim ap kaklu siet tad jūs to suni nenošausiet iekš ta varda Dieva + Tēva + un ta svēta gara +
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 17:59:53
AtšifrējumsAmen + Šie ir tie vārdi + B + D. + Z + K + B + D + Z + K +. Šie ir priekš visiem cilvekiem svēti vārdi kuri ir rakstiti no mūsu Pestitaja ciešanas un miršanas. jo tas ir noticis 185. gadā uz ta kapa atradās mūsu Kunga Jezus rakstitā tad Dievs tas Kungs bija nolaidies zemē tad mēs viņu pārtulkojam Latviešu valodā un tagad mums šis raksts ir par lielu svētibu kad Ķeizars Kārlis uzņēma Franču zemi.
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 18:04:51
Atšifrējumsjo tad viņš lika ar zelta bogstābiem [bokštābiem] drukat kas šo svētu gramatu piesevim ņēma tas pie saviem locekļiem nekādu sāpi necietīs tas ir vienādi svēts cilveks tas nekādā sliktā nāvē nemirst. ja viena sieviņa uz dzemdešanu sataisas tad viņai vajaga to gramatiņu pie sevim ņemt un likt pie savas sirds tad viņai tas auglis no viņas miesām viegli ies bez nekādam mokam. kam ši gramata ir viņi laimes cilveki iekš savām
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 18:11:16
Atšifrējumsmājam jo tam ne pērkons ne uguns grēks būs iekš viņa dzīvibas laika Amen. + + + . Grāmata no manas rokas rakstita no tam jūs sargaities [sargieties] no grēkiem svētit to svēdienu [svētdienu] bet iekš Dievalīgšanas dzivojiet tad debes valstibu iemantosiet kad jūs to nedarisiet tad es jūs strapešu ar uguni meri badu un karu, un mana [manu] mužiga [mūžīgu] sodu es iešu ar savu karogu no viena uz otru saka tas Kungs ta Meita pret to Māti Brālis
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 18:16:48
Atšifrējumspret brāli un tad essavu roku no jums atraušu dēļ netaisnibas tad jūs svēdienā [svētdienā] strādaajot [strādājiet] sodišu jūs ari pēcienidešu Ar zibeni Pērkoni un divi aknenu [akmeņu] zobeņiem uz zemi nobraugšu [nobraukšu], tad es sodišu ar savu pasauligu dusmibu dēl tās Tēvišķigas mīlestibas līdz šim jūs pasargati citadi jūs butum [būsiet] nolādeti tikuši es jums pavelu tiklam [tiklab] vecam ka jaunam vajaga
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 18:19:57
AtšifrējumsBazincā iet un savus grēkus nožēloti [nožēlot] un lūgšanu turet Sargaities [Sargieties] ka jūs neapsmejat tos nabaga cilvekus bet palīdziet vaidniekiem kuriem gruti klajas kas šo gramatu netic tas to mužigu dzīvošanu ne iemantos tas ka šo gramatu pie sevim [sevis] nes un otram norakstit dod lai tam grēki būtu bijuši ka smilšu graudi jūrmalā tad viņam tiek tie grēki piedoti kas šo grāmatu redz un neno-
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 18:27:15
Atšifrējumsraksta un iegš [iekš] savam majam netur tam nekāda svētiba nebūs un ari kas viņu lasis un rakstis nedz tas tiks nolādets Es pavelu kā jūs manus baušļus turiet kā tas kungs Kristus jums ir mācijis. iekš ta vārda Dieva Tēva + Dēla + ta svēta gara + Amen + + + . kas šo gramatu pie sevim [sevis] nes tam nekādi pielādeti rīki nekādu skadi nedarīs še ir tie vārdi kas apstiprina un nevienam nebūs ne ka bīties ši gramata sarga
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 18:34:41
Atšifrējumspriekš visu [visa] ienaidu [ienaida] no zagļiem un razbainiekiem un grūtumiem caurtiem vārdiem Mūsu Kunga Jezu [Jēzus] Kristu [Kristus] un caur Dieva vārda [vārdu] tos visus kas apgrutinati Šķēpjus [šķēpus] un visadus saujamus rīkus ar šo gramatu var apturet
Caur mūsu Kungu Jezu Kristu kas man [mani] un tev [tevi] radijis ir paliek redzamas bruņas caur to svētu kristibu. kas priekš mums ir tcietis [cietis] un nomiris Dievs lai ir mums žēligs tas visu spēcigais caur to apstiprinašanu ta svēta gara iekš ta varda Dieva + ta svēta + gara + Amen + kas pec
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
Atšifrējacintris
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2022-09-27 13:48:17
Atšifrējumsšiem vardiem netic tam vajaga vienu cedeliti no rakstot unsunim ap kaklu siet un pēc viņu šaut viņam netrāpis iekš ta Dieva Jezu taisni ka te stav rakstits kas šo gramatu tic tas nekādu miesigu skādi necietis es apsvētiju visus šķepus un bruņas pie ta dziva dieva + tas Tevs + tas Dēls + tas svētais gars staviet visi klāt tā kā neviens šķeps var ko darit Slavets stiprais Dievs tas Kungs Gravs | Pla | Palgeos
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 18:41:15
Atšifrējumsno Janšu zemes, tam neviens jātnieks nau [nav] skādi darijis, vinam galvu nocirst lika caur viņa dusmigu tiesu bet ne ko ne vareja darit liels brīnums bija Graviem [grāfiem] un visiem citiem Gravs [Grāfs] tūlin lika priekša rakstit uz kādu vīzi tas ir noticis viņč [viņš] viņam to dzīvibu gribeja atdot tad tas jātnieks lika priekšā šos vārdus kā Dievs ir apstiprinajis ka B + D + Z + K + B + D + Z + K + Tad Gravs [Grāfs] lūka [lika] šo gramatu
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 18:45:26
Atšifrējumsnorakstit priekš sevim [sevis] Kad vienam pa degunu asinis tek tad lai to gramatu virsu liek tad viņam tās asinis paliks miera kad tas to negrib ticet lai noraksta tos vardus uz vienu [viena] nazi [naža] un lopam dur tad viņam asinis neteces + B + Kristus + Bertus + Nunam + Sebika + Marija + Jāzepa + kad sievai bērns dzimst tad viņai vajaga togramatu pie sevim [sevis] turet tad viņai vieglaki [vieglāk] ir un kad tas bērns dzimis tad vajaga tam bernam
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-1
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-06-09 18:48:22
Atšifrējumspie labu [labās] pusi [puses] likt tad viņš būs no visadam nelaimem pasargats. Kas šo grāmatu no mājas uz māju nes tas būs svētits. bet kas viņu nevienam nedos, būs nolādets kurā mājā ši gramata ir tur neviens uguns nebūs. Kas šo gramatu netic būs tanīs dienās priekš savas miršanas redzet vienu zīmi no Debes. Amen + + + ?
Atšifrēt tekstu

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-1 no 1.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Drusti
(Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads)
(Nav norādīts)Pierakstīšanas laiks un vietaCiems

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.