Aleksandrs Čaks

Name
Aleksandrs Čaks
Pseudonym
Incognito, Andrejs Pelēda, Čimboraso
Additional names
Aleksandrs Čadarainis
Connections
Personal information
Dzejnieks, rakstnieks, latviešu modernās urbānās dzejas aizsācējs Aleksandrs Čaks (īstajā vārdā Aleksandrs Čadarainis). Dzimis Jāņa Čadaraiņa un Emīlijas ģimenē. Tēvs – drēbnieks.
Aleksandrs Čaks iesvētīts Rīgas Debesbraukšanas latviešu pareizticīgo baznīcas draudzē.

1923–1924: draudzība ar klasesbiedreni Rīgas 2. Valsts vidusskolā – Leontīni Amāliju Rundeli.
1925. gada rudenī: iepazīšanās ar Angeliku Blau, kurai veltīti dzejoļi "Atzīšanās" ("Miglā asaro logs") un "Tev" ("Liepas satumst").
1936. gada 26. martā: no plaušu vēža mirst māte Emīlija.
1938: draudzība ar mašīnrakstītāju Anitu Bērziņu. Dzejnieka pirmā tikšanās ar Anitu Bērziņu 1933. gadā kādās viesībās.
1941. gada 18. oktobrī: laulības ar Anitu Bērziņu.
1943. gada 27. martā: sastapšanās ar Mildu Grīnfeldi viņas studiju biedra Jāņa Rudzīša jubilejas svinībās. Tulkotāja Milda Grīnfelde kļūst par dzejnieka mūzu un līdzgaitnieci pēdējos mūža septiņos gados; viņai veltīts dzejas krājums "Debesu dāvana".

Quotations
Čaks pirmais latviešu dzejā uzlūkoja pilsētu par suverēnu mākslas objektu. Pirmajos krājumos priekšplānā - pilsētas sociālie pretstati, tās reāliju un sociālo tipu plakātiski poētisks atveidojums. Liriskais pārdzīvojums izteikts ar novatoriskiem pilsētas dzīvē un ritmos sakņotiem tēlainības līdzekļiem. Dzejisko priekšstatu pamatā - konkrētība, sabiezināta tēlainība, nedaiļā estetizācija; klasisko pantmēru un brīvā panta lietojums.

Daiļrades sākumā noskaidrojās arī Čaka pamattēma - personība un laikmets. Čaka pirmie liroepiskie darbi "Poēma par ormani" (1930), "Umurkumurs" (1932) dēvētas par "lieko siržu" poēmām, tās raksturo garīguma, cilvēcīguma, personības kā pašvērtības nevajadzību materiālistiski ievirzītā un sociāli netaisnīgā sabiedrībā.

20. gadsimta 30. gadu 2. pusē Čaks pievērsās apraksta un tēlojuma žanram. Čaka prozas īpatnības veidojis liriskais, subjektīvais pasaules redzējums. Čaks akcentējis dzīvās un nedzīvās pasaules vienotību un veselumu; raksturīgs ir notikumu deficīts, maz izteikts sižets; nozīmīgs ir īpatnēju, neparastu psiholoģisko izjūtu un pārdzīvojumu atveidojums, dzejas elementu ienesums (bagātīgi tropi, frāzes veidojums).

20. gadsimta 40. gadu sākumā, iekšēju pretrunu lauzīts, Čaks tiecās iekļauties padomju dzīvē, taču arī viņam bija jāpakļauj savs spilgtais, izkoptais talants pirmo pēckara gadu socistiskā reālisma dogmām un ideoloģiskajam diktātam: normatīvismam, deklaratīvām konstrukcijām, didaktikai un ideoloģiskām aktualitātēm.
(Ieva Kalniņa)
Work
1917: sacerēts pirmais dzejolis "Jel celies, Latvija, Tu svētā!" (krievu valodā).
No 1922: intensīvi literārie eksperimenti, kas apkopoti kladēs ar nosaukumu "Mana dienasgrāmata" (RMM krājumā), kā arī dzejas teorijas un latviešu literatūras studijas.
1925. gada 1. februārī: pirmais latviešu valodā publicētais dzejolis "Sapņi" laikrakstā "Latvijas Kareivis".
Sākot ar 1928. gadu, daudz rakstījis par aktuāliem rakstniecības jautājumiem, analizējis citu dzejnieku daiļradi (žurnālos "Trauksme", "Latvju Grāmata", "Zaļā Vārna", "Daugava", laikrakstos "Sociāldemokrāts", "Pēdējā Brīdī", "Rīts", "Dienas Lapa").
20. gadsimta 30. gados publicēja recenzijas par teātri, kino.
1941: Čaks iesaistījās padomju kultūras dzīvē - rakstīja tēlojumus, recenzijas par literatūru un kinomākslu, 1941. gadā atsāka publicēt dzejoļus periodikā. Gatavojoties 1941. gada rudenī paredzētajai latviešu literatūras un mākslas dekādei Maskavā, kopā ar Eriku Ādamsonu veidoja operas libretu par latviešu sarkanajiem strēlniekiem. Vienlaikus rakstīja arī operas "Zelta zirgs" libretu.
1941–1944: vācu okupācijas laikā Čaks ar savu vārdu darbus nepublicēja, bet tas bija ražīgs posms Čaka daiļradē, – top poēma "Matīss, kausu bajārs" (1943), "Spēlē, spēlmani!" (1944), mīlas lirikas krājums "Debesu dāvana" (1943), filozofisku pārdomu dzeja krājumā "Lakstīgala dzied basu" (1944). Daļa šajā laikā rakstīto darbu publicēti sākot ar 20. gadsimta 70. gadiem; pilnībā Aleksandra Čaka Kopoto rakstu sējumos.
1943: ar Mildas Grīnfeldes vārdu izdots Čaka dzejojums "Tētis – karavīrs".
1944–1949: aktīvi darbojās literatūras, teātra, kino un tēlotājas mākslas kritikā.

Pēc kara iznākuši dzejoļu krājumi "Zem cēlās zvaigznes" (1948; pirmajā redakcijā 1946. gadā, grāmata nenonāca apgrozībā) un "Patrioti" (1948).
Pēc Čaka nāves izdots krājums "Cīņai un darbam" (1951, Jāņa Sudrabkalna ievads un sakārtojums).

Dzejoļu krājumi

1928: Sirds uz trotuāra
1928: Es un šis laiks
1929: Apašs frakā
1929: Pasaules krogs
1932: Mana paradīze (iepriekšējo krājumu dzejoļi papildināti ar jauniem)
1938: Iedomu spoguļi (atkārtots izdevums 2012)
1943: Debesu dāvana (pilnībā publicēta 1980)
1943: Tētis – karavīrs (publicēts ar Mildas Grīnfeldes vārdu)
1944: Lakstīgala dzied basu (pilnībā publicēta 1972)
1946: Zem cēlās zvaigznes (grāmata izņemta no apgrozības)
1948: Zem cēlās zvaigznes
1948: Patrioti
1951: Cīņai un darbam (izdots pēc Čaka nāves)

Liroepiskie darbi

1930: poēma par ormani
1932: Umurkumurs
1937–1939: Mūžības skartie (1–2)

Stāstu krājumi

1935: Eņģelis aiz letes
1938: Aizslēgtās durvis
1938: Debesīs (stāsti jaunatnei)

Lugas

1932: Nagla, Tomāts un Plūmīte (kopā ar Eriku Ādamsonu)
1934: Pusnakts kuģis (kopā ar Jūliju Vanagu)
1943: Matīss, kausu bajārs (pilnībā publicēta 1972, teātrī 1990 un 1993)

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

1932 teātrī: Bertolda Brehta luga "Trīsgrašu opera" (tulkota kopā ar Eriku Ādamsonu),
1933–1934: Dž. O. Kervuda romāns "Mežs liesmās" (publicēts laikrakstā "Dienas Lapa").

Tulkojis galvenokārt no krievu valodas, nozīmīgi tulkojumi padomju laikā:
1946: Nikolajs Gogolis "Mirgoroda"
1946: Maksims Gorkijs "Jegors Buličovs un citi" (tulkots kopā ar Jāni Grotu)
1949: Aleksandrs Puškins "Nāra"
1951: Aleksandrs Ostrovskis "Ne vienmēr runcim krējuma pods"
1952: Nikolajs Gogolis "Tarass Buļba"
1953: Nikolajs Gogolis "Veclaiku muižnieki"

Saskare ar tiesu un represīvajiem orgāniem

Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā ar negatīvu raksturojumu figurējis kultūras darbinieku ''melnajā sarakstā''.
1946. gada 30. augustā laikrakstā “Literatūra un Māksla” Aleksandram Čakam tiek pārmests apolitiskums.
1946–1949: atbalstot un īstenojot latviešu literatūrā un mākslā PSKP CK lēmumus, tika organizēta Aleksandra Čaka literārās un recenzenta darbības kritika, pārmetot viņam atkāpšanos no marksisma pozīcijām, apolitiskumu, formālismu, buržuāzisko estētismu.
1949. gada 28. februārī: kosmopolītu lieta – Aleksandrs Čaks no Arvīda Pelšes saņem KP vadības nosodījumu speciālā sanāksmē par formālismu, kosmopolītismu, revizionismu un nacionālismu.
Birth time/place27.10.1901
Blaumaņa iela 9, Rīga
Blaumaņa iela 9, Rīga, LV-1011
Residence1904 – 1906 (Date is approximate)
Ģertrūdes iela 57, Rīga
Ģertrūdes iela 57, Rīga, LV-1011

No 1904. gada līdz 1906. gadam Čadaraiņu ģimene dzīvo Ģertrūdes ielā 57.


1906 – 1910 (Date is approximate)
Čadaraiņu ģimene pārceļas un no 1906. gada līdz 1910. gadam dzīvo Bruņinieku ielā 44/46.

1910 – 1915 (Date is approximate)
Čadaraiņu ģimene dzīvo Lāčplēša ielā 47–2.

1915 – 1916 (Date is approximate)
Čaks kopā ar Aleksandra ģimnāziju evakuējas uz Igauniju, Veravu (tagad – Viru).

1917 – 1921 (Date is approximate)

1922 – 1937 (Date is approximate)
No 1922. gada līdz 1937. gadam kopā ar vecākiem dzīvo Rīgā, Marijas ielā 51.

23.06.1922
1922. gada 23. jūnijā Aleksandrs Čaks atgriežas Latvijā.

1934 – 1935 (Date is approximate)
Bērzaune
Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas novads
1934. gada vasarā un 1935. gadā dzīvo tēvabrāļa Pētera Čadaraiņa mājās "Pelladas" pie Gaiziņkalna.

1937 – 1950 (Date is approximate)
Kopā ar tēvu dzīvo Lāčplēša ielā 48/50, 14. dzīvoklī.

00.07.1941
Bērzaune
Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas novads
1941. gada jūlijā dzīvo “Pelladu” mājās pie tēvabrāļa Pētera Čadaraiņa.

1949 (Date is approximate)
Ķemeru sanatorija
Ķemeri
Ķemeri, Jūrmala

Ārstēšanās Ķemeru sanatorijā

Education1908 – 1911 (Date is approximate)
Krišjāņa Barona iela 11, Rīga

Mācības Paulīnas Stabušas proģimnāzijā.


1911 – 1914
Rīgas Aleksandra zēnu ģimnāzija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050

1915 – 1917
Rīgas Aleksandra zēnu ģimnāzija
Veru
Võru, Võru County, Estonia

Pirmā pasaules kara laikā ģimene evakuējās uz Maskavu, vēlāk uz Saransku. Aleksandrs Čaks turpināja mācības no Rīgas evakuētajā Aleksandra ģimnāzijā Veravā (tagadējā Veru, 1915–1917).


1917 – 1918 (Date is approximate)
Rīgas Aleksandra zēnu ģimnāzija
Saranska
Saransk, Mordovia, Russia

Aleksandrs Čaks turpināja mācības no Rīgas evakuētajā Aleksandra ģimnāzijā Saranskā.


00.09.1919 – 00.05.1921
Penza
Penza, Penza Oblast, Russia

Mācās Penzas Strādnieku-zemnieku universitātē.


1922 (Date is approximate)
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010

Tā kā Krievijas skolas apliecība par iegūto vidējo izglītību netika atzīta, Aleksandrs Čaks atsācis mācības Latvijas Jaunatnes savienības vidusskolas 4. klasē.


1923 – 1924
Rīgas 2. Valsts vidusskola
Zeļļu iela 4, Rīga
Zeļļu iela 4, Rīga, LV-1002

Aleksandrs Čaks beidzis Rīgas 2. Valsts vidusskolu.


1924 – 1926
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
Rīga
Rīga
Atsāk medicīnas studijas Latvijas Universitātē, studijas nepabeidz.

1924 (Date is approximate)
Rīga
Rīga
1924. gada rudenī kā brīvklausītājs piedalījies Dailes teātra 1. studijā.

1925
Rīga
Rīga
1925. gada vasarā apmeklē Izglītības ministrijas Tautskolu direkcijas obligatorisko skolu skolotāju sagatavošanas kursus; ieguvis skolotāja tiesības.
Working place1919 – 1920
Asistents Penzas slimnīcā un kara hospitālī 1919. un 1920. gada ziemā.

1919
Sanitārvilciena apkalpes loceklis, izbraukāja Krievijas Eiropas daļu, Sibīriju, Turkestānu.

1920 (Date is approximate)
Sekretārs Penzas guberņas kara komisariātā.

1920
Lietveža palīgs Saranskas apgabala Tautas izglītības nodaļā.

1920 – 1922
Saranskas Tautas izglītības nodaļas aģitācijas un propagandas darba vadītājs.

1921. gada oktobrī lūdz sevi atbrīvot no darba pienākumiem. Saranskas apgabala partijas komiteja atlaiž uz Latviju pagrīdes darbam. KK(b)P dokumentu kaudze glabājās Čaka mājās līdz mūža galam.

1921 – 1922
Redaktors laikrakstā "Коммунистический путь".

13.11.1925 – 17.12.1925
Drabeši
Drabeši, Drabešu pagasts, Cēsu novads
Skolotājs Drabešu bērnu patversmē un sešklasīgajā pamatskolā.

17.12.1925 – 15.09.1928
Drabeši
Drabeši, Drabešu pagasts, Cēsu novads
Skolas pārzinis Drabešu bērnu namā.
Tieši Drabešos Čaks apjauta savu dzejnieka ceļu un no 1928. gada par galveno nodarbošanos uzskatīja literatūru.

1927
Izdevniecība "Seši"
Rīga
Rīga
Izdevniecības dibinātājs (kopā ar P. Atspulgu, A. Baumani, A. Franci, K. Deisonu, O. Kučeru). Izdevniecība izdod žurnālu "Jauno Līra".

1927 – 1928 (Date is approximate)
Rīga
Rīga
Dzejas žurnāla "Jauno Lira" redaktors (1927-1928).

1928 – 1930
Žurnāls "Trauksme" (1928–1929)
Rīga
Rīga

1929
Mākslinieku biedrība "Zaļā vārna"
Rīga
Rīga
Rakstnieku un mākslinieku biedrības "Zaļā vārna" izdevniecības dibinātājs un žurnāla "Zaļā vārna" redakcijas loceklis.

1930 – 1934
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība
Rīga
Rīga
Sekretārs Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrībā.
1931. gada 19. aprīlī Latvju Rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības pilnsapulcē ievēlēts par valdes locekli.

1933
Rīga
Rīga
Laikraksta "Dienas Lapa" līdzstrādnieks.

1933 – 1934
Žurnāls "Domas"
Rīga
Rīga
Redakcijas loceklis.

1935 – 1939 (Date is approximate)
Rīga
Rīga
Lektors Rūdolfa Egles literatūras studijā.

1936 – 1939
No 1936. gada līdz 1939. gada vasarai strādā Rīgas pilsētas krājkasē par ierēdni. Nodarbojas ar slimokasu, biržas un dažādu statistisku datu apkopojumu.

1939 – 1940
Žurnāls "Atpūta" (1924–1941)
Rīga
Rīga
1939. gada vasarā sāk strādāt žurnāla "Atpūta" redakcijā.

1939 – 1940 (Date is approximate)
Laikraksts "Jaunākās Ziņas" (1911–1940)
Rīga
Rīga
1939. gada vasarā sāk strādāt laikraksta “Jaunākās Ziņas” redakcijā.

00.05.1941 – 00.06.1941
Žurnāls "Atpūta" (1924–1941)
Kalēju iela, Rīga
Kalēju iela, Rīga
Tehniskais redaktors

00.06.1941
Rīga
Rīga
1941. jūnijs – Rakstnieku savienības orgkomiteja ieceļ par literārā mantojuma komisijas priekšsēdētāju.

20.10.1944
Laikraksts "Cīņa"
Rīga
Rīga
Kultūras nodaļas vadītājs no 1944. gada 20. oktobra.

1947 – 1949
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Rīga
Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks ZA Valodas un literatūras institūta Literatūras nodaļā.
Participation in organisations15.11.1920
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)
1920. gada 15. novembrī uzņemts VK(b)P, pēc atgriešanās Latvijā Aleksandrs Čaks piederību komunistiskajai partijai neatjaunoja.

21.06.1928
Mākslinieku biedrība "Zaļā vārna"
Rīga
Rīga
Kļūst par mākslinieku un literātu biedrības "Zaļā Vārna" biedru.

1934
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
LSDSP biedrs no 1934. gada.

1941 (Date is approximate)
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Rakstnieku Savienības biedrs.
Service1920
Sarkanā armija
1920. gada februārī iesaukts Sarkanajā armijā.
Bija kara komisariāta sekretārs, kultūrpolitisks darbinieks 25. strēlnieku (rezerves) punkta lazaretē. Trīs reizes piedalījās kaujās Krievijā (1919).
Place/time of death08.02.1950
Brīvības iela 68, Rīga
Brīvības iela 68, Rīga, LV-1011

Mirst Mildas Grīnfeldes dzīvoklī Rīgā, Brīvības ielā 68-42.

Buried
Raiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026
Memorials
Aleksandra Čaka iela, Rīga
Aleksandra Čaka iela, Rīga

Aleksandra Čaka vārdā nosaukta viena no galvenajām ielām Rīgā.


1981 (Date is approximate)
Ziedoņdārzs
Aleksandra Čaka iela 88, Rīga, LV-1011

Aleksandra Čaka piemineklis atklāts 1981. gadā; tēlniece Lūcija Žurgina, arhitekts Oļģerts Ostenbergs.

Museums15.03.1997
Aleksandrs Čaks Memorial Apartment – Museum
Lāčplēša iela 48/50 – 12
Lāčplēša iela 48/50 - 12, Rīga, LV-1011

Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis - muzejs ar Rīgas domes lēmumu dibināts 1997. gada 15. martā. Muzejs dibināts A. Čaka pēdējā dzīves vietā, kur viņš dzīvojis no 1937. gada līdz 1950. gadam.
Apmeklētājiem muzejs durvis vēris 2000. gada 18. maijā.

Rewards
1940
Kultūras fonda prēmija
Literatūra
Prēmija piešķirta par eposu "Mūžības skartie".

1940
Annas Brigaderes prēmija
Prēmija piešķirta par eposu "Mūžības skartie".

1985
Raiņa prēmija
Prēmija piešķirta par Rīgas pēckara atjaunošanas atspoguļojumu.

Map legendShowing 1-38 of 38 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Blaumaņa iela 9, Rīga
(Blaumaņa iela 9, Rīga, LV-1011)
27.10.1901Birth time/placeBuilding, house
2Bērzaune
(Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas novads)
1934 - 1935ResidenceVillage
3Ģertrūdes iela 57, Rīga
(Ģertrūdes iela 57, Rīga, LV-1011)
1904 - 1906ResidenceBuilding, house
4Bērzaune
(Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas novads)
01.07.1941ResidenceVillage
5Ķemeri
(Ķemeri, Jūrmala)
1949ResidencePart of a city
6Brīvības iela 68, Rīga
(Brīvības iela 68, Rīga, LV-1011)
08.02.1950Place/time of deathBuilding, house
7Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
(Not set)BuriedCemetery
8Rīga
(Rīga)
1925EducationCity
9Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050)
1911 - 1914EducationBuilding, house
10Veru
(Võru, Võru County, Estonia)
1915 - 1917EducationCity
11Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010)
1922EducationBuilding, house
12Zeļļu iela 4, Rīga
(Zeļļu iela 4, Rīga, LV-1002)
1923 - 1924EducationBuilding, house
13Penza
(Penza, Penza Oblast, Russia)
01.09.1919 - 01.05.1921EducationCity
14Rīga
(Rīga)
1924 - 1926EducationCity
15Krišjāņa Barona iela 11, Rīga1908 - 1911EducationBuilding, house
16Saranska
(Saransk, Mordovia, Russia)
1917 - 1918EducationCity
17Rīga
(Rīga)
1924EducationCity
18Drabeši
(Drabeši, Drabešu pagasts, Cēsu novads)
13.11.1925 - 17.12.1925Working placeVillage
19Drabeši
(Drabeši, Drabešu pagasts, Cēsu novads)
17.12.1925 - 15.09.1928Working placeVillage
20Rīga
(Rīga)
1927Working placeCity
21Rīga
(Rīga)
1935 - 1939Working placeCity
22Rīga
(Rīga)
1939 - 1940Working placeCity
23Rīga
(Rīga)
01.06.1941Working placeCity
24Rīga
(Rīga)
20.10.1944Working placeCity
25Rīga
(Rīga)
1947 - 1949Working placeCity
26Rīga
(Rīga)
1927 - 1928Working placeCity
27Rīga
(Rīga)
1929Working placeCity
28Rīga
(Rīga)
1930 - 1934Working placeCity
29Rīga
(Rīga)
1939 - 1940Working placeCity
30Rīga
(Rīga)
1933 - 1934Working placeCity
31Rīga
(Rīga)
1928 - 1930Working placeCity
32Rīga
(Rīga)
1933Working placeCity
33Kalēju iela, Rīga01.05.1941 - 01.06.1941Working placeStreet
34Rīga
(Rīga)
21.06.1928Participation in organisationsCity
35Rīga
(Rīga)
1941Participation in organisationsCity
36Ziedoņdārzs
(Aleksandra Čaka iela 88, Rīga, LV-1011)
1981MemorialsPark
37Aleksandra Čaka iela, Rīga(Not set)MemorialsStreet
38Lāčplēša iela 48/50 – 12
(Lāčplēša iela 48/50 - 12, Rīga, LV-1011)
15.03.1997MuseumsApartment

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.