1968-ekspedicija-Auce-Dobele-19-0133
Расшифровалlienestrike
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Создан2018-01-04 19:28:43
Исправлен2018-01-04 22:28:56
РасшифровкаEKSPEDICIJOS PABAIGTUVĖS

Lietuvos TSR Mažeikių ir Latvijos TSR Duobelės rajonai- artimi kaimynai. Gana ilgą laiką dirbo čia Lietuvos ir Latvijos TSR Kalbos ir literatūros institutų tautosakos sektorių bendradarbiai, pasitelkę artimų specialybų draugus- choreografus, muzikologus, o taip pat visuomenininkus-kraštotyrininkus, studentus bei vietos mokytojus. Pasiskirstę į tris grupes, kurioms vadovavo Amb. Jonynas, A. Ancelanė ir O. Ambainis, pasirinkę sau bazes Medemrodėje, Aucėje ir Duobelėje, jie rinko čia tautosaką, stengdamiesi surasti kuo daugiau medžiagos šių kaimynių tautų tautosakiniams ryšiams tirti. Šią problemą institutų tautosakininkai numato savo planuose artmiausiais metais tyrinėti plačiau. Iki šiol iš šių rajonų tiek Lietuvos, tiek Latvijos tautosakininkai turėjo nedaug medžiagos. Pvz., Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakos rankraštyne tebuvo vos keli, beveik atsitiktiniai liaudies dainų bei pasakų užrašimai. O ekspedicijos darbo rezultatai parodė, kad ir šiame krašte liaudies meninė kūryba gyva ir turtinga. 
Lietuvos tautosakininkai ekspedicijos metu surinko 1300 tautosakos vienetų- apie 800 dainų, 260 pasakų, apie 80 šokių ir žaidimų ir kitų dalykų. Latvių tautosakininkai parsivežė visko daugiau, nes dirbo kiek ilgiau. Buvo atrasta ir gerų pateikėjų, kurie moka daug ir labai vertingų dainų, pasakų. Tai vidutinio amžiaus ar pagyvenę žmonės, kurie buržuazijai valdant praėjo sunkų samdinio ar vargingo valstiečio gyvenimo kelią. Jie savo dainose ir pasakose išlieja bedalio skausmą, aštriai pasisako prieš išnaudotojus, kandžiai juos pašiepdami, aiškiai pasako savo pažiūrą į religiją, kaip išanudotojų ginklą. Įdomu, kad šių vietų žmonės beveik visi kalba ir lietuvių ir latvių kalbomis. 
Apie atliktą savo darbą ekspedicijos dalyvai atsiskaitė mokslinėje išvažiuojamojoje sesijoje, kuri įvyko liepos 12 dieną. Naujosios Akmenės kultūros rūmų didžiojoje salėje. Susirinko cementininkų miesto ir gretimų apylinkių gyventojai, atvyko svečiai iš kaimynių Latvijos apylinkių, iš Vilniaus ir Rygos. Iš Maskvos atvyko Patrio Lumumbos vardo universiteto profesorius, tautosakos tyrinėtojas V. Sidelnikovas. Sesijoje dalyvavo Mažeikių ir Duobelės vietos valdžios atstovai, kurie daug padėjo organizuojant ekspediciją. 
Sesiją, palinkėdamas sėkmingo darbo, atidarė Latvijos TSR MA Kalbos ir literatūros instituto direktorius J. Kalninšas. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakos sektoriaus vadovas Amb. Jonynas skaitė pranešimą apie tautosakos reikšmę ir jos rinkimą. Filologijos mokslų kandidatai latvių tautosakininkų grupės vadovas A. Ancelanė ir lietuvių- L. Sauka padarė ataskaitas apie atliktą ekspedicijos darbą. Visi, kalbėjusieji sesijoje, vieningai išreiškė nuomonę, kad pradėtas darbas davė gerus vaisius, kad buvo gera bendrai dirbti ir mokytis vieniems iš kitų. Prof. V. Sidelnikovas pasakė, kad ši ekspediicija, pasiekusi tokių gražių rezultatų, yra draugystės ekspedicija, ir palinkėjo toliau sėkmingai tęsti pradėtą darbą. 
Po mokslinės sesijos įvyko koncertas, vedamas M. Vaitulevičiūtės ir muzikologo A. Bomiko. Jame pasirodė Aucės moterų choras ir senų žmonių šokių kolektivas. Ypatingai šiltai buvo sutikti liaudies dainininkai ir pasakoriai. O. Vaitiekūnienė iš Klykolių, darbšti kolūkio fermos darbininkė, iš kurios buvo užrašyta daugiau kaip 50 dainų, užkrėtė salę nuoširdžiu, įsijaustu dainavimu. Ilgais plojimais salė lydėjo latvių daininikę L. Kudę. P. Žukauskas iš Vegerių savo senos kareivių dainos "Mes penki broliukai žaliojoj lankoj" posmais privertė prisiminti sunkių karų metus ir tų karų kaltininkus.O kai į sceną išėjo A. Karvelis iš Kivylių ir pradėjo pasakoti pasaką "Kieno teisybė- pinigų ar dievo", salėje visi stengėsi nepraleisti nė vieno pasakoriaus žodžio. Koncerto dalyviams buvo nepagailėta gėlių ir katučių. 
Pasibaigus sesijai, prof. J. Vitolinšas ir Amb. Jonynas šiltai padėkojo sesijos dalyviams už darbą ir pranešė, kad tokia pat ekspedicija bus surengta ir kitą vasarą Lietuvos ir Latvijos rajonuose, esančiuose į rytus nuo Mažeikių ir Duobelės. 
V.Barauskienė
Расшифровать текст
СобраниеАрхив латышского фольклора
Коллекция18th scientific expedition in Auce and Dobele district
Ключевые слова

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.