Janīna Kursīte

Name
Janīna Kursīte
Name at birth
Janīna Kursīte-Pakule
Connections
Personal information
Dzimusi 1952. gada 8. martā (faktiski 2. martā) Arendoles ciema Lielupēs.
Quotations

Par pētījumu "Raiņa dzejas poētika" (1996)

"Viņai [Janīnai Kursītei] piemīt svarīgākās dzejas būtības pētniecei nepieciešamās īpašības – ne tikai plašas zināšanas literatūras teorijā, orientēšanās latviešu un pasaules mākslā, bet arī dzejas īpatnējā skaistuma, tās noskaņu un vārda dzīvīguma izjūta. [..] Janīnas Kursītes grāmatā formas apceres un piemēri pārvēršas aizraujošā stāstījumā par to, kā mākslā darbojas Vārds – ar citiem vienodamies un atsevišķi izlekdams, ritmam kalpodams un tā rimto plūdumu jaukdams, pagarinādams un saknapinādamies, savā vairāknozīmīgumā ar dzejnieka palīdzību iegūdams vienīgo nozīmi. [..] Raiņa dzejas poētika ir skaista gan ārēji (Ināras Jēgeres mākslinieciskais noformējums), gan iekšēji – ar savu mērķtiecību, iejūtīgumu, kopsakarību apjausmu. Un arī ar spirgtu, klusu spītību – rakstīt par "to Raini", rakstīt par formu, ko ignorē modernie virzieni un – rakstīt vienkārši, vairoties no valodas pārblīvējumiem ar svešvārdiem un pārgudriem izteicieniem."

Viese, Saulcerīte. Vārda brīnumainās iespējas. Literatūra. Māksla. Mēs, 1996, 12. decembris.

Par pētījumu "Latviešu folklora mītu spogulī" (1996)

"Izejot no tēzes par poētisko valodu kā sakrālu valodu, izpētes ceļš ved uz šīs sakrālās sfēras dziļāku apzināšanu, uz tautasdziesmu simbolu vārdnīcas radīšanu, kas ir J.Kursītes pētījumu tālākais mērķis. Izpētīt un sakārtot latviešu tautasdziesmu simbolus – tas būtībā nav mazāk vērienīgs uzdevums, kādu savulaik uzņēmās K. Barons, dainas kārtodams. Tas prasa ar jaunu skatījumu pārlūkot dainu miljonu. [..] šāds darbs nav pa veicams, ja nav skaidra latviešu mītiskā pasaules kopaina, tās uzbūve, kosmogonija, antropogonija... Ja nav zināma jēga, kuru tautasdziesmu radītāji piešķīra konkrētām dabas parādībām, krāsām, skaitļiem, noteiktiem laika un telpas segmentiem. "Folklora mītu spogulī" rāda, ka daudz kas šajā virzienā ir izdarīts. Protams, tik liels darbs un tik īsā laikā nav paveicams vienam cilvēkam, tāpēc arī dažādas tēmas ir atsegtas dažādā pakāpē. Blakus pamatīgām analīzēm ir arī plānākas vietas, kur pētāmā tēma tikai sašķirota, klasificēta, bet maz analizēta. Tas ir nākotnes darbs. Pētniece pati labi apzinās savas vājās vietas, vietumis vārgi argumentētās hipotēzes, taču viņa pamatoti atzīst, ka arī šaubīgās tēzes, rodoties jaunai informācijai, var pēkšņi izrādīties auglīgas un atrast savu stingru pamatojumu, ja pētniecības objekts ir tik plašs un nepārredzams kā mūsu folklora."
Mackova, Jolanta. Seno latviešu mītu mīklas minot. Diena, 1996, 27. jūnijā.

Work
1969: pirmā publikācija – raksts "Kad kļūsim īsti ciemiņi Tadenavā?" laikrakstā "Padomju Jaunatne" 2. jūlijā.
1981: pirmā zinātniskā publikācija – raksts "Cezūra un kvantitāte XX gas. sākuma dzejā" žurnāla "Karogs" 2. numurā.
1982: ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidāta grādu par darbu "Latviešu dzejas versifikācijas īpatnības 20. gadsimta sākumā (1900–1919)".
1993: par darbu "Raiņa dzejas poētika" ieguvusi habilitētā filoloģijas doktora grādu (Dr. habil. philol.).

Pētījumi

1988: Latviešu dzejas versifikācija 20. gadsimta sākumā (1900–1919)
1988: Laikazīmes dzejā
1995: Latgaliešu literatūra (kopā ar Annu Stafecku)
1996: Latviešu folklora mītu spogulī
1996: Raiņa dzejas poētika
1999: Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā
2002: Dzejas vārdnīca
2003: Latgale: valoda, literatūra, folklora (kopā ar Annu Stafecku)
2007: Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb Novadu vārdnīca
2008: Sfumato nesfumato
2009: Tautlietu vārdene
2012: Virtuves vārdnīca
2014: Latvieša māja
2016: Svētupe krustām šķērsām (kopā ar Rasmu Noriņu)
2016: Zīmju valoda: latviešu žesti
2018: Dainu kodekss
2020: Latviešu dievības un gari
Birth time/place08.03.1952
Dzimusi Arendoles ciema Lielupēs.
Education1959 – 1967
Āmuļu astoņgadīgā skola
Arendole [o]
Arendole, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads

1967 – 1970
Līvānu vidusskola
Līvāni
Līvāni, Līvānu novads

1970 – 1973
University of Tartu
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia

Filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras nodaļa


1974 – 1976
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Krievu valodas un literatūras nodaļa


1978 – 1982
Latvijas PSR Zinātņu akadēmija
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Valodas un literatūras institūta aspirantūra
Working place1975 – 1991
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Zinātniskā līdzstrādniece

1981 – 1990
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Filoloģijas fakultāte, docētāja

1990
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Humanitāro zinātņu fakultāte, docētāja


1992 – 2006
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Zinātniskā līdzstrādniece

1992 – 2006
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Docētāja, profesore

1999 – 2007
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Filoloģijas fakultātes dekāne

07.11.2006 – 01.11.2010
The Saeima of the Republic of Latvia
Jēkaba iela 11, Rīga
Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1050

9. Saeimas deputāte, ievēlēta no Pilsoniskās savienības saraksta


02.11.2010 – 16.10.2011
The Saeima of the Republic of Latvia
Jēkaba iela 11, Rīga
Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1050
10. Saeimas deputāte, ievēlēta no "Vienotības" saraksta

17.10.2011 – 03.11.2014
The Saeima of the Republic of Latvia
Jēkaba iela 11, Rīga
Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1050
11. Saeimas deputāte, ievēlēta no "Vienotības" saraksta

04.11.2014 – 06.11.2018
The Saeima of the Republic of Latvia
Jēkaba iela 11, Rīga
Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1050
Deputāte, ievēlēta no Nacionālās apvienības saraksta

06.11.2018
The Saeima of the Republic of Latvia
Jēkaba iela 11, Rīga
Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1050

Deputāte, ievēlēta no Nacionālās apvienības saraksta

Participation in organisations
Student Sorority "Selga"
Goda filistre
Rewards
1998
LZA Viļa Plūdoņa balva
Balva piešķirta par monogrāfijām ''Raiņa dzejas poētika'' (R., Zinātne, 1996.) un ''Latviešu folklora mītu spogulī'' (R., Zinātne, 1996.).

1999
Baltijas Asamblejas balva
zinātne
Balva zinātnē piešķirta par grāmatu "Mītiskais folklorā, literatūrā un mākslā".

2001
Lietuvas Lielkunigaiša Ģedimina ordenis

2007
The Order of Three Stars
IV šķira
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar Ordeņa domes 2007. gada 15. marta lēmumu. Ordenis pasniegts 2007. gada 27. aprīlī.

2008
Annual Latvian Literary Award
Speciālbalva
Balva piešķirta par darbu "Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene".

2010
Annual Latvian Literary Award
Speciālbalva
Balva piešķirta par nozīmīgu starpžanru darbu – "Tautlietu vārdene".

2022
Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts
LR Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts literatūrzinātniecei, profesorei un filoloģijas doktorei Janīnai Kursītei-Pakulei par nozīmīgu ieguldījumu latviešu folkloras, mitoloģijas, valodas un novadu specifikas pētniecībā un popularizēšanā, latviskās identitātes stiprināšanā un kultūras un filoloģijas profesionāļu izaugsmē.

Map legend

Showing 1-16 of 16 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Līvāni
(Līvāni, Līvānu novads)
1967 - 1970EducationCity
2Arendole [o]
(Arendole, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads)
1959 - 1967EducationVillage
3Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia)
1970 - 1973EducationBuilding, house
4Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1974 - 1976EducationBuilding, house
5Latvijas Zinātņu akadēmija
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1978 - 1982EducationBuilding, house
6Jēkaba iela 11, Rīga
(Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1050)
07.11.2006 - 01.11.2010Working placeBuilding, house
7Jēkaba iela 11, Rīga
(Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1050)
02.11.2010 - 16.10.2011Working placeBuilding, house
8Jēkaba iela 11, Rīga
(Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1050)
17.10.2011 - 03.11.2014Working placeBuilding, house
9Jēkaba iela 11, Rīga
(Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1050)
04.11.2014 - 06.11.2018Working placeBuilding, house
10Jēkaba iela 11, Rīga
(Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1050)
06.11.2018Working placeBuilding, house
11Latvijas Zinātņu akadēmija
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1975 - 1991Working placeBuilding, house
12Latvijas Zinātņu akadēmija
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1992 - 2006Working placeBuilding, house
13Ludzas iela 24, Rīga
(Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003)
1992 - 2006Working placeBuilding, house
14Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1999 - 2007Working placeBuilding, house
15Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1981 - 1990Working placeBuilding, house
16Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1990Working placeBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.