#LFK-150-3176

#LFK-150-3176
РасшифровалAivars Troska
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-27 10:52:33
Расшифровка

3176

(kopija)
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалAivars Troska
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-27 10:52:17
Расшифровка

3176

16.5.31 III kopija
Sestā un Septītā mozus grāmata. No Ebrier valodas
1362 gada svētā Klarva klosterī.
/L.valsts bibliotēkā/
Inv Nr. 143542
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалAivars Troska
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-27 10:51:14
Расшифровка

3176

/1a/ Tā pamācība.
Tam cilvēkam kuram šī grāmata rokā vajag to augsti turēt un ar apdomu cauri lasīt katru vārdu Jo šī ir tā satītā grāmata par kuru Bībelē rakstīts - un kam šī grāmata Mājā tas būs caur viņu svētīts - viņš un viņa nams - Un šai grāmatai būs vienam pašam piederēt tā ka nevienam citam pie viņas dalību nevaid jo tad nebūs nenieka - Jo Dievs dalītu nepieņem, jo praviets uz šo grāmatu zīmēdamies saka tā - Ar tevim jaunu Zemi bet neatstāj Ērkšķus starpā - un ja tu visu pēc šām mācībām turēsi tad viss labi tev izdosies. Septiņas lietas tu šinī grāmatā atrassi un lai tevim ar to ir gan. Bet vēl reiz biedin ka tu citu mācību nepieņem jo tās nav labas un ir ar Burību sajauktas. Bet kad tu taisni pēc šām mācībām turēsies, un Dievam uzticēsi tad tu klusībā ar viens pats visu padarīt varēsi sev un citam par svētību, lai gan dažā mācībā ir sacīts ka tevim ir palīgi jeb biedri vajadzīgi. Un sargies pavisam ar vienu netaisnu cilvēku biedroties. Labāk lai tad tevim vien šī grāmata par biedri līdz ir. Amen. Šo mācību dod tev tas kas viņu no Ebrieru valodas tulkojis mozus likumi ir grāmatas galā.
Pirmā Lieta.
Lai tu varētu slimības un vainas remdēt un dziedināt, tad taisi tev vienu tādu Zēģeli no tīra Sudraba un raksti uz to šos vārdus ar dzelzi ka tur redzams. Nu būs tev tās zāles jeb zalves ņemt kuras priekš tās vainas ņēmis /3a/ un ar tām to Zēģeli nomazgāt, un pie tās nomazgāšanas runāt šos vārdus. Ne zāle nedz plāksteris bet tavs vārds ak Kungs dziedē visu amen.
Tad lai tas slimais dzer tās zāles un tā vaina taps trīskārt ātrāki dziedināta jo tā Kunga vārds ir ar viņu un tās zāles ir kā rīta rasa iztvīkušai zemei. /4/ Un šis ir tas pirmais Zēģelis pie pirmās lietas.
Otra Lieta.
Lai tevi karā neviena bulte ne ar Zobins neievaino - tu tad taisi sev /4a/ vienu tādu Zēģeli no tīras dzelzs un griez tur virsū tos vārdus ar cietu dzelzi un nes uz tavu sirdi. Tad tevi neviens ienaidnieks neuzvarēs ne ar ievainos. Bet ja tavam pretniekam ar tāds pats stiprums un bruņas būs tad tevi neaizsargās. Un šis ir tas Zēģelis pie otras lietas.
ssmtui
rp
At
A Kgun
/5/ Treša Lieta.
Kad tevi kāda Čūska jeb cits nāvīgs zvērs kodis, tad taisi sev vienu tādu Zēģeli no svina un raksti tur virsū tos vārdus ar dzelzs urbuli un rīta rasu
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалAivars Troska
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-27 10:50:20
Расшифровка

3176

un kad tu pats kōsts tad apspaidi ar to un tas kōdums neko nekaitēs. Un šis ir tas Zēģelis pie trešu Lietu.
/5a/ Ceturta Lieta
Kad tevi ienaidnieki vajā un Skauģi apstājuši tad dari tā: celies no rīta adri priekš Saules lekšanas augšām. Taisi tev no Vaskiem vienu Tāpelīti un raksti uz tās ar svina urbuli šos vārdus: "Kungs aizdzen manus ienaidniekus tā kā vējš dūmus aizdzen un kā Vaskis iekš uguns izkūst tā būs tie bezdievīgi priekš tevis" /6/. Nu ņem no tava ugunskura septiņas ogles un noej pie netekoša netīra ūdens aizdedzini tās ogles liec uz tām to vasku Tāpelīti un kaisi pār visu to kvēpējamas zāles. Un kamēr tas viss deg un kūst runā pie tam septiņreiz šos vārdus. "Tas Kungs lād tevi tu Sātan, tas Kungs lād tevi tu Sātan, tas Kungs nolād tevi tevi tu Sātan kas to /6/ Jeruzalemi atpestijis ir". Pēc tam nodzēs to visu ar to netīru ūdeni, saslauki visu kopā un kaisi tos pelnus apakš tava ienaidnieka slieksni priekš saules lēkšanas. Tad kritīs tā nelaime uz tavu ienaidnieku galvām un tie tevi mierā liks. Bet ja tev neviens ļaunu nedara tad neatriebies jo tas nebūs tev par labu tāpēc kad tu tādam atrieb kas tev nav ļaunu darījis.
/7/ Piekta Lieta.
Kad tu no citu cilvēku rokām iekš zemes apslēptas mantas uzmeklēt gribi tad būs tev to darīt. Taisi sev no viena metāla vienu tādu Zēģeli pēc trauka vīzes un vienu mazu caurumu virsgalā un tam būs tā izskatīties kā tas iekš kura Izraeļa bērni savus Baušļus glabā un Dievu lūdzot /7a/ uz pieri liek. Nu liec tur iekšā no visiem septiņiem metāliem tāpēc lai tu viņus visus saistīt vari. No dārgakmina jeb Safīra vai Krizolīta ne mazāk kā trīs kviešu graudu lielumā un no Zelta, Sudraba, kapara, Svina, Alvas un Dzelzs no katra vismaz septiņreiz tik daudz. Nu ej visgarākā dienā agrā rīta stundā uz vienu kalnu pie /8/ tam atklāj tavu galvu un noauji tavas kurpes. Kad nu Saule, tā Debess Ķēniņiene savus pirmos starus uz zemi met tad ņem ar labo roku drusku no tās Zemes kas apakš tavas kreisās kājas papēdi guļ un liec iekš to trauku pie tiem septiņiem metāliem un runā pie tam šos vārdus: "Jehova Nāk Visa radība atzīst tevi par savu radītāju, tāpēc būs ar tev ak zeme man viņa spēka paklausīgai un padevīgai būt un man tās iekš tevis apslēptas mantas atdot". Āmen. Tad aizdari to trauku ar tīriem vaskiem un nes pār tavu slieksni. Tā dari trīs gadi no vietas ar to zemes likšanu iekš to trauku Katrā gadā tajā pašā mēnesī un dienā. Bet pēdējā dienā kamēr Saule vēl nav nogājusi raksti uz visām četrām Zēģeļa pusēm ar svina urbuli un tīru medu šos vārdus: "Jehova Adonai" . Kad tas padarīts, tad būs tev vēlākais trešā dienā pusdienas Stundā tam Dieva namam tam miroņu tīrumam un tiem gariem pēc Mozus likuma septiņu Vēršu vietā septiņus pilnus Zelta gabalus kādi tavam valdniekam /9a/ ir upurēt jo tā ir tā atpirkšanas maksa. Un to būs
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалRudite
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-21 13:46:30
Расшифровка

3176

tā darīt: ņem no tava uguns kura septiņas ogles un ej ar vēl vienu labu cilvēku pēc notekoša ūdens. Bet ne ej pie tā ūdens tuvāku ne kā septiņ reiz septiņi tava garuma augumu Nu dari no tām oglēm vienu altāri kaisi uz tām kvēpējamās zāles un aizdedzini to visu. Tad turi pār tiem upura dūmiem tos zelta gabalus un runā pie tam šos vārdus trīs reiz. Es nesu uz Mozus pavēli jums šo upuri. Dzirdi redzi un klausi. Adonai Adonai Adonai. Amen.
Nu liec tos zelta gabalus tīros vaskos liec tuvu roku uz tiem un runā pie tam šos vārdus:
Nolādēta lai ir tā roka kura zinādama šo manu upuri aizkar un nolādēta tā acs kura viņu /10a/ zinādama skata. Dievs pats to briesmīgi sodīs bet man tomēr tas paliks par svētību mūžīgi. Amen.
Nu sien to upuri ar dzelzi pie akmeņa. Liec tavu labu kāju uz tā altāra pīšļiem un paliec tur stāvot kamēr tavs biedris to tavu upuri ūdens dziļumos nogremdē un pie tevis atgriežas. Tad sniedzat viens otram roku un ejat nevienu vārdu runājuši katrs uz savu māju. /11/ Tu pa labu viņš pa kreisu roku. Bet pie upura nogremdēšanas būs viņam šos vārdus runāt. Tāpat kā pravieša vārdu tas Serajus Bābeli ūdenī ar akmini nogremdēja, tā lai nogrimst visi ļauni spēki priekš tā upura devēja. Amen.
Tagad nes to Zēģeli jeb trauku pašā pusdienas stundā uz miroņu tīrumu un liec uz vienu kapu bet /11a/ tā ka Saule viņu apspīdēt var tur būs tam pilnas trīs dienas palikt. Un tam būs tā notikt.
Ej ar to trauku no tavas mājas tiešām uz miroņu tīrumu.
Bet tanī acumirklī kad tu tavu kāju pār miroņu tīruma slieksni cel nedrīkst tevi neviena sveša cilvēka acs redzēt. Un tev būs to Zēģeli pa kreisu roku uz vienu kapu nolikt. Un otrā dienā tajā pašā /12/ stundā būs tev viņu tā apgriezt ka vakara puse pret rītiem nāk Un kad tu trešāi [trešajā] dienā uz to māju nes tad būs tev ta atkal tāpat iznest ka tevi neviena acs neredz un tad tu kāju pār miroņa tīruma slieksni cel. Tagad ir tas Zēģelis gatavs un pilnīgs un nav vairs Zēģelis, bet kā Bībelē rakstīts tiek nosaukts par Urim Tumim.
/12a/ un šis Urim-Tumim ir tas gaišums un pilnības kuru Mozus pavēlēja tam augstam priesteram uz sirdin [sirdi] nest kad tas ar Dievu un tiem gariem runāt gribēja. Arī tu nes to uz tavu sirdi kad tu pie to darbu ej. Gribi tu nu apslēptu mantu meklēt tad ej uz to vietu tanī dienā priekš pusdienas stundas un ņem no tās vietas ar tavu labu roku drusciņ no tās zemes kas /13/ apakš tavas kreisas kājas papedi [papēža] ir. To zemi nes pie sevis kad tu mantu meklēt ej. Cits otris nevar priekš tevis to zemi ņemt.
Kad tu mantu meklēt ej, tad būs tam tai laikā notikt Saules noiešanas līdz pusnaktij. Pie tā darba ja vajadzīgs ņemt sev līdz vēl vienu jeb divi labus cilvēkus. Ej uz to vietu, bet neej tur virsū. Bet ņem papriekš tavā rokā vienu /13a/ krusta atslēgu. Tagad ej no rīta puses iesākdams pa labu roku ap to vietu riņķī un tad par to vietu pāri un atpakaļ. Un ja tev palīgi tad lai tie pie tavas atslēgas turēdami tāpat līdz iet. Bet pie tās apiešanas būs tev ar vien to vārdu
Bambo
ar balsi saukt, jo tas ir tas Sarga gara vārds. Kad
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалRudite
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-27 10:43:39
Расшифровка

3176

nu esat tā apgājuši, tad grieziet savu vaigu preti rītiem kur Saule lec un sauc ar balsi deviņ reis to garu vārdus
Abadon Zampa Ada
Būs nu tanī vietā agrakais priekš trim gadiem viens no tiem septiņiem metāliem no cilvēku rokām apslēpts kuri tavā Urim-Tumim ir iekšā tad tu tai vietā redzēsi vienu spožumu kur tā manta žāvējas. Nu steidzies klāt un sit uz to vietu ar tavu labu roku trīs reiz Tad tas spožums /14a/ dzirkstis metīs un nezudīs. Un nu tu vari tanī vietā vai nu tūliņ jeb kad patīk katrā laikā meklēt un tu atradīsi. Bet pie tās apkārt iešanas nedrīkst tevi neviena sveša acs tevi redzēt tad tev nekas nerādīsies. Ar nebūs tev biežāki meklēt kā pēc septiņām dienam.
Bet ja tu gribi kādam labam cilvēkam palīdzēt ka lai ar viņu matu meklēt var un ka lai viņam tas /15/ Urim-Tumim nav trīs gdi jātaisa, tad būs tā darīt.
Lai taisa viņš priekš sevis vienu tādu pašu Zeģeli jeb trauku un lai liek tāpat tur iekšā tos septiņus metālus. Un to zemi var viņš tad ņemt uz vienu reiz kaut kurā laikā un dienā. Bet kad nu jūs priekš viņa pie upurēšanas ejat, tad būs tev viņam no tava pilniga Urim Tumim vismazāk septiņus reiz /15a/ septiņus graudus dot. Bet tu nedrīksti par to no viņa nekādu maksu ņemt, jo tad tavs Urim-Tumim zaudē visu spēku un vains nenieka. Un pēc šās upurēšanas būs jums abiem septiņas ogles līdzu ņemt un būs abiem tos tos vārdus runāt Tāpēc kad viens dod un otris ņem Un kad tu pie upura gremdēšanas ej tad lai tura viņš abus Urim Tumim katru savā rokā Un kad/16/ tu pie tad pie viņa apgriezīsies, tad būs tas gars viņam Sirdī iedevis kuru lai viņš tev atdod un kuru lai sev patura. To visu citu lai viņš dara kā papriekš mēģīts. Bet ja kāda manta rokā nedodas bet acīm redzot bēg tad ir tā pati ar kādu skunsti un vārdiem nolikta. Tad vaiga ar diviem Urim-Tumum to saslēgt, tad ta bēgt nevarēs bet paliks uz vietas un gan reti gadīsies /16a/ kur ta nebūs.
Bet ja tu dažu atrastu mantu brūķēt labi nevarētu tad dod no tās to septitu daļu Dieva namam tad būs viss labi un svētīgi. Un šis ir tas piektais Zēģelis ir piektās Lietas.
Esi tu ubbgs tad pietiek
tev no žē-lastības ar
Trim Upura gabaliem.
17/ Bet ja tu pilnīgi Ticībā esi kā vajadzīgs un tev mantas papilnam nav bet vajadzība tad taisi tev vienu tādi Zēģeli no tīra Vara un kvēpini ar kvēpināmām zālēm. Pēc tam noturi tavu vakara Lūgšanu un ej pilnīgā cerībā pie darba. Liec to Zēģeli uz to vietu, kur tu domā ka manta aprakta bet nedomā ar vienu reiz lielāku zemes gabalu ieņemt ne kā Dievs /17a/ tev tavu augumu piešķīris trīskārtīgi. Ej ap to vietu trīs reiz riņķī un sauc pie katras riņķī iešanas trīs reiz šos vārdus
Tenaros Pileus Toas Messes Argos Abantes Jolkolos
Būs nu tanī vietā manta apraksta tad tad tanī vietā ta Zeme pati kustinasies un cilasies. Ta manta
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалRudite
ОконченНет
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-27 10:45:24
Расшифровка

3176

kāps pati uz augšu pret Sauli /18/ tik tuvu ka tu to līdz tavas rokas elkonim aizskart vari un gaismā vest Un šis ir tas Zēģelis ka uz zemi liek
/18a/ Sesta Lieta.
Vēlies tu ar nomirušiem runāt tad ej pašā pusnakts stundā pie viena miroņu Tīruma rīta pusē. Taisi tur smiltīs vienu šādu Zēģeli ar tavas labās rokas pirkstu. Noauj tavas kurpes un stājies tai Zēģeļa vidū griez tavas acis pret rītiem kur Saule lec Skaiti to svētāko lūgšanu kam tici un sauc pēc tam tos vārdus trīs reiz ar balsi /19/
Titonus Zeus Peisandro
Pēc tam griezies apkārt un sauc: Titonus atdari to kapu, Zeus iedod tam to garu. Peisandro atveri tam to muti un mēli. Amen.
Nu redzesi tu uz vienu kapu kādu gaišumu. Tad
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалRudite
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-27 10:46:52
Расшифровка

3176

darbu strādāt. Un Kad tu Dievu pielūdz tad būs tev to septiņi reiz dienā darīt pie atvērtiem logim pret Jeruzalemi. Kad tu nu tos trīs gadus ta darījis esi, tad vari tu iesākt tos garus saukt pār viņiem pavēlēt un tos kalpināt un to būs tev ta darīt iesākt:
/21a/ Taisi tanī pašā kambarī uz zemes vienu tādu Zēģeli. Tad stāvi tanī zēģeļa vidū un runā arvien riņķī iedams deviņreiz šos vārdus.
Kabballa tehtis tazzar gidee molus ibolz, sartalutuk neeaido. Blziobos mago pekki. Altito rerid Hobinni illidib kotnagedo oko rimdzodum pelli zad setil ogni nraili kep Soopolizokovem
/22/ Uz šiem vārdiem nāks tas garu Firsts ārpus tā Zēģeļa un vaicās kāpēc tu viņu aicinājis Tad būs tev viņu tā uzrunāt:
Augsti godajams garu First, es vēlos un lūdzu tevi sūti man tavus kalpus manas pavēles izdarīt un man kalpot.
Pēc šiem runātiem vārdiem tas nozudīs, bet pēc maz acumirkļiem /22a/ ieradīsies tie kalpodami gari lielā skaitā ar Legioniem. Bet kad redzi ka viņu diezgan tad sauc trīs reiz
Nodardo Vamlo zilo.
Tad viņi mitēsies nākt. Bet ja tu tos vārdus nesauktu tad viņi ieradīsis tādā vairumā ka rūmes pietrūktu un viņi tevi nospiestu. Tāpēc būs tev tos vārdus arvien. labi prātā paturēt. Nu tu vari /23/ viņiem pavēlēt priekš tevis ko vien gribi padarīt Bet neliec katram vienā reizē citādu darbu darīt. Bet kad visi vienu darbu padarījuši, tad dod citu darīt. kas varen ātri notiks Un kad nu tavs darbs tad atlaid tos. Un to būs tev ta darīt. Saki uz tiem gariem ta: Jūs esat manu darbu padarījuši ejat dusēt /23a/
Ja tu tos vārdus nezini un viņus pie dusēšanas nesūti tad viņi projām ne ies un tev arvien pēc darba prasīs. Un otra cilvēka darbu tu viņiem darīt nedrīksti. Bet kad tu viņiem dusēt pavēi tad viņiem jāklausa un tu esi no viņiem vaļā.
Bet kad tu viņus atlaidīs tad ņem no tavas Kreisas kājas apakšas vienu saucu zemes un met /24/ tās pār tavu galvu viņiem pakaļ. Un šis ir tas septītais Zēģelis pie septītās lietas.
Uz tām acīm būs tev stāvēt. /24a/
Mozus Likumi pēc šīs grāmatas.
1. Turi šās mācības un šo grāmatu cenā. dari labu tuvākam patiesīgi. Amen.
2. Nebiedrojies pie šo Zēģeļu atraisīšanas ar kādu nepatiesīgu zaimotāju krāpnieku jeb maucenieku. Ja tev laba biedra nav tad lai paliek t labāk tev par biedri vienīgi šī pati grāmata. Amen /25/
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалRudite
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-27 10:49:42
Расшифровка

3176

3. Dari ko darīdams bet domā arvien uz to vareno gribi tu kādu ar tavu Urim Tumim aplaimot tad dāvini tam to. Maksu tev nav brīv ņemt par to, bet gan būs viņam priekš tevis trīs pilnus sudraba gabalus upurēt pēc mācības. Amen.
4. Pēc Saules no iešanas darbojies ienaidniekam atriebt mantu meklēt miroņus vaicāt bet dienas gaismā /25a/ dziedināt garus saukt nāvi novērst un no Čūskām kostus dziedināt. Amen.
5. Neizstumj nekad šo grāmatu no tava nama lai viņa mazākais vienu dienu un nakti tavā namā. Amen.
6. Nelielies ar nevienu ar šo grāmatu un nebūs labi ja vairāk kā viens jeb divi zinās ka tu viņu turi. Amen.
7. Ja tu visu ta turēsi ka še mācits tad tu visu lēti darīsi bet ja tu no šām mācībām nogriezīsies, tad grūti ies. /26/ Un kad tev vajadzība nav tad lieku bagātību nemeklē un ar miroņus nevaicā jo tad tas ir negantība. Un lai tev vienam nedalita šī grāmata pieder ja tas otris jeb trešais nav no tavas miesas un asinim jeb priesteris no Dieva nama. Amen. Amen. Amen.
Šas grāmatas Gals.
/26a/ Tapat ka katoļu priesteri klosteri bībeli pieslēgtu tura lai katris lasīt nedabū tapat ar šī grāmata pie slēgta stāv. Es viņ paslepu pa gabalam norakstīju un vidzeme pārnācis ar drauga palīdzību latviešu valodā pārtulkoju.
Beidzot gribu vēl vienu Burvu Skunsti pielikt lai redz ka burvi strāda, bet tas ir negantiba un citiem ļaudim skādes darišana un ta nebūs darīt /27/
Ka burri padara lai viens izdots naudas gabals arvien ķešā atpakaļ nāk.
Ņem vienu lielāku naudas gabalu vai Zeltu jeb Suraba, nes to visās Ēkas. Istabā klētī kūtī pagrabā. Tad dārzā tīrumā mežā pļavā. Tad Bodī beķerī miesniekā kuģī un tā visur kur tu ko pirkt gribi. Ja tu kādā vietā nenes, tad /27a/ tu ar tur neko pirkt nevari. Par provi ja tu viņu ne esi kūtī vai krogā nesis tad tu ar ne ko tur nopirkt nevari.
Nu būs tev to naudas gabalu otrā dienā ar visādiem netīriem krāmiem kvēpināt. Tas ir ar veciem zābakiem vecām drēbēm sūdiem un tā projam.
Trešā dienā būs tev uz viņu ar melna kaķa asinim rakstīt vienā /28/ pusē to vārdu.
Nada.
un ceturta dienā raksti tai naudai uz otru pusi to vārdu
Sott
Piektā dienā būs tev vienam dzīvam krauklim asinis iedurt un ar tām to naudas gabalu aptraipīt bet to kraukli vaļam palaist par zīmi, ka tavs naudas gabals gan tai vietā pēdas pametīs kur tu iedosi bet /28a/ atkal pie tevis atpakaļ atgriezīsies kā krauklis uz savu mājas ligzdu. Sestā dienā būs tev to naudas gabalu ap uguns kuru deviņreiz rinķī nest un pie tam svilpot un diet.
Septītā dienā būs tev to naudas gabalu no Saules lēkšanas līdz noiešanai uz vienu akmini nolikt.
Tagad būs tev to naudas gabalu zemē ierakt un
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалRudite
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-27 10:56:32
Расшифровкаun pēc devinam dienam atkal ārā izrakt. Nu ir viņš gatavs un pilnigs. /29/
Kad tu nu ko pirkt gribi tad tev būs arvien ta pirkt ka tam pārdevejam tev vēl kāda daļa naudas jāizdod. Par visu nedrīksti tu ne kad pirkt, Un lai tu mainisi viņu cikreiz mainidams, tas naudas gabals tev ar vien kulē atradīsies. Sis ko tu par to naudu nopirksi būs tev par peļņu bet tas ko tev pie mainišanas naudā atpakaļ izdos no /29a/ tas tev labumu nepar vienu matu nebūs ta aizies ka dūmi. Bet to naudas gabalu tu vairak nevari valkot ka deviņi gadi tad viņš tev citam jāatdod. Bet graki tu no ta vaļā tikt nevari lai tu ar ai ne zin ka gribetu. Met tu viņu ugunī viņš būs tev atpakaļ ķešā. Met tu viņu ūdenī viņš būs atpakaļ ķešā. Ieroc tu viņu zemē viņš būs atpakaļ tev ķešā. Vienigi e tiec tu no viņa tad vaļā kad tu to vienam miroņam mutē iebāz un cieti aiztaisi. Kad tas aprakts būs tad ar tu vaļā no ta tiksi. Un tad būs tev skaitīt.
Neble zeedum kvamma
Neble eedum vamma
Neble dum amma
Neble um ma
oho.
Ka vienu cilvēku otram piesiet var.
Ņem no tavas kreisas rokas sviedriem un aptraipi ar tiem vienu puķu ziedu sēklu. Tad iestādi to zemē. Kad nu tai puķei ziedu pumpurs ronas tad noplūc to Saulei lecot. Nu kaltē viņu uguns siltumā un iedod smalki berztu kam tu gribi. Un viņš tev pielips ka dadzis. Gals.
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалRudite
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-28 17:05:21
Расшифровка

3176

Sesto un Septito mozus grāmata
No Ebreju valodas 1362 gada svētā Klarva klosterī
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалRudite
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-28 17:05:39
Расшифровка16.5.31.

3176

Sesta un Septita mosus grāmata.
No Ebreju valodas 1362 gada svētā Klarva klosterī
/L. Valsts bibliotēka Inv. N 143542./
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалRudite
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-27 11:00:12
Расшифровка3176 turp.
/1a/ Ta pamāciba.
Tam cilvēkam kuram ši grāmata rokā vajag to augsti turet un ar apdomu cauri lasīt katru vārdu Jo ši ir ta satīta grāmata par kuru Bībelē rakstīts - un kam ši grāmata Mājā tas būs caur viņu svētīts - viņš un viņa nams - Un šai grāmatai būs vienam pašam piederet un ta ka /2/ nevienam citam pie viņas daliba nevaid jo tad nebūs nenieka- Jo Dievs dalitu nepieņem, jo praviets uz šo grāatu zīmēdamies saka ta - Arī tevim jaunu Zemi bet neatstaj Ērksus stapā un ja tu visu pēc šām mācibam turēsi tad viss labi tev izdosies Septiņas lietas tu šinī grāmatā atrasi un lai tevim ar to ir gan. Bet vēl reiz biedin ka /2a/tu citu mācibu nepieņem jo tās nav labas un ir ar Burību sajauktas. Bet kad tu taisni pēc šām mācibam turēsies, un Dievam uzticēsi tad tu klusibā ar viens pats visu padarit varēsi sev un citam par svētību, lai gan dažā mācibā ir sacīts ka tevim ir palīgi jeb biedri vajadzig. Un sargies pavisam ar vienu netaisnu cilvēku bedroties. Labak lai tad tevim /3/ vien ši grāmata par biedri līdz ir. Amen. Šo mācibu dod tev tas kas viņu no Ebreeru valodas tulkojis mozus likumi ir gramatas gala.
Pirma Lieta.
Lai tu varetu slimibas un vainas remdēt un dziedinat, tad taisi tev vienu tādu Zēģeli no tīra Sudraba un raksti uz to šos vārdus ar dzelzi ka tur rezams. Nu būs tev tās zāles jeb zalves ņemt kuras priekš priekš tās vainas ņēmis /3a/ un ar tām to Zēģeli nomazgat, Un pie tās nomazgašanas runat šos vārdus.
Ne zāle nedz plāksteris bet tavs vārds ak Kungs ziedē visu amen.
Tad lai tas slimais dzer tās zāles un ta vai taps trīskārt ātraki dziedinata jo ta Kunga vārds ir
un griez tur virsu tos vārdus ar cietu dzelzi un nes uz tavu sirdi. Tad tevi neviens ienaidnieks ne uzvarēs
kodis, td taisi sev vienu tādu Zēģeli no zvina un raksti tur virsu tos vārdus ar dzels urbuli un rīta rasu
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалRudite
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-28 17:03:02
РасшифровкаNe zāle nedz plāksteris bet tavs vārds ak Kungs ziedē visu amen.
Tad lai tas slimais dzer tās zāles un ta vai taps trīskārt ātraki dziedinata jo ta Kunga vārds ir ar viņu un tās zāles ir kā rīta rasa iztvīkušai zemei. /4/ Un šis ir tas pirmais Zēģelis pie pie pirmas lietas
Otra Lieta.
Lai tevi karā neviena bulte ne ar Zobins ne ievainotu tad taisi sev /4a/ vienu tādu Zēģeli no tīras dzels un griez tur virsu tos vārdus ar cietu dzelzi un nes uz tavu sirdi. Tad tevi neviens ienaidnieks ne uzvarēs ne ar ievainos. Bet ja tavm pretniekam ar tāds pats stiprums un bruņas būs tad tas tevi ne aizsargas. Un šis ir tas Zēģelis pie otras Lietas.
ssmtui
rp
At
A Kgun
/5/ Treša Lieta.
kad tevi kāda Čūska jeb cits nāvigs zvērs kodis, tad taisi sev vienu tādu Zēģeli no zvina [svina] un raksti tur virsu tos vārdus ar dzels urbuli un rīta rasu
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалRudite
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-28 17:07:00
Расшифровкаun kad tu pats jeb cits kosts tad apspaidi ar to un tas kodums ne ko nekaitēs. Un šis ir tas Zēģelis pie trešu Lietu.
/5a/ Cetorta Lieta.
Kad tevi ienaidnieki vajā un tevi Skauģi apstājuši, tad dari tā: celies no rīta agri priekš Saules lēkšanas augšam. Taisi tev no Vaskiem vienu Tapeliti un raksti uz tās ar svina urbuli šos vārdus: Kungs aizdzen manus ienaidniekus ta ka vēš dūmus aizdzen un ka Vaskis iekš uguns izkūst ta būs tie bezdievigi priekš tevis /6/ Nu ņem no tava uguns kura septiņas ogles un noej pie netekoša netīra ūdens aizdedzini tās ogles liec uz tām to vasku Tāpeliti un kaisi pār visu to kvēpējamas zāles. Un kamēr tas viss deg un kūst runā pie tam septiņ reiz šos vārdus.
Tas Kungs lād tevi tu Sātan tas kungs lād tevi tu Sātan tas kungs nolād tevi tu Sātan kas to /6a/ Jeruzalemi atpestijis ir.
Pēc tam nodzēs to visu ar to netīru ūdeni saslauki visu kopā un kaisi tos pelnus apakš tava ienaidnieka slieksni priekš Saules lekšanas. Tad kritis ta nelaime uz tavu ienaidnieku galvām un tie tevi mierā liks. Bet ja tev neviens launu nedara tad ne atriebies jo tas nebūs tev par labu tapēc kad tu tādam atriebj kas tev nav launu darijis.
/7/ Piekta Lieta.
Kad tu no citu cilvēku rokam iekš zemes apslēptas mantas uzmeklēt gribi tad būs tev ta darīt.
Taisi sev no viena metala vienu tādu Zēģeli pēc trauka vīzes un vienu mazu caurumu virsgalā un tam būs
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалRudite
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2016-02-28 15:12:18
Расшифровкаmerr
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалRudite
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-28 17:07:50
Расшифровкаta izskatities ka tas iekš kura Izraeļa bērni savus Baušļus glaba un Dievu lūdzot /7a/ uz pieri liek.
Nu liec tur iekšā no visiem septiņiem metaliem tāpēc lai tu viņus visus saistīt vari. No dārgakmina jeb Zapira voi Krizolita ne mazak ka trīs kviešu graudu lielumā un no Zelta Sudraba kapara Svina Alvas un Dzels no katra vis mazak septiņ reiz tik daudz. Nu ej vis garaka dienā agrā rīta stunda uz vienu kalnu pie /8/ tam atklaj tavu galvu un noauji tavas kurpes. Kad nu Saule ta Debes Ķēniņene savus pirmos starus uz zemi met tad ņem ar labu roku drusku no tās Zemes kas apakš tavas kreisas kājas papēdi guļ un liec iekš to trauku pie tiem septiņiem metalem un runa pie tam šos vārdus: Jehova Nāk Visa radiba atzīst tevi par savu raditaju, tapēc /8a/ būs ar tev ak zeme man viņa spēka paklausigai un padevigai būt un man tās iekš tevis apslēpta mantas atdot. Amen.
Tad aizdari to trauku ar tīriem vaskiem un nes pār tavi sliegsni. Ta dari trīs gadi no vietas ar to zemu likšanu iekš to trauku Katrā gadā tanī pašā mēnesī un dienā. Bet pēdējā dienā kamēr Saule vēk nav /9/ nogājusi raksti uz visām četrām Zēģeļa pusēm ar svina urbuli un tīru medu šos vārdus:
Jehova Adonai
Kad tas padarīts, tad būs tev vēlākais trešā dienā pusdien Stundā tam Dieva namam tam miroņu tīrumam un tiem gariem pēc Mozus likuma septiņu Vēršu vietā septiņus pilnus Zelta gabalis kādi tavam valdeniekam /9a/ ir upurēt jo ta ir ta atpirkšanas maksa. Un to būs
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалRudite
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-28 17:08:44
Расшифровкаtā darīt: ņem no tava uguns kura septiņas ogles un ej ar vēl vienu labu cilvēku pēc notekoša ūdens. Bet ne ej pie tā ūdens tuvāku ne kā septiņ reiz septiņi tava garuma augumu Nu dari no tām oglēm vienu altāri kaisi uz tām kvēpējamās zāles un aizdedzini to visu. Tad turi pār tiem upura dūmiem tos zelta gabalus un runā pie tam šos vārdus trīs reiz. Es nesu uz Mozus pavēli jums šo upuri. Dzirdi redzi un klausi. Adonai Adonai Adonai. Amen.
Nu liec tos zelta gabalus tīros vaskos liec tuvu roku uz tiem un runā pie tam šos vārdus:
Nolādēta lai ir tā roka kura zinādama šo manu upuri aizkar un nolādēta tā acs kura viņu /10a/ zinādama skata. Dievs pats to briesmīgi sodīs bet man tomēr tas paliks par svētību mūžīgi. Amen.
Nu sien to upuri ar dzelzi pie akmeņa. Liec tavu labu kāju uz tā altāra pīšļiem un paliec tur stāvot kamēr tavs biedris to tavu upuri ūdens dziļumos nogremdē un pie tevis atgriežas. Tad sniedzat viens otram roku un ejat nevienu vārdu runājuši katrs uz savu māju. /11/ Tu pa labu viņš pa kreisu roku. Bet pie upura nogremdēšanas būs viņam šos vārdus runāt. Tāpat kā pravieša vārdu tas Serajus Bābeli ūdenī ar akmini nogremdēja, tā lai nogrimst visi ļauni spēki priekš tā upura devēja. Amen.
Tagad nes to Zēģeli jeb trauku pašā pusdienas stundā uz miroņu tīrumu un liec uz vienu kapu bet /11a/ tā ka Saule viņu apspīdēt var tur būs tam pilnas trīs dienas palikt. Un tam būs tā notikt.
Ej ar to trauku no tavas mājas tiešām uz miroņu tīrumu.
Bet tanī acumirklī kad tu tavu kāju pār miroņu tīruma slieksni cel nedrīkst tevi neviena sveša cilvēka acs redzēt. Un tev būs to Zēģeli pa kreisu roku uz vienu kapu nolikt. Un otrā dienā tajā pašā /12/ stundā būs tev viņu tā apgriezt ka vakara puse pret rītiem nāk Un kad tu trešāi dienā uz to māju nes tad būs tev ta atkal tāpat iznest ka tevi neviena acs neredz un tad tu kāju pār miroņa tīruma slieksni cel. Tagad ir tas Zēģelis gatavs un pilnīgs un nav vairs Zēģelis, bet kā Bībelē rakstīts tiek nosaukts par Urim Tumim.
/12a/ un šis Urim-Tumim ir tas gaišums un pilnības kuru Mozus pavēlēja tam augstam priesteram uz sirdin nest kad tas ar Dievu un tiem gariem runāt gribēja. Arī tu nes to uz tavu sirdi kad tu pie to darbu ej. Gribi tu nu apslēptu mantu meklēt tad ej uz to vietu tanī dienā priekš pusdienas stundas un ņem no tās vietas ar tavu labu roku drusciņ no tās zemes kas /13/ apakš tavas kreisas kājas papedi [papēža] ir. To zemi nes pie sevis kad tu mantu meklēt ej. Cits otris nevar priekš tevis to zemi ņemt.
Kad tu mantu meklēt ej, tad būs tam tai laikā notikt Saules noiešanas līdz pusnaktij. Pie tā darba ja vajadzīgs ņemt sev līdz vēl vienu jeb divi labus cilvēkus. Ej uz to vietu, bet neej tur virsū. Bet ņem papriekš tavā rokā vienu /13a/ krusta atslēgu. Tagad ej no rīta puses iesākdams pa labu roku ap to vietu riņķī un tad par to vietu pāri un atpakaļ. Un ja tev palīgi tad lai tie pie tavas atslēgas turēdami tāpat līdz iet. Bet pie tās apiešanas būs tev ar vien to vārdu
Bambo
ar balsi saukt, jo tas ir tas Sarga gara vārds. Kad
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалRudite
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-28 17:09:22
Расшифровкаnu esat tā apgājuši, tad grieziet savu vaigu /14/ preti rītiem kur Saule lec un sauc ar balsi deviņ reiz to garu vārdus
Abadon Zampa Ada
Būs nu tanī vietā agrakais priekš trim gadiem viens no tiem septiņiem metāliem no cilvēku rokām apslēpts kuri tavā Urim-Tumim ir iekšā tad tu tai vietā redzēsi vienu spožumu kur tā manta žāvējas. Nu steidzies klāt un sit uz to vietu ar tavu labu roku trīs reiz Tad tas spožums /14a/ dzirkstis metīs un nezudīs. Un nu tu vari tanī vietā vai nu tūliņ jeb kad patīk katrā laikā meklēt un tu atradīsi. Bet pie tās apkārt iešanas nedrīkst tevi neviena sveša acs tevi redzēt tad tev nekas nerādīsies. Ar nebūs tev biežāki meklēt kā pēc septiņām dienam.
Bet ja tu gribi kādam labam cilvēkam palīdzēt ka lai ar viņu matu meklēt var un ka lai viņam tas /15/ Urim-Tumim nav trīs gdi jātaisa, tad būs tā darīt.
Lai taisa viņš priekš sevis vienu tādu pašu Zeģeli jeb trauku un lai liek tāpat tur iekšā tos septiņus metālus. Un to zemi var viņš tad ņemt uz vienu reiz kaut kurā laikā un dienā. Bet kad nu jūs priekš viņa pie upurēšanas ejat, tad būs tev viņam no tava pilniga Urim Tumim vismazāk septiņus reiz /15a/ septiņus graudus dot. Bet tu nedrīksti par to no viņa nekādu maksu ņemt, jo tad tavs Urim-Tumim zaudē visu spēku un vains nenieka. Un pēc šās upurēšanas būs jums abiem septiņas ogles līdzu ņemt un būs abiem tos tos vārdus runāt Tāpēc kad viens dod un otris ņem Un kad tu pie upura gremdēšanas ej tad lai tura viņš abus Urim Tumim katru savā rokā Un kad /16/ tu pie tad pie
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалAivars Troska
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-28 17:09:47
Расшифровкаviņa atgriezīsies, tad būs tas gars viņam sirdī iedevis kuru lai viņš tev atdod un kuru lai sev patura. To visu citu lai viņš dara kā papriekš mācīts. Bet ja kāda manta rokā nedodas bet acīm redzot bēg tad ir tā pati ar kādu skunsti un vārdiem nolikta. Tad vaiga ar diviem Urim-Tumim to ieslēgt, tad tā bēgt nevarēs bet paliks uz vietas un gan reti gadīsies /16a/ kur tā nebūs.
Bet ja tu dažu atrastu mantu brūķēt labi nevarētu tad dod no tās to septītu daļu Dieva namam tad būs viss labi un svētīgi. Un šis ir tas piektais Zēģelis pie piektās Lietas.
Esi tu ubags tad pietiek tev no žēlastības ar trim upura gabaliem.
17/ Bet ja tu pilnīgi Ticībā esi kā vajadzīgs un tev mantas papilnam nav bet vajadzība, tad taisi tev vienu tādu Zēģeli no tīra Vara, un kvēpini to ar kvēpinamām zālēm. Pēc tam noturi tavu vakara Lūgšanu un ej pilnīgā cerībā pie darba. Liec to Zēģeli uz to vietu, kur tu domā ka manta aprakta bet nedomā ar vienu reiz lielāku zemes gabalu ieņemt ne kā Dievs /17a/ tev tavu augumu piešķīris trīskārtīgi. Ej ap to vietu trīs reiz riņķī un sauc pie katras riņķī iešanas trīs reiz šos vārdus "Tenaros Pileus Toas Messes Argos Abantes Jolkos". Būs nu tanī vietā manta aprakta tad tanī vietā tā Zeme pati kustināsies un cilāsies. Tā manta
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалInitabruvere
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2016-03-28 16:05:07
РасшифровкаTARAS
TedeumEdomulSarda
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
Расшифровалilzenordena
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-01-28 17:10:28
Расшифровкаkahps patti uz augschu preett Sauli /18/ tik tuwu ka tu to lihdz tawas rohkas Elkonim aizkart warri un gaismā west Un schis irr tas Zehgelis ko uz zemmi leek
/8a/ Sesta Leeta.
Wehlees tu arr nomirruscheem runnat tadd eij paschā pussnaks stundā pee weena mirroņu Tihruma rihta pussē. Taisi turr smiltihs weenu schadu Zehģeli arr tawas labbas rohkas pirkstu. Noauj tawas kurpes un stahjees tai Zehģeļa widdu grees tawwas accis prett rihteem kurr Saule lecc Skaiti to swehtako luhgschanu kam tu ticci un sauc pehc tam tohs wahrdus trihs reiz arr balsi /19/
Titonus zeus Peisandro
pehc tam greezees apkahrt un sauc:
Titonus atdarra to kappu. Zeus eedohd tam to garru. Peisand- ro atwerri tam to mutti un mehli. Amen.
Nu redzesi tu uz weenu kappu kahdu gaischumu. Tadd
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалLigaB
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2020-07-29 11:42:08
Расшифровка[Attēls]
20. lpp.
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалElvis
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2020-10-30 10:36:53
Расшифровкаatdarri tawu mutti un jauta to noslehpumu ko tu zinnat gribbi. Un kadd tew atbildehts /19a/ ticcis tadd sauc trihs reis:
Peepildihts.Eij dusseht.Amen.
Bet nahkoschā deenā buhs tew teem mirroņeem uppureht weenu pilnu Sauju suddrab parr salihdzinaschanu. Bett tew nebuhs tawā muhzchā tohs mirronus wairak waichat ka septiņas reizas Un katrā reizā newairak ka weenu waicaschanu. Arr nebuhs tew agraki waichat ka pehc septiņ reiz septiņahm deenahm

/20/.

Un schis irr tas Sestais Zehgelis pee sestas Leetas.


/20a/

Septita Leeta.
Schi irr ta mahciba ka tee garri uz kalposchanu sasaucami. Bet ta irr weena grutha leeta. Kadd tu to darriht gribbi,tadd buhs tew ta eesaht un pabeigt:
Tew buhs weenam tahdam kambarim buht kur tewis ne-weens cits neeeeet. Un wiņņam buhs logeem prett Jeruzalemi buht. Nu buhs tewim septita denā gawala mehnesi gaweet un /21/ Deewu luhgt eesahkt. Un to buhs tewim trihs gaddi no weetas darriht. Un nedrihksti wissa tannī laikā nekahdu
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалAivars Troska
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2016-12-12 15:12:56
Расшифровкаdarbu strādāt. Un Kad tu Dievu pielūdz tad būs tev to septiņi reiz dienā darīt pie atvērtiem logiem pret Jeruzalemi. Kad tu nu tos trīs gadus tā darījis esi, tad vari tu iesākt tos garus sasaukt pār viņiem pavēlēt un tos kalpināt un to būs tev tā darīt iesākt: /21a/. Taisi tanī pašā kambarī uz zemes vienu tādu Zēģeli Tad stāvi tanī zēģeļa vidū un runā arvien riņķī iedams deviņreiz šos vārdus. "Kabballa tehtis tazzar gidee molus ibolz, sartalutuk neraido. Elziobos mago pekki. Altito rerid Hobinni illidib kotnagedo oko reimezodum pelli zad setil ogni neraili kep Soopolizokowem."  /22/  Uz šiem vārdiem nāks tas geru Firsts ārpus tā Zēģeļa un vaicās kāpēc tu viņu aicināji. Tad būs tev viņu tā uzrunāt: "Augsti godājams garu First, es vēlos un lūdzu tevi sūti man tavus kalpus manas pavēles izdarīt un man kalpot." Pēc šiem runātiem vārdiem tas nozudīs, bet pēc maz acumirkļiem /22a/  ieradīsies tie kalpodami gari lielā skaitlī ar Leģioniem. Bet kad redzi ka viņu diezgan tad sauc trīs reiz "Nodardo  Wamlo  Zilo". Tad viņi mitēsies nākt. Bet ja tu tos vārdus nesauktu tad tie ierasies tādā vairumā ka rūmes pietrūktu un viņi tevi nospiestu. Tāpēc būs tev tos vārdus arvien labi prātā paturēt. Nu tu vari viņiem pavēlēt priekš tevis ko vien gribi padarīt. Bet neliec katram vienā reizā citādu darbu darīt. Bet kad visi vienu darbu padarījuši, tad dod citu darīt. Kas varen ātri notiks. Un kad nu tavs darbs tad atlaid tos. Un
[Nākamajā 24a. lpp attēls]
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалAivars Troska
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2016-12-12 15:25:46
Расшифровкаto būs tev tā darīt. Saki uz tiem gariem tā: "Jūs esat manu darbu padarījuši ejat dusēt". /23a/  Ja tu tos vārdus nezini un viņus pie dusēšanas nesūti tad viņi projām neies un tev arvien pēc darba prasīs. Un otra cilvēka darbu tu viņiem [likt] darīt nedrīksti. Bet kad tu viņiem dusēt pavēli tad viņiem jāklausa un tu esi no viņiem vaļā. Bet kad tu viņus atlaidīsi tad ņem no tavas Kreisās kājas apakšas vienu sauju zemes un met /24/ tās par tavu galvu viņiem pakaļ. Un šis ir tas septītais Zēģelis pie septītās lietas.

Uz tām acīm būs tev stāvēt. /24a/
Mozus Likumi pie šīs grāmatas.
1. Turi šās mācības un šo grāmatu cieņā. Dari labu un tuvākam patiesīgi: Amen.
2. Nebiedrojies pie šo Zēģeļu atraisīšanas ar kādu nepatiesīgu zaimotāju krāpnieku jeb mucenieku. Ja tev laba biedra nav tad lai paliek labāk tev par biedri vienīgi šī pati grāmata. Amen. /25/
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалAivars Troska
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2016-12-12 15:26:12
Расшифровка[attēls]
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалAivars Troska
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2016-12-12 15:26:39
Расшифровка[attēls]
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалAivars Troska
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2016-12-12 16:52:43
Расшифровка3. Dari ko darīdams bet domā arvien uz to vareno. Gribi tu kādu ar tavu Urim-Tumim aplaimot tad dāvini tam to. Maksu tev nav brīv ņemt par to, bet gan būs viņampriekš tevis trīs pilnus sudraba gabalus upurēt pēc mācības. Amen.
4. Pēc Saules noiešanas darbojies ienaidniekiem atriebt mantu meklēt miroņus vaicāt bet dienas gaismā /25a/  dziedināt garus saukt nāvi novērst un no Čūskām kostus dziedināt. Amen.
5. Neizstum nekad šo grāmatu no tava nama lai viņa mazākais vienu dienu un nakti tavā namā. Amen,.
6. Nelielies ar nevienu ar šo grāmatu un nebūs labi ja vairāk kā viens jeb divi zinās ka tu viņu turi. Amen.
7. Ja tu visu tā turēsi kā še mācīts tad tu visu lēti darīsi bet ja tu no šām mācībām nogriezīsies, tad grūti ies. /26/  Un kad tev vajadzība nav tad lieku bagātību nemeklē un ar miroņus nevaicā, jo tad tas ir negantība. Un lai tev vienam nedalīta šī grāmata pieder, ja tas otrais jeb trešais nav no tavas miesas un asinīm jeb priesteris no Dieva nama. Amen. Amen. Amen.
Šās grāmatas Gals.
/26/ Tāpat kā katoļu priesteri klosterī bībeli pieslēgtu tura lai katris lasīt nedabū tāpat ar šī grāmata pieslēgta stāv. Es viņu paslepu pa gabalam norakstīju un vidzemē pārnācis ar draugu palīdzību latviešu valodā pārtulkoju.

[Nākamā 27. lpp attēls]
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалMārtiņš Krievs
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2016-04-06 20:05:27
Расшифровка   Beidzot gribbu wehl weenu Burwu Skunsti peelikt lai redz ka burwi strahda, bet tas irr negantiba un cittem ļaudim skahdes darrischana un ta nebushu darriht     /27/
                                                          Ka
burri paddarra lai weens izdohts naudas gabbals arrween ķeschā atpakkaļ nahk.
   Ņemm weenu leelaku naudas gabbalu waj Zeltu jeb Suddraba, ness to wissas Ehkas. Istabā klehtī pagrabbā.
Tadd dahrzā tihrumā mezchā pļavā. Tadd Bohdī beķķerī meesneekā kuggī un ta wissur kurr tu ko pirkt gribbi. Ja tu kahdā weetā neness, tadd /27/ tu arr turr neko nopirkt newarri. Parr prohwi ja tu wiņņu ne essi kuhtī waj krohgā nessis tadd tu arr ne ko turr nopirkt newarri.
  Nu buhs tew to naudas gabbalu otrā deenā arr wissadeem netihreem krahmeem kwehpinat. Tass irr arr wecceem zahbakeem weccam drehbem suhdeem un ta prohjam.
                           /28/
  Treschā deena buhs tew uz wiņņū arr melna kaķķa asinim rakstiht weenā to wahrdu.
                                                   Nada..
un cettorta deenā raksti tai naudai uz otru pussi to wahrdu.
                                            Sott
Peektā deenā buhs tew weenam dzihwam krauklim assinis eedurrt un arr tahm to naudas gabbalu aptraipht bet to kraukli waļļam palaist parr zihmi ,ka taws naudas gabbals gann tai weetā pehdas pamettihs kur tu eedohsi bet  /28/ atkal pee tewis atpakaļ atgreezisees ka krauklis uz sawu mahjas ligzdu. Sestā deenā buhs tew to naudas gabbalu ap ugguns kurru dewiņreiz riņķī nest un pee tam swilpot un deet
    Septitā deenā buhs tew to naudas gabbalu no Saules lekschanas lihdz no eeschanai uz weenu akminni nolikt,
          Taggad buhs tew to naudas gabballu zemmē eerakt un
Расшифровать текст
#LFK-150-3176
РасшифровалEmis
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2020-01-06 11:10:48
Расшифровка

150

un pēc deviņām dienām atkal ārā izrakt. Nu ir viņš gatavs un pilnīgs. Kad tu nu ko gribi pirkt gribi tad tev būs arvien tā pirkt ka tam pārdevējam tev vēl kāda daļa naudas jāizdod. Pār visu nedrīksti tu nekad pirkt. Un lai tu mainīsi viņu cikreiz mainīdams, tas naudas gabals tev arvien kulē atradīsies. Viss ko tu par to naudu nopirksi būs tev par peļņu bet tas ko tev pie mainīšanas naudā atpakaļ izdos no tās tev labuma ne par vienu matu nebūs tā aizies kā dūmi. Bet to naudas gabalu tu vairāk nevari valkāt kā deviņi gadi tad viņš tev citam jāatdod. Bet agrāki tu no tā vaļā tikt nevari lai tu ar vai nezin kā gribētu. Met tu viņu ugunī viņš būs tev atpakaļ ķešā. Met tu viņu ūdenī viņš būs atpakaļ ķešā. Ieroc tu viņu zemē viņš būs atpakaļ tev ķešā. Vienīgi tiec tu no viņa tad vaļā kad tu to vienam miroņam mutē iebāz un cieti aiztaisi. Kad tas aprakts būs tad ar tu vaļam no tā tiksi. Un tad būs tev skaitīt.
Neble ciedum kvamma
Neble iedum vamma
Neble dum amma
Neble um ma
oho.
Kā vienu cilvēku otram piesiet var.
Ņem no tavas kreisas rokas sviedriem un aptraipi ar tiem vienu puķu ziedu sēklu. Tad iestādi to zemē. Kad nu tai puķei ziedu pumpurs ronas tad noplūc to Saulei lecot. Nu kaltē viņu uguns siltumā un iedod smalku berztu kam tu gribi. Un viņš tev pielips kā dadzis. Gals.
Kā vienu cilvēku otram piesiet var.
Ņem no tavas kreisas rokas sviedriem un aptraipi ar tiem vienu puķu ziedu sēklu. Tad iestādi to zemē. Kad nu tai puķei ziedu pumpurs ronas tad noplūc to Saulei lecot Nu kaltē viņu uguns siltumā un iedod smalku berztu kam tu gribi. Un viņš tev pielips kā dadzis. Gals. 30 a. lpp.
Расшифровать текст

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.