#LFK-150-3320

Название на языке оригинала
Название
Sestā un septītā Mozus grāmata
Номер единицы
3320
Языки
Латышский, Русский
Дата получения
1932
Заметки
Ключевые слова
#LFK-150-3320
РасшифровалEmis
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2021-08-26 20:31:23
Расшифровка30.V.32
Sesta un Septītā
Mosus Grāmata
pēc Ebrieru valodas
1403
(V. Bibl. inv. № 1689720
Расшифровать текст
#LFK-150-3320
РасшифровалLigaB
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2018-11-09 17:12:59
Расшифровка

To apslēptu gudribu kura šinī grāmatā rakstīta un apzēgeleta nevajadzīgs katram grekam zināt jo kāds neprot savu mēli savaldīt un par savu prātu pavēlēt - kas kas vinam pašam un citiem . . . . . . -sties nu uz vienu nebā . . . pusi Tad būs vinam pašam un citiem caur viņu laime un svētiba.
Un kam šī grāmata rokā un kas pēc viņas mācības darīt grib - kad lai vinš to citam nerāda ne ar ziņāmu dara kāmēr tā Saule vienreiz gadā . . . zēmi aptecējusi Un labāk kad viņam pirmo reiz pie katra Zēgelu atraisīšanas uz savām krūtim nes.
Un še ir tā gudrība no Sīnai kalna līdz šodien atronama.
X

1 nodala
:1: Jūs Izraela gudrie klausiet manus vārdas [vārdus] un nemiet vērā manas mācības. Tad gribu es pats pirms būšu pie maniem /4/ Tēviem piepulcināts to apslēptu gudrība [gudrību] mācīt - kura man tanīs četradesmit [četrdesmit] dienas uz Sīnai Kalnas [Kalna] no tā Kunga jums par labu zināma darīta - bet kura es jums jūs [jūsu] grēku un nepaklausības dēl līdz šai dienas [dienai] slēpis esmu :2: Un ja jūs visus tos likumus turesiet kurus /5/ es jums uz to Kunga pavēl [pavēli] esmu priekšā licis un no tiem neatkāpsiet tad taps jums ar ta vara dota to apslēptu gudribu iemantot. :3: bet kas no tā Kunga nogriezīsies tam taps to par nenieku. Tam taps tā gudrība par miglu un nesaprotama.
/5a/ 2 nodaļa.
:1: Un nu klausiet un nemat vērā un pie sirds ar visu saprašanu kuru še uzrakstījis un ar zinu no citām mācībām atškīris esmu lai tās jums uzrakstītas par piemina [piemiņu] no Arona ta augsta priestera tā /6/ Kunga Teltī uzglabata tiek. Jo ne katram gekam tas [to] zināt vajadzīgs. :2: Jo jumes [jums] nebūs ar šam mācībām nelieki bus dzīt bet vien vajadzībos [vajadzības] laikā darīt. :3: bet sargājieties ka jūs šās mācības nepārgroziet. Jo cilvēka prāts ir ļauns no mazām dienām /6a/ un tāpēc jūs pēc manis skaudības

Расшифровать текст
#LFK-150-3320
РасшифровалLigaB
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2018-11-09 21:25:18
Расшифровка

dēl viens uz otru šas mācības pārgrozēt [pārgrozīt] un apslēpt gribesiet. :4: bet kas to dara tas ir nolādēts amen. :5: To gudribu septiņus Zēgelus atraisīt es jums pametīšu - un lai jums ar to pietiek - Tās pēdējas /7/ šai grāmatā rakstītas Ejiptes buru gudrība [gudrības] nav tam Kungam patīkamas. Jo vins pats ir sacījis - Kas Vārdus tam no manis priekš vina darītiem brīnumiem neticēs bet apcietināsies - Tāpēc ka caur ejiptes buriem daudz brīnumi notiek - :6: Un tāpēc netopiet /7a/ tiem buriem līdzīgi - Amen.
3 nodaļa.
:1: Un šī ir tā zīma [zīme] un tā liecība starp jums un tiem noslēpumiem - par ko es jau manā otrā grāmatā dividesmit piektā nodalā un sešipadesmitā pantā rakstījis /8/ esmu.
/:2: Jo šī liecība kura par. = Urim Tumim = nosaukta tiek apzīmē = Gaišumu un pilnības = Jo visām šām lietām būs jums gaišumā un pilnībā parādēties [parādīties] un notikt ka tas priekš katra Zvaigznēs iezīmēts ir. :3: Un bez šas liecības /8a/ jeb Urim Tumim nekas starp jums un tiem noslēpumiem piepildīties nevar. Jo viena vienotaja ir vajadzīgs [vajadzīga].
:4: Tāpēc ka bez debes [debess] un zemes vienošanās cilvēkiem nekas iespējams nav. :5: Jo ar Aronam tam Aukstam [Augstam] Priesteram ir tas /9/ Urim Tumim iekš to krūšu glītumu jaliek kad tas priekš dieva stāv un ar to runā. Ka es tā manā otrā grāmatā dividesmit astostā [astotā] nodalā trīsdemitā pantā uzrakstījis un manas trešas grāmatas astotā nodalā

Расшифровать текст
#LFK-150-3320
РасшифровалZane Signe Krasauska
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2016-04-22 23:35:22
РасшифровкаAstohtah pantah peeminnehjis essmu. /9a/ :6: Tapat buha arr jums ikkuram toh leecihbu jebb Urim Tumim pee katra seho septihnu Sehgelu atralaibschanas sihda schnohren us buhs winnu pehc tah Kunga pawehli scha taisiht.
/10/4.nodalla.
:1: darri tewim weenu masu trauku noh mettalla arr weenu masu caurumihnu wirspasseh- Lihdsihgu tam kahda tu pee deewa luhgschanas us tawu leec. Unn winnam buhs ta isskattihtees.
/10/:2: Tadd nemm noh septihneem mettalleem noh katra wissmasskais trihs kweeschu graudu leelumah. Darri tohs smalkus unn leec eeksch toh trauku. Unn schee buhs tee mettalli. :3: dimanta jebb Saphirs Selts- Suddrabs warscha alwa Swins dsels. Parr sihmika tu winnus wissus saistiht wissgartahkah gadda deenah preeksch Saules lekschanas unn eijus weenu kalnu. :5: Noh auj tawas kurpes unn atklaij tawu galwu. Grees tawu waigu prett rihteem unn raugi kadd Saule tah debbes Kehninene uslecc. :6: Unn kadd winna sawus /lla/ pirmus starras us semmi mett tadd nemm arr tawu labo rohka druscin noh tohs semmes kass appaksch tawwas kreisass kahjas papenhdi gull. Leec toh semmi eeksch toh trauku pee teemm septihneem mettallem unn runnah pee tamm schohs wahrdus: :7: ‘’Jehowah. Adonai Wissa raddihba atsihst tewi parr /12/ sawwu raddihtaju. Tahpehc buhs arr tew akk semme arr wissu ka eeksch tewiss irr mann winna wahrdah paklausihga unn padewihgai buht. Amen.
:8: Tadd aisdarri toh caurummu arr tihreem wasskeem unn ness teeschamm tawu mahju pahr tawu sleeksni nekuee nenohgreesdamees. :9: Ta buhs tewim trihs gaddi /12/ noh weetas darriht. Tai paschah deenah unn stundah eeksch toh trauku tahs semmes likkt. Tohs wahrdus runnaht unn pahr tawwu sleeksni nesst. :10: bett pahdehjah deenah kad ta toh padarrihjis tschetrahm trauka pussehm arr dselsi unn tihru meddu toh wahrda ‘’Adonai’’/13/ rakstiht. :11: nah koscah deenah treschajah wakkara stundah pech saules nohreetoschauas buhs teww tamm kas aukschah walda unn teem garreem kass semmes dsillumos miht weenu salikdsinahschanas unn atpirkschahass uppuri nesst. :12: Essi tu ubbags tadd uppureh trihs – bett joh ubbags /13a/ ne essi tadd septihnus wehrschus caur ugguni. Itt ka Aronam tam aukstam preesteram darriht pawehlehts irr kadd tass us labbu darbu sataisas. :13: bett pec tahs appurehchanas buhs tewim weenu labbu cilwehku parr palihga nemmt kursch tohs upperra septinreis septihn tawwa auguma garrummu apkahrt tewwi us wissam tschetreem wehjeem iskaisa – Jahschu tu pats toh darrihdams sewwi paaugstinahdamees tawah sirdih ne tah matu saccihdams. :14: Raugi neessmu ess wissu scho arr mannahm rohkahm darrihjis unn toh pawehli pee pildihjis unn tas tewim /14a/ parr grehku peelihdzinahts teek. :15: bett parr toh laiku kahmehrt tee pelni iskaisihti teek buhs tewwim arr tawwu kreisu kahjas us toh appurra weeta stahweht arr waigu prett wakareem kurr saule nohreet. :16: Pehe tom sneedsat weens ohtram rohku unn ejat /1b/ katris us sauwu nammu parh sawwusleeksni Tu nem cella pa lbbu winsch pa kreisa rohka.
Расшифровать текст
#LFK-150-3320
РасшифровалZane Signe Krasauska
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2016-04-23 16:50:50
Расшифровка:17: Treschah deena paschai pussdeenes stundah buhs tas tok trauku noh tawwa namma us mirrona tihrumu nesst unn turr pa kreisu rohku us weenu kappu eelikt bett ta ka saulu winnu appspihdeht /15a/ warr. :18: Cettortoh deenah tai paisha stundah buhs teww toh trauku ta appgreest ka tihta pusse prett wakkara pussi unn wakkara pusse prett rihta pussi stahw. Ka lai saule winnu prettim apspihdeht warr. :19: peektah deenah tai pashah stundah buhs tas tai /16/ weetah weena seedu pannest unn toh septihnas deenas meerah pamest. :20:Nu irr winsech pilnihgs arr sawwa spehku unn stiprumu unn nedrihkst wairs parr trauku bett parr ‘’Urim Tumim’’ saukts tikt. :21: bett tai accumirkleh /16a/ kada tu toh trauku pahr mirronu tihruma sleeksni cell nedrihst tawwa acc neewenu citta cihwehku redseht ne arr weena swescha cilwehka acc tewi eeraudsiht. :22: Unn teww Israela xx dimmumam netaps nekas noh schah wissa kass rakstihts atlaists- bett cit tahm tautham dohd tass /17/ Kungs Rx tohwallu toh wehrschu weetah wai nu trihs jebb septihnus pelnus selta gabbalas uppurreht kahdi winna waldneekam irr. Tahpehc ka tee naw prett manni sinnahdammi nohseeguschess. Joh tee manni nepastihst bett ess at=rr teem mannu spehka pa rahdihschu :23: bett tapatt ka teem uppura /17a/ lopheem caur ugguni tas buhs teem uppura selta gabbaleem caur uhdens dzilumiem isnihcinahteem tapt. Joh isnihkt wisseem uppureem wajadzihgs :24: Unn schohs buhs tewim schadah wihscah uppureht.
5 nodalla
/18/
:1: Nemm noh tiwwo pascha ugguns kurra septihnas ohgles unn eij arr wehl weena labbu cilwehku pee netekkahscha uhdens wiss tuhwahkas septinreis septihni tawwa augumma garruma :2: darri noh tahm ohglehm weenu altahri. Kaisi us toh smarschigas kwehpehjamas sahles – aisdedsini tahs unn turri pahr teem uppura /18a/ duhmeem tahs pilnus selta gabbalus. Unn runnah pee tam schohs wahrdus trihs reis. :3: Adonai Ess nessu tewim scho uppuri. Nedsi dsirdi unn peeminni tawwa appsohlihschanas Amen amen amen. :4: Tadd leec tohs selta gabballus tihrohs wasskohs. /19/ unn aisdarri ceeti. Seenn tahs arr dselsi pee akminna unn tunnah pee tam schos wahrdus. :5: ‘’Nohtahdehla lai irr tah acc kurra sinnahdama scho uppuri skatta unn nohladehta tah rohka kurra sinnahdama winnu aiskarrs Tass Kungs patstoh breesmihgi sohdihs bett mann /19a/ paliks tass uppuris parr swehtihbu mihschigi. Amen amen amen. :6: Nu bihs tew tahpatt arr tawwu kreisu kahju us toh uppura weetu stahwet arr waigu prett wakkareem kurr Saule nohreet. Kahmer tawws labbs beedris noh rihta pusses app tewi appkahrt eedams toh uppuri uhdemu diļļumah nohgremdeh, :7: bett nohgremdehschanassweetah nahkuscham buhs uhdens garru wahrdus saukt. :8: Pasur Elno Arisid :9: Pehh tam sneedzat weens ohtram rohku unn ejat tapat us sawwu nammu ka papreekschu mahcihts
/20a/                                                                          6. Nodaļļa
:1: Unn joh tewwi kahds labs cilwehks lunds winnam palihdsenht toh Urim Tumim ta taisiht ka winnam nebuhtu pee tam trihs gaddi jagaida bett lai winsch toh peecans deenahs seww unn citteem parr labbu walkaht warr.
Расшифровать текст
#LFK-150-3320
РасшифровалZane Signe Krasauska
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2016-04-23 18:19:48
Расшифровка/21/ :2: Tadd darri ta :3: Lai darra winsch sewwim weanu tahdu paschu trauku ka tewihim unn lai leek tohs septihnus mettallus eekschah Toh semmi lai nemm winsch add us weenu reis kaut kurrah deenah kadd winnam patihk Unn lai darra wissu tahpat ka pa preeksch rakstihts. :4: /21a/ bett kadd winsxh preeksch sewwim uppureht eet tadd buhs teww winnam turpatt papreeksch noh tawwa bpilnihga Urim Tumim wissmasahkais septinreis septhinus graudus doht, bett ta nedrihksti prett toh noh winnam nekahdu maksu prettim nemmt. Joh schis nohslehpumu atraisihtais nae parr maksu pirkams bett dahwaht toh gann cittam warr jebb arri nenohderrehtu dahwahnu prettim nemt. :5: Unn pee schas uppurehschanas ohgles jumms abbeem kattram noh sawwa ugguns kurra septihnas ohgles lihdsanesst. Tahpehc ka weens dihd /22a/ unn ohtris nemm. Joh weenah schanas irr wajadihga. :6: bett kadd tu toh uppuri preeksch winna pee nohgremdehschanas ness buhs winnam sawwu trauku labbojah unn tawwu Urim Tumim kreisajah Rohkah turreht. :7: Tadd nohtiks ka tass garres kahmehrt tu pee winna atgreesihsees buhs winnam sirdih [dew] wiss kurra lai winsch paturra unn kurru lai teww toh tahpat us mirronu tihrumu nessat ka lai winsch teww parr tawwu pilnihgu Urim Tumim us mirronu tihrumu. /23a/ nesst. Tahpech ko winna kahjai pahr mirrona tihruma sleeksni irr pohri jahbuht bihjuschai. :9: Tass irr muhschigi Teeschahm teesa Amen.
Sestas
Mohsus grahmatas gals.
Septihta grahmata.
  • 1.Nodaļļa.
/24/
:1: Schi irr tah pirma mahcihba toh pirmu sehgeli attaisiht-ka lai tu warri tahdu mentu atrast kurra noh cilwehkatohkahm semmeh appslehpta. Kass mirruschunn kurreemtah wairs naw wajadsihga bett winnai buhs teem dsihweem peederreht.:2 Gribbi tu appslehptu mantu mekleht-kadd ejj us toh weetu tai laikah noh saules lekschanas lihds pussdeenai-unn nemm nohtahs weetas druscin semmi /25/ kass appaksch tawwas kreisas kahjas papphedi hull schas semmes ness pee tewwis kadd tu mantu mekleht ejj.Ohtris newarr preeksch tewwis toh semmi nemmt ne arr pee sewwis nest.:3: Kadd tass padarrihts tad eij tannih paschah deenah jebb labbahki treschah deenah tai laikah pech Saules noheeschanas /25a/ lihds pussnakti bett wiss labbahki ihsi pech pussnakts us toh weetu arr weenu jebb diwwi labbem cilwehkeem kureem prahts us launu ne irr. :4: Eij bett neeij us toh weetu wirsuh – bett atstahjees rihta pusseh kurr saule usleec brunnojees arr tawwu Urim Tumim us tawwahm /26/ kruhtim. Leec toh taisni us sirdi nemm tawwah kreisah rohkah weenu tewis peederri schu atsleghu unn lia tawwi beedri teww eepakkal tapatt arr kreisu rohku pee tahs atsleghas sawwu rohku nemm. :5: Nu ejat pa labba rohku appaksch weetu rinhkih. Arrween toh wahrdu ‘’bambo’’ saukdammi /26a/ :6: Unn kadd essat pawisam appkahrt tapatt toh wahrdu saukdami. :7|: Nu greeseet juhsu waiga prett rihteem unn sauceet arr balsi schos wahrdus dewinreis.
Расшифровать текст
#LFK-150-3320
РасшифровалEmis
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2020-01-13 12:28:02
Расшифровка

150

Abadon - Zampa - Ada Jo te ir tās mantas sargu garu vārds. Būs no tanī vietā kāds no tiem septiņiem metāliem apslēpts - kas tavā Urim Tumim atrādas tad jūs tai vietā redzēsiet vienu spožumu līdzīgu ugunij. Tad steidzies pie tā spožuma klāt un sit uz to trīs reiz ar tavu labu roku. Tad tas dzirkstīs un nozudīs. Un nu būs tev meklēt jo tu atrastu. Bet ja pie tās apkārt iešanas jūs kāds sviežu acs redzēs tad nerādīsies nekas. Bet ja tā manta rokā nedodas un acīm redzot bēg tad ir tā ar kādu skunsti [mērķi] nolikta. Tad vaigā tev lūkoties pēc viena otra biedra kurš no kreisās puses tev ar tādu pašu Urim Tumim pretī iet. Tad paliks tā manta stāvot. Bet no šādas mantas būs tev papriekš to septīto daļu Dieva namam upurēt un pēc tam to citu pašam valkāt. Ar nebūs tev agrāki mantu meklēt iet kā pēc septiņām dienām un ne vairāk kā septiņreiz vienā gadā. Un kad tu vienā vietā ko atrodi tad nemeklē tai reizē vairāk otrā vietā. Un labāki būs kad tu katru reiz papriekš trīs pilnus sudraba gabalus pēc mācības upurē. Jo tev nebūs ar tukšu roku priekš tā Kunga iet.
2. nodaļa.
Šī ir tā mācība to otru Zēģeli atraisīt. Kā lai tu ar miroņiem runāt vari. Bet tev nebūs bez lielas vajadzības ar tiem miroņiem runāt un viņas no dusēšanas modināt. Tik ja tev liela vajadzība ir apslēptas lietas zināt tad vari tu to gan darīt, bet priekš sevis ne vairāk kā trīs reiz tavā dzīvības laikā. Tāpat ar priekš citiem ne vairāk reizes. Un priekš tam taisi tev vienu šāda Zēģeli no tīra svina un griez tur iekšā ar cietu dzelzi tos vārdus un tās zīmes un nosauc to par priestera Zēģeli. Tādēļ pēc ka viens auksts priesteris - kāpa pirmais no kapa uzsaukts un vaicāts. Tad kvēpini to pašā pusnakts stundā apakš viena koka ēnas uz septiņām oglēm no tava uguns kura un smaržīgām kvēpējamām zālēm. Un runā pie tam septiņreiz šos vārdus. Eli - dann - naut nu bruņojies ar tavu Urim Tumim un ej ap pusnakti pie viena miroņu tīruma rīta pusē kur Saule uzlec. Taisi tur pat ar tavu pirkstu vienu riņķi smiltīs, noauj tavas kurpes kopj tanī riņķa vidū. Liec to zēģeli uz zemi un tavu labu kāju kur virsū griez tavu vaigu pret miroņu tīrumu un sauc trīs reiz ar balsi šo vārdu: ''Sāba''. Nu redzēsi tu miroņu tīrumā vienu parādīšanu un nu tu vari vaicāt tev taps atbildēts bet to vietu būs tev ar vienu lūgšanu atstāt - to garu pie dusēšanas pavadīdams. Un nu tev brīv iz tā riņķa izkāpt.
3. nodaļa.
Šī ir tā mācība to trešo Zēģeli atrai -
Расшифровать текст
#LFK-150-3320
РасшифровалEmis
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2020-01-17 11:13:44
Расшифровка

150

sīt ka lai tu vari grūtas slimības dziedināt. Jo neviena zāle un plāksteris bet tā Kunga vārds dziedē visus. Un gribi tu sev un citiem labu darīt tad taisi tev vienu šādu Zēģeli no tīra sudraba un griez tur iekšā ar cietu dzelzi tos - vārdos un zīmes. Kvēpini to Saulei noejot uz septiņām oglēm no tava paša ugunskura un smaržīgām kvēpināmām zālēm un runā pie tam septiņreiz šos vārdus. Pileus Assur Aberleos. Kad tu nu kādu grūtu vainu dziedini tad bruņojies ar tavu Urim Tumim liec kādu mazumu no derīgām zālēm pār šo Zēģeli tecēt un runā pie pie tam trīs reiz šos vārdus. ''Jehova merus Sankto'' pēc tam sajauc tās ar citām zālēm un lai tas slimnieks dzer jeb smērē pēc trīs reiz trim dienām būs viņš no tās slimības dziedināts. Un šis būs tās zāles priekš katras vainas. Priekš galvas sāpēm ņem Toran misu dari to par pulveri un dzer ar paliekošu Kalon ūdeni trīs reiz par dienu masu naša galu bez tam rītos un vakaros deviņi graudiņi Sola. Priekš krūts sāpēm ņem vienlīdzīgās - daļās Kerti koka lapas, Azoba koka sakni un pus tik daudz pītam stāda sēklas un grantec dari no tiem pulveri un dzer no tā trīs reiz par dienu cik trimos pirksta galos tver bez tam katru rītu deviņi graudiņi Sola. Priekš vēdera sāpēm ņem līdzīgās daļās dalīt masu pus tik daudz Takipp lapas un Epp sakni un Verzin. Mērcē to iekš Repei elji un dzer trīs reiz dienā vienu piņģerotu. Un rītos un vakaros deviņi graudiņi Sala. Priekš acu sāpēm ņem bumor elji jeb Okin sēklu ūdeni un svaidi ar to acis. Priekš caurumainas miesas ņem vienlīdzīgās daļās Okdol sveķus un moalum vāri no tām smēri un liec virsū uz tiem caurumiem - bet apkārt tiem svaidi to miesu ar Repei elji iekš kuras gambo lapas mērcētas. Priekš kaulu sāpēm ņem Ido elji ko ieberzēt. Mazgājies Emu koka lapās un dzer tīro sakni. Priekš kaula ēdēja ņem lupu riekstu elju - Joh elji - Ib - mali un vāri no tam smēri. Un visas šās zāles būs tev ar šiem vārdiem svētīt un šo lūgt. Celies ziemeli pūt rīta vējš un dziedē šo vainu iekš tā visa varena vārda Āmen āmen āmen.
4. nodaļa.
Šī ir tā mācība to ceturtā Zēģeli atraisīt. Ka lai tu vari priekš tiesas un lieliem Kungiem pastāvēt. Dari tev vienu šādu Zēģeli no tīras dzelzs.
Расшифровать текст
#LFK-150-3320
РасшифровалEmis
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2020-01-17 11:14:10
Расшифровка

150

un griez tur iekšā tos vārdus un tās zīmes ar cieta dzelzi. Bruņojies ar tavu Urim Tumim kvēpini tā pašā pusdienas stundā uz septiņām oglēm no tava paša uguns kura un smaržīgām kvēpējamām zālēm - un runā pie tam septiņreiz šos vārdus. Gidon Vari Svalt. Pēc tam nes to zēģeli vienā dienā septiņreiz ap tā Kunga telti pret rīta pusi. Un kas to valkā lai upurē tam Kungam septiņus sīkeļus.
5 nodaļa.
Šī ir tā mācība to piekto zēģeli atraisīt. Ka lai tu ļauniem ienaidniekiem atriebties vari. Un priekš tam dari tevīm vienu šādu zēģeli no tīriem vaskiem. Tad celies no rīta agri priekš Saules lekšanas bruņojies ar tavu Urim Tumim un raksti uz to zēģeli šos vārdus ar svina urbuli. Kungs aizdzen manus ienaidniekus tā ka vējš dūmus aizdzen - un tā ka vasks iekš uguns izkūst tā būs tie bezdievīgi priekš tevis Āmen. Tad ņem no tava paša uguns kuru septiņas ogles. Ej pie netīra netekoša ūdens. Liec tās ogles uz zemes. Kaisi uz tām smaržīgas kvēpināmās zāles un liec uz tām to zēģeli. Un kamēr viss deg un kūst runā pie tam septiņreiz šos vārdus: Tas Kungs lād tevi tu sātan - Tas Kungs lād tevi tu sātan - Tas Kungs nolād tevi tu
Расшифровать текст
#LFK-150-3320
РасшифровалEmis
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2020-01-17 11:29:17
Расшифровка

150

Sātan, kas Jeruzalemi atpestījis ir Āmen. Tad nodzēs to visu ar netīru ūdeni un kaisi tos pelnus priekš saules lekšanas apakš tava ienaidnieka slieksni - Un viņš taps pilnīgi atriebts.
6 nodaļa.
Šī ir tā mācīta to sesto zēģeli atraisīt caur kuru viens otra mīlestība iemantot var dari tevīm vienu šādu zēģeli no tīra sudraba - Un griez tur iekšā tos vārdus un zīmes ar cietu dzelzi. Kvēpini to Saulei lecot ar septiņām oglēm un smaržīgām kvēpināmām zālēm un runā pie tam septiņreiz šos vārdus. Tīli - Kover - Semirami. Tad bruņojies ar tavu Urim Tumim - un ej pirmajā rīta stundā pēc pusnakts uz kādu vietu kur ceļi koku paēnā viens otram pāri tek - bet neej tuvāki pie tās vietas kas viena akmens metiena tālumā rīta pusē kur Saule uzlec. Ņem to zēģeli tavā labā rokā un ja cits ar tevi līdzi iet lai tāpat tev līdzi dara. Tad ejat ap to vietu riņķī pa labu roku. Un pēc tam pār un atpakaļ. Arvien šos vārdus saukdami. Ziedi tīto ripp ripp ripp. Būs nu tanī vietā vienu mīlestības puķe apakš zemes auguse tad nāks viņa spoži ziedēdama uz zemes ārā. Nu vari tā viņa ņemt smalku darīt un iedot tam cilvēkam no kā tu vēlies lai tevi mīlē. Un labāki būs kad tu to pilnā mēnesī iedosi.
7 nodaļa.
Šī ir tā mācība to septīto zēģeli atraisīt ka lai tu vari papriekš lietas zināt dabūt.
Расшифровать текст
#LFK-150-3320
РасшифровалEmis
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2020-08-03 11:10:58
Расшифровка[Zīmējums]
Расшифровать текст
#LFK-150-3320
РасшифровалEmis
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2020-01-17 12:02:31
Расшифровка

150

Smel tanī gada dienā kad tu dzimis esi Saulei lecot no vienas tādas upes ūdeni kura pret rītiem tek un uzglabā to. Tā būs tev trīs gadi no vietas darīt un pēc tam pēdējā dienā to ūdeni kopā saliet. Bet tai pašā dienā saulei ejot nes to traukā no vienu tādu upi kura pret vakariem tek. Liec to ūdens trauku uz vienu koka gabalu ar trim svecēm vienu pret rītiem vienu pret dienvidiem un vienu pret ziemeli. Un tik līdz saule noiet tad aizdedzini tās sveces un laid tam kokam ar to ūdens trauku un tām svecēm pa to straumi uz leju tecēt un ej pats pa kreiso upes pusi līdz. Tagad uzmani kura svece papriekš izdziest. Izdziest tā papriekš kura rīta pusē tad būs tev laime no rīta nākošās nelaimes lietas zināt. Izdziest tā papriekš kura dienvidu pusē tad būs tev laime pie vakara. Un izdziest tā papriekš kura ziemelī - tad būs tev laime naktī. Gribi tu nu nākošu nelaimi papriekš zināt dabūt un no viņas izbēgt tad dari to ņem vienu šķīstu trauku kur vēl nekas nav iekšā bijis. Lej to ar to ūdeni pilnu un liec viņa uz vienu vissvētāko grāmatu. Tad bruņojies ar tavu Urim Tumim tais ar tavas labas rokas pirkstu ap to grāmatu. To trauku vienu šādu zēģeli. Un raksti tad tanī iekšā ar tavu pirkstu šo zīmi. Ej ap to no vakara puses pret rītiem septiņus riņķus un runā pie tam septiņreiz šos septiņus vārdus. Qlo - beni - docc - Etko - gib - Naji - Analiesarko. Tad celsies iz tā ūdens viena klāra migla un iekš tās tu redzēsi tos cilvēkus kustamies caur kuriem tev nākošās trīs dienās nelaime vai skāde uzbruks draudē un tev ir laiks no viņas izbēgt.
Mācība.
Tev nebūs ar šīm mācībām lielīties. Tev nebūs to pārkāpt ko tu ar šo grāmatu vāku uzlikdams solīja. Tev nebūs šo grāmatu dārgāki pārdot. Ka tev pašam maksā bet ja tu negribi neko pēc viņas darīt - tad vari pārdot cik vien dārgi gribi. Āmen. Septītās Mozus grāmatas gals.
Ēģiptes burvju mācības kādi gabali. Pirmā skunste [gudrība].
Tādu rīksti taisīt ar kuru apslēptas mantas no zemes izcelt. Ņem vienu vara drāti - un tin ap to smalku dzelzs drāti kādu pirksta platumu no katra gala. Tad saliec viņu tā
Расшифровать текст
#LFK-150-3320
РасшифровалEmis
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2020-01-23 10:42:12
Расшифровка

150

bet tai dzelzs drātei [stieplei] būs papriekš apsegtai karstā ugunī šķīstai būt. Tad sien to vara drāti virspusē ar miroņa matiem un apakšpusē ar zirga zariem kopā. Nu ņem trīs bumbiņas ar tukšu vidu divas laba rieksta lielumā un vienu mazāku. To vienu lielāku bumbiņu pildi ar tiem septiņiem metāliem kā dimanta vai safīru. Zeltu sudrabu varu svinu alvu un dzelzi bet tos sešus metālus būs papriekš trīsreiz caur uguni šķīstīt bet to zeltu ne jo tam būs tā palikt. To otru lielāku bumbiņu pildi šā. Noķer pilnā mēnesī vienu melnu kraukli vienu melnu kaķi un vienu lielu zivi iedur viņiem ar sudraba adatu asinīs un palaid viņus visus vaļā tā lai tā atkal katrs uz savu ligzdu atgriežas par zīmi ka tai apslēptai mantai atkal pie diviem jāatgriežas vēl ņem tanī pašā pilnā mēnesī un cietas klints pār kuru avota ūdens vienmēr pāri tek mazumu. Un sajauc to ar tām asinīm. To trešo mazāko bumbiņu pildi ar to pašu bet piejauc klāt trešo daļu no balināta miroņa galvas kaula. To melno bumbiņu spraud uz to rīksti pa kreisu roku un to sarkano pa labi roku bet to mazi bumbiņu spraud uz vienas ašķu pīnes un sien vidū tā ka redzams bet tiem ašķiem vaiga jauna gada naktī no vienas kādas baltas un vienas melnas ķēves plēstiem būt kuras vēl nav lekušas un kur viņa ir pie tās rīkstes piestiprināma tev nebūs citu ņemt kā zīda diegu un vaskus un nes to pašā pusdienas stundā uz miroņu tīrumu un noliec pa kreisu roku uz vienu kapu bet tā ka saule viņu apspīdēt var. Tur lai viņa trīs dienas paliek bet trešā dienā tai pašā stundā būs tev tur vienu ziedu pamest un to rīksti uz tavu namu pār tavu slieksni nest bet to rīksti būs tev tai miroņu tīrumā ienest un uznest - ka tai acumirklī kad tu tavu kāju pār miroņu tīrumu slieksni cel tevi neviena sveša cilvēka acs neredz un tava acs neredzēs un tava acs nevienu svešu cilvēku neierauga. Un pār tavu slieksni būs tev viņu iznest - aiznest un atnest nekur nenogriezdamies pār cita slieksni. Un nu ir viņa pilnīga. Kad tu nu mantu meklēt ej tad ej ar vienu jeb divi cilvēkiem - un var iet ka tai laikā tanīs stundās no saules iešanas līdz pusnaktij. Tai vietā nonācis ej ap to vietu riņķī to rīksti kreisā rokā turēdams. Pēc tam liec tavas kreisās rokas elkoni uz zemi un turi to rīksti ar pirmajiem trim pirkstiem būs un tai vietā viens no tiem metāliem aprakts tad tā rīkste uz to vietu vilks un tu vari meklēt un atradīsi. Bet nebūs tai mantai vēl saule trīs gadi aptecējusi tad gan nevilks bet tev vēl jāgaida.
Расшифровать текст
#LFK-150-3320
РасшифровалEmis
ОконченДа
ПодтвержденоНет
Исправлен2020-01-23 11:02:54
Расшифровка

150

Otra skunste [gudrība].
Kā var cilvēkiem vai lopiem utis jeb citus kukaiņus pielaist. Ņem vienu tādu kukaini kādu tu citam pielaist gribi un nes to pēc saules iešanas pār deviņām upēm un pār deviņiem ceļiem. Tad nes to deviņreiz ap to māju un palaid tai riņķa iekšpusē vaļā. Viņš ies kur novēlēts un gan tad viņam citi tūkstoši pakaļ dosies bet pats tu steidzies pār visiem tiem ceļiem un upēm atpakaļ jeb citādi ar tev pašam tā nelaime pielips.
Treša skunste.
Kā padara lai viena sieviete pakaļ skrej. Ņem vienu dadža sēklu un iestādi apakš plikas debess jaunā mēnesī bet tādā vietā kur neviena cita acs to augot neredz. Un aplej tad tūliņ ar melna āža asinīm pēc tam vēl divi reiz nākošos jaunos mēnešos bet katru reiz ar cita āža asinīm. Kad tās nu zied tad ņem no tā to pirmo ziedu un nes to tūliņ un aproc skudru ceļā. Tur lai paliek tās deviņas dienas. Nu samal to smalko un piesvied to sieviešam pie drēbēm viņš skries tev pakaļ. Gribi tu viņu atkal atlaist tad nosit ar tavu kreiso roku kādu ziedu uz putekli no viņas drēbēm. Gals.
Ехова урони моих врагов так как воск в огонь растает так пусть без божные для меня амень.
Расшифровать текст

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.