Anna Bormane

Nimi
Anna Bormane
Saiknes
Marta Celmiņa - Mother's sister
Nodarbes
Kopsavilkums

Anna Bormane (1896–1990), Dr. med., ārste un zinātniece. Studējusi Petrogradas sieviešu medicīnas institūtā un Kijivas Universitātes Medicīnas fakultātē, studijas beigusi Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. 1934. gadā kļuva par pirmo sievieti zinātņu doktori Latvijā, aizstāvot disertāciju par trofisko čūlu rašanos un ārstēšanu. Strādājusi par asistenti LU Medicīnas fakultātes Operatīvās ķirurģijas un reģionāras anatomijas katedrā, 30. gados ārste dažādās Rīgas pilsētas slimnīcās. Vācu okupācijas laikā arestēta par viltus apliecību izsniegšanu latviešiem, pasargājot tos no iesaukšanas vācu armijā vai darba dienestā. Otrā pasaules kara izskaņā devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur strādāja par ārsti Lībekā. 1947. gadā repatriējās uz Latviju, kur strādāja Rīgas pilsētas 1. slimnīcā.

Personiska informācija
Dzimusi Vecgulbenes pagasta skrīvera Otto Bormaņa (1866–1938) un Ellas Bormanes (dz. Gailīte, 1872–1954) ģimenē. Annas Bormanes brālis bija inženieris-agronoms Pauls Bormanis (1893–1985), kurš pēc Pirmā pasaules kara izceļoja uz Franciju, no 1929. līdz 1940. gadam vadīja Parīzes Latviešu biedrību un ilgus gadus vadījis sēklu selekcijas staciju Francijā. A. Bormanes vecāmāte no mātes puses bija skolotāja un rakstniece Gaiduļu Paula (īstajā vārdā Paulīne Matilde Gailīte, 1848–1925), vecaistēvs – skolotājs, ērģelnieks un literāts Toms Gailītis-Gaidulis (1843–1917). Mātes māsa bija Latvijas Žēlsirdīgo māšu kustības vadītāja Marta Celmiņa (dz. Gailīte, 1880–1937), kura bija precējusies ar politiķi Hugo Celmiņu).

1899: Bormaņu ģimene pārcēlās dzīvot uz Pēterburgu, kur tēvs strādāja par ierēdni apdrošināšanas biedrībā “Krievija” (Страховое общество “Россия”) līdz tās likvidācijai 1919. gadā.

1921: atgriezusies Latvijā.

Vācu okupācijas laikā kopā ar vēl deviņiem ārsteim uz laiku arestēta par viltus apliecību izsniegšanu latviešiem, pasargājot tos no iesaukšanas vācu armijā vai darba dienestā.

1944: devusies bēgļu gaitās uz Vāciju. Strādājusi par ārsti Latvijas Sarkanā krusta karavīru aprūpes sekcijā Lībekā, aprūpējot internētos karavīrus.

1947: repatriējusies uz Latviju.

Citātu galerija

PAR ĀRSTES PROFESIONĀLO DARBĪBU

"Katru dienu, līdzīgi citiem atbildīgiem darbiniekiem Rīgas pilsētas valdē ierodas arī Dr. med. Anna Bormane. Varētu, varbūt, likties, ka še viņai kā ārstei pašvaldības iestādē nebūtu īstā vieta. Izrādās tomēr, ka viņas darba lauks cieši saistīts ar specialitāti. Anna Bormane ir revīzijas komisijas locekle un viņai padotas Rīgas pilsētas aizgādības un veselības valdes. Darbs norit nevien klusajā pilsētas valdes kabinetā, bet visvairāk izsekojot un pārraugot plašos aizgādības un veselības darbības aparātus. Visur viņa cenšas pieiet kā ārste. [..]

“Mēdz dažreiz teik,” – saka Dr. med. Anna Bormane, - “ka sieviete nevar būt labs ārsts. Bet man jāatzīst, ka tieši sieviete-ārste var vistuvāk pieiet slimniekam, sevišķi sievietei, jo ārstam vajaga būt arī cilvēkam un psīchologam. Sievietes daudzos gadījumos ir garīgi stiprākas un izdara operācijas labi. Starp latvietēm ir daudzas labas chirurģes.”"

Deisons, R. Mūsu jaunās zinātnieces. Zeltene, 1935, Nr. 4, 7.–8. lpp.


PAR DARBĪBU LATVIJĀ STARPKARU POSMĀ

"Atgriezusies Latvijā 1921. gadā, Anna Bormane te nobeidza jaundibinātās LU medicīnas fakultātes pēdējos kursus un kļuva par asistenti ķirurģijas klīnikā pie profesora Jēkaba Alkšņa. Viņas darba gaitas te savijās ar vēlāko profesoru P. Mucenieka un P. Stradiņa gaitām (pēdējo Bormane pašaizliedzīgi aizvietoja klīnikā viņa prombūtnes gados ASV un Anglijā). Auga ķirurga prasme un arī vēlēšanās problēmas pētīt mazliet dziļāk. To A. Bormane varēja darīt jaundibinātajā ķirurģijas propadeitiskajā klīnikā, ko pēc atgriešanās no ārzemēm un savas doktora disertācijas aizstāvēšanas sāka vadīt P. Stradiņš un kurp viņš aicināja arī savu darba kolēģi. Klīniskā un eksperimentālā darbā tapusi doktora disertācija par trofisko čūlu rašanos un ārstēšanas iespējām, kurā labi nomanāma Petrogradas ķirurgu un fiziologu skolu ideju ietekme.

Disertācija bija gatava un nodrukāta grāmatas veidā (133 lappuses) jau 1932. gadā, taču viens no fakultātes oponentiem – profesors J. Alksnis – savu svētību nedeva, [..], vēlēja piestrādāt pie eksperimentiem ar dzīvniekiem. Bija zināma vilšanās, Anna Bormane aizgāja no klīnikas, sāka strādāt Rīgas pilsētas valdē par revidenti, viņas kontrolē tika nodotas Rīgas pilsētas aizgādības un veselības iestādes. Taču darba vadītājs P. Stradiņš uzstāja, lai disertāciju noved līdz galam, tā tika pārstrādāta un pārdrukāta [..], un 1934. gada nogalē, kā jau sacījām – to vainagoja triumfs. "

Stradiņš, Jānis. Pirmā zinātņu doktore Latvijā. Dzimtenes Balss, 20.12.1984., 6. lpp.

Profesionālā darbība
Anna Bormane plašāk zināma kā pirmā sieviete – zinātņu doktore, kura savu akadēmisko grādu ieguvusi Latvijā. Pirmā pasaules kara gados viņa, būdama 18 gadus veca, strādāja par žēlsirdīgo māsu Petrogradas pilsētas pārvaldes ķirurģiskajā lazaretē. 1934. gadā viņa Latvijas Universitātē aizstāvēja disertāciju par trofisko čūlu rašanos un ārstēšanu. Strādājusi par asistenti LU Medicīnas fakultātes Operatīvās ķirurģijas un reģionāras anatomijas katedrā, 30. gados ārste dažādās Rīgas pilsētas slimnīcās. Vācu okupācijas laikā kopā ar vēl deviņiem ārstiem uz laiku arestēta par viltus apliecību izsniegšanu latviešiem, pasargājot tos no iesaukšanas vācu armijā vai darba dienestā. 1944. gadā devusies bēgļu gaitās uz Vāciju. Strādājusi par ārsti Latvijas Sarkanā krusta karavīru aprūpes sekcijā Lībekā, aprūpējot internētos karavīrus. 1947. gadā repatriējās uz Latviju, kur strādāja Rīgas pilsētas 1. slimnīcā.

Publikācijas
1924: Mandeles vēža gadījums. Latvijas Ārstu Žurnāls. Nr. 8–9, 204.–209. lpp.

1926: Par pancreatitis acuta. Latvijas Ārstu Žurnāls. Nr. 5–6, 220–224. lpp.

1932: Anna Bormane. Klīniski un eksperimentāli novērojumi par trofisko čūlu etioloģiju, patoģenezi un terapiju [disertācijas sākotnējais variants]. Rīga: Latvijas Universitāte.

1934: Anna Bormane. Eksperimentāli pētījumi par trofiskām čūlām ekstremitātē pēc n. ischiadicus bojājuma [disertācija]. Rīga: Latvijas Universitāte.

Tulkotie darbi
1933:
Alexander Guéniot. Māksla nodzīvot 100 gadus. Tulk. A. Bormane. Rīga: A. Gulbis.


Birth time/place03.04.1896
Vecgulbenes pagasts
Gulbenes novads
Educationnezināms – 1914 (Kuupäev on ligikaudne)
Pēterburga

1914. gada pavasarī beigusi sieviešu ģimnāziju Petrogradā.

nezināms – 1915 (Kuupäev on ligikaudne)
Petrogradas 5. vīriešu ģimnāzija
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Nolikusi papildpārrbaudījumus vīriešu ģimnāzijas apmērā pie Petrogradas 5. vīriešu ģimnāzijas, kas deva tiesības iestāties augstākā izglītības iestādē.


1914 – 1914 (Kuupäev on ligikaudne)
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
1914. gada rudenī beigusi žēlsirdīgo māsu kursus Petrogradā.

1916 – 1919 (Kuupäev on ligikaudne)
Pēterpils sieviešu medicīnas institūts
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia1919 – 1920
Kyiv University
Kijiva
Kyiv, Ukraine

 Studējusi Kijivas Universitātes Medicīnas fakultātē.


1920 – 1921 (Kuupäev on ligikaudne)
Pēterpils sieviešu medicīnas institūts
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Studijas nav pabeigusi, jo 1921. gadā atgriezās Latvijā.


1921 – 1923 (Kuupäev on ligikaudne)
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
Rīga
Rīga

Turpinājusi medicīnas studijas. 1923. gada rudens semestrī pabeigusi Medicīnas fakultātes pilnu kursu ar atzīmi “ļoti sekmīgi” un ieguvusi ārsta grādu.


1926 – 1926 (Kuupäev on ligikaudne)
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
Rīga
Rīga

 Nokārtojusi Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes doktoranta eksāmenus


20.12.1934 – 20.12.1934
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

Aizstāvējusi doktora disertāciju. Kļuvusi par pirmo sievieti zinātņu doktori Latvijā.

Working place1914 – 1915 (Kuupäev on ligikaudne)
Petrogradas pilsētas pārvalde
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Petrogradas pilsētas pārvaldes ķirurģiskā lazarete, žēlsirdīgā māsa


1922 – 1924 (Kuupäev on ligikaudne)
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
Rīga
Rīga
Medicīnas fakultātes Operatīvās ķirurģijas un reģionāras anatomijas katedra. Subasistente.

1924 – 1928 (Kuupäev on ligikaudne)
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
Rīga
Rīga

LU Medicīnas fakultātes Operatīvās ķirurģijas un reģionāras anatomijas katedra. Jaunākā asistente.


1928 – 1932 (Kuupäev on ligikaudne)
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
Rīga
Rīga

LU Medicīnas fakultātes Operatīvās ķirurģijas un reģionāras anatomijas katedra. Asistente


1932 – 1944 (Kuupäev on ligikaudne)
Rīga
Rīga
Ārste dažādās Rīgas pilsētas slimnīcās.

1934 – 1937 (Kuupäev on ligikaudne)
Rīgas pilsētas Domes Revīzijas komiteja
Rīga
Rīga
Rīgas pilsētas Domes Revīzijas komitejas locekle.

1937 (Kuupäev on ligikaudne)
Latvijas Aizsargu organizācija
Iecelta par Latvijas aizsargu organizācijas 5. aizsargu pulka aizsardžu ārsti.

1944 – 1947 (Kuupäev on ligikaudne)
Latvijas Sarkanais krusts
Lībeka
Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany

Latvijas Sarkanā krusta aprūpes sekcija Lībekā. Ārste


1947 – 1981 (Kuupäev on ligikaudne)
Rīgas pilsētas 1. slimnīca
Rīga
Rīga

Rīgas pilsētas 1. slimnīca un poliklīnika. Ārste

Participation in organisations
Latviešu Karavīru Palīdzības pārvalde

1946. gadā ievēlēta Latviešu Karavīru Palīdzības pārvaldes valdē kā Latvijas Sarkanā krusta pārstāve.

Place/time of death02.10.1990
Rīga
Rīga
Buried1990 (Kuupäev on ligikaudne)
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026

Kartes leģendaNäitan 20 üksusest 1-20.
#KohtKuupäevTüüpVietas tips
  
1Vecgulbenes pagasts
(Gulbenes novads)
03.04.1896Birth time/placeParish
2Rīga
(Rīga)
02.10.1990Place/time of deathCity
3Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
1990BuriedCemetery
4Rīga
(Rīga)
1921 - 1923EducationCity
5Pēterburga - 1914EducationCity
6Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1914 - 1914EducationCity
7Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
- 1915EducationCity
8Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1916 - 1919EducationCity
9Kijiva
(Kyiv, Ukraine)
1919 - 1920EducationCity
10Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1920 - 1921EducationCity
11Rīga
(Rīga)
1926 - 1926EducationCity
12Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
20.12.1934 - 20.12.1934EducationBuilding, house
13Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1914 - 1915Working placeCity
14Rīga
(Rīga)
1922 - 1924Working placeCity
15Rīga
(Rīga)
1924 - 1928Working placeCity
16Rīga
(Rīga)
1928 - 1932Working placeCity
17Rīga
(Rīga)
1932 - 1944Working placeCity
18Rīga
(Rīga)
1934 - 1937Working placeCity
19Lībeka
(Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany)
1944 - 1947Working placeCity
20Rīga
(Rīga)
1947 - 1981Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.