#LFK-1389-5

Nosaukums oriģinālvalodā
Bimbaros et Biļļa
Nosaukums
Bimbars un Bille
Vienības Nr.
5
Valodas
Čigānu valoda, Latviešu valoda
Pierakstītājs
Teicējs
Iesūtīšanas datums
22.02.1933
Dzirdēšanas vieta
1902, Kuldīga
Kuldīga, Kuldīgas novads
Atslēgvārdi
#LFK-1389-5
AtšifrējaKristīne Po
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2014-11-07 12:54:35
Atšifrējums

5

Bimbaros te Biļļa.

Isis jekfar rom, denas goli les Bimbaros, isis leske romni Biļļa. Lodenas jone nadur jek bāre filačinatir, ano vej. Jek dīves gija Biļļa piro khēra te javdža khēre ke peskīro phorom na tik sig sir vāvir molensa. Bimbaros isis vašo dova hoļame so joi najavdža signidir khēre te vašo dova jov nazakedija kašta vaše jāg, ni paņing vašo keraiben. Biļļa pomangja Bimbaros mezadolel jov kašta te joi kokari gija palo paņing. Bimbaros lija tever lipindža po dembas nadūr

*

Bimbars un Bille.

Bij' vienu reizi dzīvojis viens čigāns vārdā Bimbars, viņam sieva vārdā Bille. Mājoja viņi mežā netāļu no vienas muižas, kuŗa bija liela un slavena. Vienu dienu Bille izgaja pamangot un atgriezās pie sava veča netik (sig) ātri ka parasti. (Bimbaros isis) Bimbars par to bij sadusmojies uz vecās Billes un aiz dusmam viņš nesalasija kuramā (materiala) priekš uguns kura un ūdeni nebij atnesis priekš ēst vārišanas. Bille palūdza Bimbaru, lai sadabūtu malku un viņa pate aizgāja pēc ūdens. Bimbars paņemis cirvi, uzkāpis uz

Fails1389-01b-01
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaKristīne Po
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2014-11-07 12:58:07
Atšifrējums

penge jagake štetostir, bešča pe jek zaros te čhingirla, les krig kaštestir. Trafindžapes pe do molos džal pašil vešeskiro te dikhela so Bimbaros čhinela kaštestir krig zaros te kokoro isi bešlo pe do zaros, veššeskīro vešseskīreske jačapes žaļ so zaras phorom perla, jov phenela Bimbaroske, tu Bimbaro zaras peresa načhingir butir. Bimbaros sajideirakirla veššeskīreske me ņigdi naperava, poskil boliben te phu (javala) jāla da dembos našti phadžol te ja da dembos naphadžola, togi me nin naperava, me džinav so me ņigdi gres-

*

tuvāko ozolu netāļu no sava uguns kura un uzsēdies uz vienu ozola zara un iesācis cirst zaru nost no ozola, tai paša brīdī ieradās mežā, meža sargs, ieraudzidāms Bimbaru sēdam uz ozola zaru un to pašu atcirsdams nost no ozola. Mežsargam ieželojās šā veča redzedams ka tulīn viņš kritīs, viņš sacija: Bimbar tu tulīn kritīsi necērt vairs. Bimbars smiedamies saka mežsārgam: nemužam es nekritīšu, kamēr debes [debess] un zeme būs šis ozols neluzīs, un ja šis ozols neluzīs tad ari es nekritišu, es zinu, ka es nikad [nekad] neesmu kritis pat no vislepnaka un dzīva-

Fails1389-01b-02
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaKristīne Po
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2014-11-26 17:39:34
Atšifrējums

kīre dumestir nasom telle pēri, mejāl sav henštos. Veššeskīro gija duridīr veš obdikhel. An do brīza zaros Bimbaros atčhingirdža krig dembostir te Bimbaros peija telle dembostir sāre (zarostir) zarosa. Bimbaroske niso perindoi nakerdžapes, ušča jov po pīre te lija dotrādel veššeskīres. Bimbaros veššeskīres dojavdža tardija angil leske te mangela: ja tu džindžan, so me perava phen mange keļļi me merava. Veššeskīro rakirla leske kedi tīri bāri parni grasni trin moli špriškini togi tu mēresa. Bimbaros pošli da zarakirbenpes veššeskīresa, gija 

*

kā zirga tad jo drošāki ari nekritīšu no ša ozola. Mežsargs aizgāja talak apskatīt mežu, pa to laiku Bimbars zaru bija atcirtis un Bimbars ar visu zaru nokrita no ozola, krisdams, viņam nekas ļauns nav noticis, piecelies Bimbars izbrīnijies kā tas varējis notikt, devās pakaļ mežsārgam, mežsārgu panācis, viņš nostājās mežsārgam priekšā un lūdzoši prasa: "ja tu zināji ka es kritīšu, tad saki man kad es miršu"? mežsārgs drusku apdomājis, viņam saka: "kad tava liela balta ķēvi [ķēve] trīs reizes sprauslas, tad tu mirsi." Bimbars pēc šām sarunām ar mežsārgu, aizgāja pie sava uguns 

Fails1389-01b-03
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaKristīne Po
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2014-11-26 19:03:57
Atšifrējums

ke peskīri jāgako štetos. Biļļa pir do brīža jandža kašta vaše jāg te paņing vašo keraiben. Bimbaros beščapes telle ke jāg te uže ni lav narakirdža tugatir so sig jāla mērel. Billa keradža haben, čhakirdža pe čhār parni (h)cerha začhudža opral haben te kherla Bimbaros mehal, je jov mukša telle šero te mislav. Biļļa halija so Bimbarosa kana nāni mišto, vašo dova so jov sajek isis Biļļasa lačo te pe šo svako lav, lake, jov otrakirlas, vašo dova Biļļa ušča te gija ko Bimbaros te glaščindoi les bučela lestir: phen mange mīro milo Bimbaro so tuke dasav isi po dži

*

kuras vietas. Bille par to laiku, kamēr Bimbars nebij pie uguns kuras vietas, bija atnesuse udeni priekš ēst vārišānas un ari sagadajusi malku priekš uguns kuršānas jo uguns kuramaji bij jau gan drīz jau izbeigušies. Ir ari jaatmin ka agrakā laikā čigānam, nedrīkstēja uguns kurā, uguns izdzist, un ja tas ta notiktu ka uguns būtu izbeidzis dekgt [degt], tas bija visļaunāka zīme. Bille pasteidzas jo drīzak sagatavot Bimbaram mielastu jo viņa zināja ka viņam gribas ēst. Bille paklāja uz zaļās zāles baltu autu un uzlika Bimbaram sagatavotu gardo mielastu un aicināja viņas klāt pie maltītes. Bet Bimbars nokāris galvu nesacija

Fails1389-01b-04
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaKristīne Po
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2014-11-07 13:01:49
Atšifrējums

vai tu isanas aizpašinatut te moži strahandijam so navimurdžol tiri jāg. Čhebi lipiren so angledīr bersenge romenge našmijinis murdžol jāg, jāg murdžol, značini do mānušeske, koneskīrī jāg čhebi šnikinil. Bimbaros phāres hadija opre pesko šēro, te jasva pherde jakha rakirla lake: mīri milo Biļļice, žaļ mange vaš tuke so tuke jāla jačes jedžeņake, mange čhebi mērav. Biļļa meija strahatir šunindoi dasaij lava, joi dijapes caplam truju Bimbaroske, te lija žaļņes rovel rakhindopes sobi nakērel butir tuga Bimbaroske. Togi Bimbaros rakirla Biļļake ne šun so 

*

ne vārdu, Bille saprata, ka ar Bimbaru nu nav vis kārtībā, jo Bimbars viņas ļoti mīlēja ka ari uz katru vārdu viņš Billeij aitbildeja [atbildēja] pareizi un katru reiz. Bille piegāja pie sava mīlotā Bimbara, cieši viņu apkampusi glaudija viņu un žēli glaudoši viņam jautāja: kas tev uz sirds? Bimbars lēni galvu pacēlis, ar asaram pilnam acīm, uz viņas skatīdamies viņš lēni sacija; "man mīļa Billite tevis ir ļoti žēl ka tev tagad būs japaliek vienai pašai un jarupejas par it visu, man tagad ir jamirst." Bille to dzirdedāma tādus vārdus, gandrīz sabruka, viņa skrēja un cieši jo cieši

Fails1389-01b-05
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaKristīne Po
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2014-11-07 13:03:07
Atšifrējums

phena tuke: tu dža jan opre māre barja parņa grašņa te (dela) de la mišto mehal, te phand la ko urdon, togi me tuke phenava so duredīr. Biļļa gija uhtindoi, jandža opre parne grašņa phandža ko urdon te dija la mišto hal, togi rišija ko Bimbaros peija ke jov po čhānga, phenidoi, rakir kana mange so tusa kerdžapes, ne šuni me gijom ko bāro dembos ližidžom po dembos te beščoman šmales pe do bāre dembosko zaros, pašil gija veššeskīro podikša pe mange te phenda tu zaras peresa, me sandžom pe lesko rakirben, ne sig jov

*

raudadami viņu apkampa, bet Bille māceja ari izsargaties lai ar savam raudam neapgrūtinātu vel jo vairak veco Bimbaru, jo viņa nezināja kas ar viņu noticis. Tad Bimbars viņai sacija: "eij uzved mūsu lielo balto ķēvi, un piesien viņas pie mūsu ratiem un labi pabaro." (Bille) Bimbars viņai vel sacija: "tad es tev pastāstīšu talak." Tad Bille skriedama aizlaidas un atveda noradīto ķēvi, pieseja pie ratiem un labi pabarojusi pagriezas tulīn pie sava mīļoto veco Bimbaru. Tad Bimbars sacija: "kad aizgāju pie liela ozola pēc malkas tur neka neatrazdams es ar cirvi roka uzkāpu ozolā

Fails1389-01b-06
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaKristīne Po
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2014-11-20 13:39:25
Atšifrējums

otgija dembostir zaras me pejom telle bāre dembostir sāre zarosa, togi me sig uhčom te dojavdžom les te mangjom les ja jov džindža dova so me perava telle dembostir togi mephenel kedi me merava, jov mange phendža: kedi tīrī grasni trin moli spriškini togi tu meresa, te kana tu man de pokoino mange čhebi šunav kedi joi špriškini. Isis hačkirdi linaskiri (beļveļ) beļveļ an saji isis būt knišļi saje ližidle ane grašņakīre nozdri te isis špriškinel. Jov nadūr urdonestir pašindoi mišto vaštandija zašunel sāro so grasni 

*

un sāku cirst zaru tev priekš ēst vārīšanas, tad tur gadījās mūsu mežasargs un man teicis ka tulīn kritišu no lielā ozola viņš aizgāja, un pēc viņa aiziešānas es nokritu no ar visu zaru, tad aizsteidzos viņam pakaļ un jautaju; ja zinaja ka es kritīšu, tad lai saka kad es miršu. Viņš man teica kad tava liela balta ķēvi trīs reizes spraušlas tad tu mirsi, un tagad vairs mani netrauce, man jaklausas kad viņa sprauslas." Bija karsta vasaras dienas vakara paēna tanī laikā ari netrūka knišļi kuŗi nedeva mieru labi paēdušai Bimbara pie ratiem piesietai ķēvei, lizdami 

Fails1389-01b-07
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaKristīne Po
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2014-11-20 13:49:51
Atšifrējums

kerla. Grasni špriškindža, jov vidžindžija te začhudža vasta pokolin. Biļļa dova dikhindoi nāšča rovindoi ano veš ne tikni brīžake joi rišija palle ko Bimbaros. Špriškindža grasni vār molos, Bimbaros zakerdža jakha te rādža šēro palle, Biļļa dova dikhindoi nāšča vār molos ano veš menadikhel mūle romeskīri statno menka. Bimbaros zastrahandija. (sobi) dija goli Biļļa: jov mīri Biļļice ke me mange nahāra jačapes dzīvav. Biļļa javdža ko Bimbaros, ne uže grasni špriškindža trito molos, Bimbaros kokoro dufindža so čačo isi 

*

(lizdami) viņai nāsīs. Bimbars izdzirdis ka ķēve izsprauslajusi viņš tulīn izstiepas un sakrustoja rokas uz krūtīm, Bille to redzēdama aizbēga mežā drīz pēc tam ķēve izsprauslaja otro reizi Bimbars to redzedams ka sieva aizbēgusi mežā un drīz nāks nāve, viņam palika ta ne(ob) labi ap sirds, viņš sāka saukt pēc Billes, viņa tulīn atgriezās pie Bimbara. Bimbars saņemies doma ka ari nāve vairs neiedrošinasies vairs tuvoties ja Bille ir atgriezuses un ari ķēvi vairs ne sprauslas, bet tai paša brīdi, baltā ķēve izsprauslaja trešo reizi un 

Fails1389-01b-08
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaKristīne Po
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2014-11-20 14:03:29
Atšifrējums

rakiri veššeskīro, jov uže Biļļasa narakirdža ni lav. Biļļa ravdža dēves te rat ko Bimbaros, ne pošļi obdufindžapes so čhebi Bimbaros gāruvel. Joi lija mordža les, sadolija trūna uradža pe leske neve idži. Bimbaroske kerdžapes dasaij strah so kami nakami, glosa dijindoi lija mangel Biļļa: mīri Biļļice načhu man ane truna kamava vāgo mišto zahavman uže trito dīves nadžinav māro kuskos ke mi ušta. Billa hotatir lija zaphagirdža zaras truna te uhča ko pašedīr khēr, kindža bakres, jandža ke jāg. Bimbaros feņu dikša so Biļļa jandža bakres, zaras 

*

Bimbars nodomajis ka taisnība ir ko viņam mežsārgs paregojis. Bimbars vairs ne vārda nerunāja. Bille raudāja dienu un nākti pie sava veca vīra. Otra dienā viņai ienāca prātā ka vajāga viņu nomazgāt apgērbt un pagadāt zārku ta ar viņa darija, vis bija padarīts, bet tiko vecais Bimbars bija ieraudzijis ka atnesa priekš viņa zārku, viņš iesāka kliegdams lūgties Billes: "mana darga mīļota neliec mani needušu zārkā, dodi man papriekšu labi saēsties, jau trešā diena, ka nezinu ne kumāsa [kumosa] maizēs pie savam lūpām," Bille no prieka visu pirms salauza atnesto zārku, un aizsteidzās pie tuvakiem 

Fails1389-01b-09
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaKristīne Po
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2014-11-20 14:24:37
Atšifrējums

ušča bešles parikirav Davles mi jāg oščo hačola, mišto menge džala. Jan čhūri marav telle bakres. Bimbaros mardža telle bakres te zaras bučela Biļļatir kai jača māri grasni. Grasni lijapes telle savaristir te gija kai jakha dikhle. Bimbaros gija rodel grašņa, Biļļa keradža mas. Bimbaros rodindoi grašņa gija ane bāre raskīri bār, jov dufindža, latha so naso hav te moži latha grašņa. Bimbaros so feņu gija ane bār te šunela so javela kon to, jov garudžapes talo hrustos nadur raskīre skaminestir. Jaudle nadūr skaminestir terno bāre rasko raklo te durātuni bāre raskīri 

*

mājas iedzīvotājiem un nopirka (nopirka) krietnu aunu un pie sava uguns kura nogādājusi iesāka rīkoties ka pa vecam, Bimbars to redzedams, piecēlās sēdus un priecīgs izsaucās: paldies Dievam vēl uguns nav izdzisis, klāsies mums labi. Bimbars griezies pie Billes un sacija: "dod man nazi, es nokaušu aunu", aunu nokāvis viņš jautāja: "kur mūsu balta ķēve?, bet ķēve par to laiku bija nomaukusēs [nomaukusies] un aizgājusi kur acis rādija. Bimbars aizgāja sameklēt balto ķēvi un Bille vārija atnesto jauna auna gaļu. Bimbars gribēdams ļoti ēst bij iegājis liel kunga darzā vai nevarētu ko sada-

Fails1389-01b-10
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaKristīne Po
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2014-11-20 14:44:58
Atšifrējums

rakli, jov, la, mangja ko skamin to, so, to, sāredui sāre dui zarakirdepen. Terni bāre raskīri rakli ļipindža pe skamin te zahadija peskēri jandraka žin ko čhanga, jov, lake, vaš dova radža telle pherdi peskīri stādi saunakune love, nabūt zarakirindopen, joi noko ļipindža po skamin te zahadija noko peskīri jandraka hučedīr sir pšeršo molos, jov noko radža vār molos pherdi peskīri stādi saunakune lovensa. Ne Bimbaros sāro dava dikša nadur skaminestir tallo hrustos. Tarno raij noko hāra mangja, tarn rakļa, joi noko lipindža po skamin ne 

*

būt ko ēst, bet tik līdz Bimbars bija iegājis darzā viņš izdzirdis ka viens stingriem soliem tuvojās, vecais Bimbars paspēja paslēpties zem tuvakā krūma, kuŗš atradās tuvu pie lapenes. Bimbars redzēja, ka lapenē iegāja liel kunga jaunais dēls un no attaļakām vietām iebraukusi viena lielkunga meita, viņi pēc ne ilgām sarunām, saskatijas un jauna liel kunga meiča uzkāpusi uz galda, pacēla savus svārkus līdz ceļiem un atkal nokāpusi sāka atkal sarunāties. Jaunais lielkungs izbēra uz galda, pilnu savu cepuri ar zelta naudu, un pēc neilga laika jaunā bāronese atkal kāpa uz galda 

Fails1389-01b-11
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaKristīne Po
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2014-11-26 20:44:07
Atšifrējums

jandraka nahadija, togi bāre rasko raklo viradža oščo duij peskīre stadža po skamin, pherde saunakune lovensa te žaļņes la mangja, togi joi holensa, hadija žin opre peskīri jandraka te phučela ne zo tu dikhesa doi, bučela raskīri rakli tarne rastir, jov phenela lake: me dikhava sāro svetos. Bimbaros šunindoi so jov dikhela sāro svetos, razom uhča avri hrustostir te paše ko tarno raij te bučela keļļi tu dikhesa sāro svetos togi phen mange kai isi mīri parni grasni. Bimbaros nadolija virakirel da lava sir raskiri rakli, raskīre raklesa, glosa 

*

svārkus pacēlusi augstāku neka pirmo reizi jaunais bārons atkal pēc neilgām sarunām izbēra uz galda divas savas cepures, pilnas ar zelta naudu bet tagad šinī reizī jaunā bāronese negribēja uz galda kāpt, beigu beigās viņa kāpa uz galda un pacēlusi savus svārkus augstaku neka pārējās reiz viņa ar dusmām sauca uz jauno bāronu ko tu tur redzi?, jaunais bārons trīcošā balsī atbildēja: "es redzu visu pasauli." Bimbars zem krūma gulēdams labi varēja saskatīt kas stārp viņiem norisinājās un skaidri, dzirdedams ka viņš redzot visu pasaule, Bim-

Fails1389-01b-12
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaKristīne Po
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2014-11-26 21:17:47
Atšifrējums

dijindoi nāšle pal penge dikhindoi, Bimbaros zaras zalija sāre saunakuna love te gija khēre ke peskīrī jāg. Khēre gijindoi po drom ano veš, sig džajindoi dojavdža jeke gādžes konlidzija pašil vast bāre thule gurves, ne Bimbaros hotno vašo latle love sāro drom rakirla: vot kur ķeriens, vot kur grābiens. Gādžo šunindoi so jake jov dela goli, gādžo rakirla Bimbaroske: "kuš dābosi pusi", ne Bimbaros sa peskīro do kokoro rakirla, gādžo mukša gurves phenindoi; "še vīsu bet nesaki ni vienam." Bimbaros lija gurves te gija khēre ke peskīri jāg. Haja čhālija, bāre gurves mardža telle 

*

bars uz vienu lēcienu bija ārā no krūma un piesteidzies pie jaunā bārona lūdzoši sacija: "ja tu redzi visu pasauli, tad saki man kur ir mana baltā ķēve," Bimbars nepaspējis šos vārdus izrunāt ka jaunā bāronese kopā ar jauno bāronu kliegdāmi, klupdami un krisdami aizbēga uz pili, par to laiku Bimbars bij savāķis [savācis] visu izbērto zelta naudu un aizlaidies uz mežu pa ceļu iedams viņš bij panācis kādu vīrieti, kurš bij sapangojis treknu barotu vērsi un gribedāms vērsi izlietot sev par labu, veda caur mežu uz savām mājām, bet Bimbars priecādamies 

Fails1389-01b-13
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaNatalia Perkova
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-07-31 15:44:00
Atšifrējums

te gija ko pašatuno khēreskēro hulai te mangela medel les masengo urdon, ne hulaske dasav urdon nasis, Bimbaros sikadža hulaske pe fulengo urdonoro sajesa hulai grengīre hlivatir (vilidzalas) vipšilelas. Hulai dija Bimbaroske so jov kamdža. Lija urdonoro te gija khēre račhingirdža gurves, začhudža mas ano urdonoro būt zagija te lijapes pšilel po foros, piro drōm urdonoro (piro d) butir moli pēja truju, mas kerdžapes sāro phujendir. Bimbaros mas pšildža po targos biknel, ne nikon nakamdža dikhel pe dasav. Nokerdža mas. Sāro dīves džukalo trujo Bimbaroske riskirdapen

Fails1389-01b-14
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaIeva Tihovska
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-12-17 16:49:41
Atšifrējums2. burtnica.
20.2.33
2 (turp.).

[1389] var. 5. turpin.

Čigānu tautas pasaka par čigānu Bimbaru un Billes
Romane rodoskīri paramiša romestir Bimbarostir te rom. Biļļatir. 1933. berš.
Fails1389-02-01
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaKristīne Po
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2014-11-26 21:29:57
Atšifrējumspar lielo zelta naudu ieguvumu, iedams pa ceļu, bieži atkārtodams izsaucās: "vot kur ķēriens, rau kur grābiens," vīrs kurš veda baroto vērsi, noklausijies, Bimbarā izsaucienōs un ka tas zīmejās uz viņu, tas sacija: "kuš! dabosi [dabūsi] pusi." Bimbars neka cita nedomādams, kā tikai par savu laupijumu, turpināja savu meldiju; vot kur ķēriens, rau kur grābiens," bet vīrs, kuŗš veda vērsi, domādams ka saucejs nav mierā ar pusi, sacija: "še! visu" un vērsi atstādams uz ceļa, pats aizbēga mežā. Bimbars pievaķis [pievācis] bulli, aizveda pie sava uguns kura, un tulin paķē-
Fails1389-02-02
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaIeva Tihovska
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-12-17 16:56:23
AtšifrējumsGeja ko pašatuno khēr, požičinel masengo urdon, mevastuvelas mas dolel ano faros po bikniben te so fenu Bimbaros ko pašatuno khēr zagija te dikša ke grengīri hļiva ķera, zaras ko hulaj dogija te manipnaskīre glosasa phendža hulaske pe ķēra sikavindoi "milo hulajoro požicin mange do masengo urdon" hulai nahaļindoi so dova značini phendža: mange masuno urdon nāni. Ja tuke do fulene tačka čhebi, togi phen mange vaso tuke čhebi. Bimbaros holosa pherdo vašo

*

ris nazi, atvesto vērsi nokāva un ādu nolobijis, piesēdies pie Billes pagatavoto mielāstu, krietni paēdis tulīņ aizgāja pie tuvējām mājām patapināt gaļas ratus, lai varētu gaļu nogādāt pilsētā pārdošānai, līdz Bibars bij tuvejās mājās iegājis un ķēvi pie zirga stālī ieraudzijis un pie saimnieka piesteidzies lūdzošā balsī sacija, uz ķēru radīdams: "mīļo saimniek palieni man tos gaļas ratus". Saimnieks nesaprasdams, ko tas nozīmē, sacija: "man gaļas ratu nav, bet ja tev tās mēslu tačkas vajādzētu, tad saki, man priekš kam tev ir vajadzīgs?". Bimbars dusmu pilns par to, ka saimnieks
Fails1389-02-03
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaKristīne Po
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2014-12-14 23:24:57
Atšifrējumsdova so hulaj šmijandija phučel phučel vaš lesko čhebuma. Dija goli i sir tu šmijinesa mešakirestut an mo kēriben? hulaj nakamindoi les hoļakirel phendža: dža te le ja tuke čhebi ne pir saj dui dīvesa dole mange la (palle) pāle. Bimbaros oblijapes čistedīre la pāle janel sirkana joi dičola. Bimbaros lija tačka te tirdija po veš. Biļļa pir do brīža gurvesa sāre buča vikerdža te zagotavume vašo bikniben Bimbaros tačka otjani zaras mas ane tačka začhuvi būt vašti te pšildža po faros. Po drom tačka Bimbaroske būt moli obthurdijapes te mas fardes obmakša phujasa. 

*

iedrošinājies jautāt par tā vajadzībam,. Iesaucās: "kā tu drīksti iejaukties manās darišanās!?". Saimnieks negribēdams viņu vairak aizkaitināt sacija: "ej un ņem, ja ir vajadzīgs, bet pēc pāru dienām gādā man viņas šurpu". Bimbars stingri apsolījās tīrākus atvest, kā tagad viņi izskatās. Bimbars paņēmis tačku un aizvilcis uz mežu. Bille par to laiku ar vērsi bija pārejos darbus izdarijusi un sagatāvojusi priekš pārdošanas. Bimbars tačku atvēdis tūlin gaļu tačkā sakrāmejis, cik spēdams un stūma uz pilsētu. Celā neskaitāmas reizes bij, Bimbaram tačka apgāzusēs un gaļa ārkārtīgi noķezeta [noķēzīta] ar zemi.
Fails1389-02-04
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaKristīne Po
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2015-11-25 23:57:45
Atšifrējumssaje zauhle truju oščo nadikhle dasaje masenge biknibnaskīres. Bimbaros so feņu pšildža mas po targos, jov vičhakirdža grengīri cerha pe phu te začhudža pe cerha nokerdo phujensa, mas, (biezo kārta) gensto kārta. Mānuša gan na sāre halīne so Bimbaros isi tardo ko mas vašo bikniben ne džukala zasungindoi bivand mas, zouhle kaučindoi te bašindoi truju Bimbaroske zajenge Bimbaros butir moli thurdija mas maškir džuklenge, ne džukala svako molos oščo butir riskirdepen te bašle. Bimbaroske nakuti butin isis sobi džuklen smārel. 

*

Bimbars gaļu nogādajis pilsētā uz tirgu, iesāka nokārtot gaļu pārdošanā, noklāja savu zirga sēgu uz tirgus laukuma un gaļu, kuŗa bija ar zemēm notaščita [notašķīta] tik biezu kārtu, ka grūti nācās, garam gājejiem pazīt, ka tā ir gaļa, bet, lai gan cilvēkiem nācās pazīt, ka tā ir gaļa priekš pārdošanas, tomēr tur netrūka suņu, kuri saostdami [saosdami] svaigo gaļu devas pie Bimbara kaukdami un riedami, uz vakara pusi suņi kādu pāru duču bija saskrējūši ap jauna modes gaļu pārdevēju, kuriem Bimbars pa reizei pasvieda pa prāvam gabalam vērša trekno gaļu. Bimbaram ne maza ciņa bija ar gaļu satracinātos, izsalkušos
Fails1389-02-05
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaIeva Tihovska
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-12-17 17:10:46
AtšifrējumsMasestir. Pe samo beļveļ džukala uže nasmijandine džan ni pe maseskīri rīg. Jek bāro parno rabo, čiriklengo džukal rupuvi menakirjasa pe men isis bešlo nadur Bimbarostir, jedženo, vār džukala pašil leske gijindoi vāgo podikhle pe leske te sir poklonindoi pen gīne pašil leske, dova Bimbaros halija so do bāre šukār džukleske isi butir važuma nasir leske vašo dova so pe džukle svako molos podikhle vāgo togi feņu pe Bimbaroske. Bimbaros rišija vāgo ke sāre

*

kušos suņus atgaiņāt no savas atvēstās vērša gaļas. Uz vakara posi suņi nedrīkstēja ne uz to pusi tuvoties, kur gaļa bija nolikta. Viens balti-raibs, putnu suns, sēdēja mierigi visu laiku un noskatijās gan uz pārejiem suņiem gan uz sanikņoto Bimbaru, Bimbars ari šo nebij izlaidis no savas uzmanības ari viņš bija novērojis, ka pārejie suņi garam iedami gar lielo suni gāja žiglāki un ar uzmanībā it kā paklanidamies viņam, un katru reiz papriekšu uzmanīgi paskatījās uz lielo suni, tad tik uz Bimbaru. Bimbaram ienā-
Fails1389-02-06
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaIeva Tihovska
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-12-17 17:18:59
Atšifrējumsdžukala te rakirla lenge gačkanes: "pirceji ir bet naudas nav" (dova isi kinibnaskīre isi ne love nāni) togi jov rišija ko bāro čiriklengo džukal te khijasa sikavindoi pe leske rakirla: "vai tu jačesa vaš da tiknenge šēreskīro togi me da mas sāro tumenge biknava. Bāro džukal strahatir sobi Bimbaros khijasa sikavindoi pe leske natrafinel del diben, iebaščapes Bimbaros noko khijasa riškirindoi truju peske te sikavindoi pe bāre džukleske rakirla: "taša love pāle desa. Džukal noko iebaščapes. Bimbaros rādža truju mas, me han sāre džuka-

*

cās prātā, gaļu varētu pārdot visu uz reizi, tas tik būtu labi. Bimbars piegājis tuvāku pie lielo suni, un ar savu ozola nūju gar sevis vīcinādams un rādīdams uz lielo suni, saka: "vai tu lielais, apgalvosi par tiem maziem, tad došu ēdiet visu gaļu" Lielais suns, baidīdamies no Bimbara nūjas un no viņa saucieniem, ierejās, tad Bimbars atkal jautāja: "vai rītu būs nauda?" tad suns atkal ierējās. Tad Bimbars gaļu no segas nogāzis, aizlaidās mājā. No rīta it agri Bimbars bij klāt pēc naudas, nu vairs suņus neatradis Bim-
Fails1389-02-07
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaIeva Tihovska
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-12-17 17:27:17
Atšifrējumsla, ne kokoro mukšapes khēre. Tašarla tikni zarica, javdža ano foros, ne džuklen nalača. Bimbaros lijapes rodel bāre džukles, sav jača šereskīro vašo bikindlo mas. Bimbaros dikša so bāro šēreskīro gija andre, an jek šukar bāro khēr, jov sig mukšapes pale džukleske, džukles pojavindoi an jek bāri šukār raskīri štuba, te pe džukleske iedijapes goli fardo aizpeni glosasa, te nabūt hinde lava pe džukleske auri pheni, te dembitko khijasa jake fardes dija sir baro džukal kavčindoi peja telle te niso uže niso nahalija. Bim-

*

bars iesāka meklēt lielo suni, kurš bija apgalvojis par parejiem suņiem, Bimbars suni ieraudzīdams ka lielais galveniek ieiet kādā lielā skaistā mājā, viņš drīz devās sunīm pakal, suni panācis lielā skaisti izgreznotā zālē un sunim, skārbā aizsmākušā balsī uzkliegdams, sacija, dazus lama vārdu izgrūzdams, un ar ozola nūju tik stipri bij iesitis par galvu ka lielais suns kaugdams nokritis uz grīdas bez samaņas. Bimbars domādams ka suni būs ar vienu sitienu jau nobeidzis viņš piesteidzās pie iznākuša kunga, kuram liela
Fails1389-02-08
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaIeva Tihovska
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-12-17 17:34:38
Atšifrējumsbaros uhča paše ko bāro raij, sav so feņu vijavdža ane bāri štuba te koneskīro isis bāro khēr te šukār štuba. Džukal vidžindīno isis pašlo telle. Bimbaros glosa dijindoi hadija dembitko khija pe avri javdle raskīro šēro te goli dijindoi phenela: "vai kamesa zapleskires vašo tašatuno kindlo mas, vaš savo tīro bāro džukal jača šēreskīro, ja na te džala tuke jake pat sir leske". Bāro raij strahandoi sobi navidžal hindles, vilija kisikatir būt love, te kamdža phučel: "būt čebi", ne raij nadolija tedikhel sir Bimbaros dija caplam sāre raskīre

skaistā māja un lielais suns, kurš izstiepies gulēja uz grīdas, bija viņa piederums, stiprā balsi kliēgdams un ozola nūju paceldas, par iznākušā kunga galvu viņš sacija: "vai gribi samaksāt par vakar nopirkto gaļu, vai ne?, kuru tavs suns galvoja, un ja ne tad tulīn tev tā pat klāsies ka tavam sunim". Nama īpašniekš domadāms ka patiesi var klāties greizi, viņš paķēris no kabatas lielo naudas vīstokli gribēdams prasīt cik jamāksa, viņš nedabuja ni atjēgties, ka Bimbars bij naudu sagrābis un ar visu naudu jau pa durvīm ārā, pa to laiku lielais suns jau
Fails1389-02-09
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaIeva Tihovska
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-12-17 17:45:19
Atšifrējumslove te uhča avri. Ne džukal otlijapes te vigija štubatir pallo udār. Džukal pšestrahandīno dikhindoi noko, razom Bimbaros, zauhča opre, dija caplam Bimbaros anglatune pīrensa te radža leske phu te pe leske, muij palle diji kamdža del caplam les. Bimbaros strahatir nadžini so mekērel vidžinkirdža vast te pšildža love an džukleskīro pširodīno muij. Džukal strahatir nadžini so mekērel, lija skokos pirdal Bimbaroske the uhča pāle ane štuba sāre raskīre lovensa. Bimbaros nakutedīr, strahasa, mukšapes pāle po veš. Poskil Bimbaros nasis

bij piecēlies un ārā izgājis stāvēja aiz durvim. Bimbaru, suns ieraudzijis un pārbijies ka atkal neiziet plāni, viņš zibeņu ātrumā bij Bimbaru sagrabis ar priekšejām kājam un viņu gar zemi (nosviedis) nogāzis, nu Bimbars parbijies kā lielais suns var ari rikli pārkost, viņš roku izstiepis baza sunim naudu mutē. suns naudu sakamdāms ar vienu liecienu suns ar visu nudu mutē bija atpakal istābā un ari Bimbars nedrošāki bija aizlaidis uz meza ka suns istabā. Bille par to laiku, pārnēsto Bimbara zeta naudu no lielkunga darza nebij pazinusi, un naudu
Fails1389-02-10
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaIeva Tihovska
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-12-17 18:37:02
Atšifrējumskhēre, Biļļa napinčkiri saunakune love, saje Bimbaros jandža khēre bāre raskīri barjatir, pšeparudža po lače bobi saje vašti zakeravel. Bimbaros khēre javi na lače džesa, lija phučel vašo saunakune love saje jov jandža khēre bāre raskīre barjatir te kedi Bimbaros dolija džinel so veššeskīro vihohadža latir saunakune love phinindoi: so dala isi neve bobi jandle sasitko phujatir ane Lotfitko phu vašo dova sobi zabarjakiren dai būt dasaij šukār bobi, te jov būt butir dija lake, dasaj bobi saje vašti kaule zakeraven te saunakune lovensa rozgija. Bim-

noturējusi par jaun nezināmām pupām bija samainijusi ar mežsārgu uz mīkstām labām pupām ko vares savarīt. Bimbars mājā parnācis, nelabvēligā gara stāvoklī sāka jautāt par zelta naudu, kuru viņš bija pārnesis no no lielkunga dārza un dabujis no Billes zināt ka viņai mezsārgs naudu izmānejis, sacīdams: "ka tās esot jaunatvestās pupas no vaczemes un nav priekš vārīšanas bet prieks iestādīšanas lai ievestu Kurzemē lielu daudzumu šādas spīdošās pupas" un viņai daudz vairak pupu dodams viņš ar zeltu naudu aizgāja. Bimbars to dzirdēdams un labi pārdomajis viņš
Fails1389-02-11
Atšifrēt tekstu
#LFK-1389-5
AtšifrējaIeva Tihovska
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-12-17 18:41:44
Atšifrējumsbaros dava mišto šuni te lačes pšedufume, Biļļake phendža: "mīri milo romnori da štetos menge isi bahtalo, ne me isam čovahaņakirde sobi naštuvas haļuvas so menge kēras an do molos kedi menge čhebi godi te sobi da bida me noriškiras mendir, menge čhebi māro štetos paruvas džajindoi ko vār roma, togi jāla an dasaij brīža vai molos kon menge godi dodela. Bimbaros peskirja grašņa lathi zadija te khetane peskire Biļļasa gija ko vār roma, te ņigdi uže nagija krig vāvir romendir.

Billei sacija: "mīļa sieviņ mums šī vieta ir laimīga bet mēs esam noburti, lai nevarētu labi saprast kas mums darams, un lai mēs šo nelaimi novērstu, mums vajaga mūsu dzīves vietu mainīt aizbraukdami pie citiem čigāniem, tad mums būs tadās reizēs kas padomu piedod. Bimbars savu ķēvi atradis aizjūdža un kopā ar savu Billi aizbrauca pie citiem čigāniem un nikad vairs nešķirās no citiem čigāniem.

Stastijis Ans Zavickis Kuldīgas aprinkī 1902. g. un ari citi 
sarakstījis čigans J. Leimanis
Fails1389-02-12
Atšifrēt tekstu
Tiek rādīti ieraksti 1-1 no 1.
#VietaDatumsVeidsKategorijaVietas tipsTeksta fragments
   
1Kuldīga
(Kuldīga, Kuldīgas novads)
1902Dzirdēšanas vieta(Nav norādīts)Pilsēta

:Nav norādīta kategorija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.