#LFK 150, 4567

Title in the original language
Tā svētā grāmata
Unit number
4567
Languages
Latvian
Narrator
Date of submission
11.02.2019
Notes
Gramatiņu Zelma Gaiss bija paņēmusi līdz, kad devās bēgļu gaitās uz Vāciju un ieradās Amerikā.
Keywords
File
#LFK 150, 4567
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2020-06-15 18:46:33
Updated2020-06-15 19:01:01
Transcription (text)Tā svētā grāmata
Iekš vārda Dieva tā Tēva, Dieva tā dēla un Dieva tā cienīgā svētā gara.
Amen +.
Es sūtu pie Jums šo grāmatu kas mācību dod lasitājiem, stāvēt pret saviem ienaidniekiem, kurai ir tas spēks, tas kas šo dzird lasam tam ir tad 20 dienas atlaižamas un tam arī nevar nekas pretim stāvēt nedz kas kaitē; nei [ne] ūdens, nei [ne] uguns, nei [ne] buršana, un kas šo grāmatu pie sevis nes - tas uzvārēs savus ienaidniekus, jo Viņa līdzinajās mūsu Kunga, Jēzus Kristus, Svētam Krustam, kas ir priekš manis un šodien pie manis, tas lai pasargā 1./ un paglabā mani pārdienas un naktis, višam stundām un pret visu ienaidnieku blēdībām. Tu mans kungs, Jēzus Kristus, ka ar Tavu ciešanu un miršanu apdomāju par izciestām sāpēm un mokām un rožu parves asinim. Kur [Kuras] Tu izlējis pie Krusta caur uzduršanu Tavu sānu. Svētais Kungs pasargi Tu mani pret to nelabu gaisu pret redzamiem un neredzamiem ienaidniekiem, lai viņi mums ko nevar darit. Jēzus Marija un Jāzeps. Ši grāmata ir rakstīta no Tā ciešanas Enģeļa Viņa mums mācību dod līdz un lasam dudzēs dzirdejuši, tad nu kas viņu grib norakstit tam vajaga ar zelta bokštabiem rakstit. //Jezus Kristus Dieva Dēls kas trīs
Transcribe text
File
#LFK 150, 4567
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2020-06-15 19:01:06
Updated2020-06-15 20:02:59
Transcription (text)īpašības Dievības caur Tā Kunga spēku jāpavēl tās svētās dienas svētīt, jo tur klāt es Jums esmu devis tās [sešas] dienas nedēļā priekš strādašanas, bet tā septitā (septītā) diena ir Tā Kunga dusēšanas diena. Jums nebūs nekādus darbus darit, bet dzīvot Dievam tam Tēvam par godu un ari saprast, kā Jēzus Kristus Dieva dēls piedzimis ir no tās jumpravas Marijas caur Manu Dievišķīgu roku tas viss spēcibas es esmu šo grāmatu rakstijis ar labām pavēlēm raksti ir tas pats lai Jūs izsargatos no grēkiem un uz gavēņiem turēties [turētos] ar bailībām iekš lūdzamām un pielūdzamām un kad Jūs to nedarīsiet, tad Jūs to mūžību nesagaidīsiet. Es Jums [Jūs] sodīšu ar badu, mēri un uguni un varu [karu], un kad vēl to nedarīsiet, tad es Jūs sodīšu ar Manu mužigu sodību. Es iesākšu vienu karu pēc otra, un vienu badu pēc otra. Un dēls celsies pret tēvu un meita pret savu māti, un Es savu vaigu nogriezīšu no Jums pēc taisnības. Es Jūs esmu žēlojis tāpēc es Jūs pārmācīšu ar pērkoni un zibeni, ka jūs pazīsiet Manu Dievišķīgu spēku un taisnību es Jums [Jūs] pārmācīšu No Dievišķīgas mīlestības Manas visas mīlības Mātes, kura priekš Jums lūdza jo citādi jūs būtat [būtu] sodīti pēc jūsu netaisnības. Es pavēlu ka Jums būs vienumēr baznīcā iet savus grēkus apraudat un mani vairāk neapbēdināt pret savu tūvāku nekādu netaisnību, nedz kaiti turēt, nedz nepatiesā [nepatiesi] naburgus apbēdināt, un tūvaka mantu pie sevis ņemt.
Transcribe text
File
#LFK 150, 4567
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2020-06-15 20:03:03
Updated2020-06-15 20:12:47
Transcription (text)Šo aizlūdzu jums pie mūžības. sodības lai Jūs zinātu ka Jums ir patiesīgs Dievs esmu ar savu roku rakstījis, un kas šai grāmatai netic, tas mūžigu dzīvošanu nedabūs. Un kas šo grāmatu pie sevis nes un vienam un otram to lasīt dod, lai tādam grēki būtu ka smiltis jūras malā tie visi taptu piedoti un / kas šo grāmatu dzird un viņu mājās nekā neiet ir jeb otram nekā norakstīt nedod, tam būs pazūdinatam tapt uz mūžību. Pēdīgi pavēlu Jums, ka Jums būs manus baušļus turēt, ka Kristus viņus ir tūrejis no Marijas piedzimšanas kā tas pie svēta Krusta koka ir lasāms iekš Kristus vārda savienots caur Viņa ciešanu Jums būs klusu stāvēt, ka viņš klusu ir stāvējis dārzā. Tā saku es pie grēku pamešanas iekš Vārda Dieva tā tēva, Dieva tā dēla, Dieva tā cienīga svētā garā.
Amen +.
Kas šo noraksta Svētumu pie sevis nes tādam būs ar labu nāvi no šās bēdīgās pasaules šķirties un nekāda [nekādas] pasaulīgas kaites ciest, tam nevajaga bīties ne no kādiem ieročiem, slepkavam un laupītajiem un it visiem ļaunu darītājiem. Tad nu ardievu visi ieroči zobini un visi neredzamie lai tie manim visū nenāk. No tās Kristibas ko Jānis Jardānas upē kristija. Stāviet klusu visi redzami un neredzami ieroči caur to Svēto Garu pavēlēšanu, stāviet klusu, visi redzami un neredzami ieroči caur mūsu Kunga Jēzus Kristus svētām izbailēm un mokām
Transcribe text
File
#LFK 150, 4567
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2020-06-15 20:12:50
Updated2020-06-15 20:21:13
Transcription (text)kas manis un Tevis pestijis. Stāviet klusu visi redzami un neredzami ieroči, bruņas un ienaidnieki, caur mūsu Kunga Kristus svētām ciešanām un miršanu. Kad Tu visu Svētais un spēcīgais Dievs esi man nabagam žēlīgs kas šiem (7iem vārdiem netic tas lai raksta uz viena papīra piesien to suņam un tad šauj uz to, tad Jūs redzesiet kā tas ir patiesība un kas šo grāmatu pie sevis nes, tas netaps saķerts nedz nodurts nedz nošauts iekš Vārda Dieva tā Tēva un viņa vienīga piedzimušā dēla, tik tiešām kā Kristus ir dzimis un pie Svēta Krusta miris un ka Marija Dieva māte ir uz pasaules ir bijis es nevaru ne šauts ne burts tapt. Es priekš visām [visiem] ieročiem buršanām uz šo pasaules [pasauli] pie tā trīsvienigā Dieva turos tik tiešām nevar neviens nāvīgs ierocis trāpīt, jo es esmu ēdis tā kunga svēto miesu un dzēris viņa svētās asinis Dievs tas Tēvs, tas Dēls esi ar mani! Dievs tas svētais gars starpā lai ir visām lodēm. Šo sūtu es pie Tevis nu un apsolu caur to viss [vis] Svētāko Trijādību Dievs tas cienīgais Svētais gars.
A. = M = E = N. +.
Es uzcelšos ar Dievu un Svēto garu baudijis ta kā Kunga Svēto miesu un asinis. Kā man ne vienai [neviena] lodei [lode] nevar trāpīt lai viņa būtu tērauda, sudraba jeb zelta, Dievs dod man no visiem maniem ienaidniekiem mieru es apslēpos iekš mana Pestitāja piecām vātim es iemu ar Dievu pavisiem ceļiem, Dievs manis nepametīs.
Amen +.
Transcribe text
File
#LFK 150, 4567
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2020-06-15 20:21:26
Updated2020-06-15 20:30:32
Transcription (text)Šie ir mūsu Kunga Jēzus Kristus svēti vārdi norakstīti Londones pilsētā no viena Enģela Dievs caur Miķeli tā licis norakstīt ar zelta bokštabiem. Ši grāmata Miķeļa baznicā virs tās svētās vietas lidinājies [lidinājās] neviens to saņemt nevarēja. Bet ka no viņas rakstīt gribēja, tad viņa spiedās klāt tik cieši (cieti) ka šo grāmatu no sevis neesmu devis, bet Jezus Kristus to ir izlaidis, arī Jums nebūtu ar bez prātīgiem lopiem neprātīgi dzīvot. Svētdienas agri baznicā iet un zinīgi Dievu lūgt. Tev nebūs iekārot tavas [tava] tuvāka naudu un mantu un šos manus vārdus klausīdami un darīdami. Es Jums mieru, prieku veselību un labklāšanu.
Bet kas šo mācibu un vārdus netic un pēc tiem nedara tas taps milzīgi pazudināts, patiesi es Jums saku, kad [ka] mūsu Kungs Kristus pats ar savu roku. Šos vārdus izrakstijis un iedevis mums par mācību, kas šiem Maniem vārdiem pretī runā tas taps nošauts Kristus, no draudzības atstās un no Manim [manis] nekādu palīdzību nedabus, kam šī grāmata ir un to citiem nedod norakstīt, tas ir nolādēts no tās Kristīgās draudzes un no un no Manas valstības atstumts: Šo grāmatu var viens otram dot norakstīt, tad kad Jums tik daudz grēku būtu ka smiltis jūrmalā, jeb kā zvaigznes pie debess tie visi taps piedoti.
jeb kā zvaigznes pie debess tie visi taps piedoti.
Šos vārdus Jums būs ticēt patiesi. Es Jums saku kas šiem netic tam būs mirt un viņa bērniem labi neklāsies atgriežaties pie laika.
Transcribe text
File
#LFK 150, 4567
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2020-06-15 20:30:36
Updated2020-06-15 20:55:18
Transcription (text)Jūs netopat nežēlīgi soditi ellē pastarā dienā Es prasišu Jums būt, Jūs itnenieka neviens Man varēsiet atbildēt par saviem grēkiem tiem kas šo grāmatu iekš mājām tur būs pasargāts no uguns, no ūdens un kad sieva šo grāmatu pie sevis tura tad ness [nes] tos teicamos augļus.
Turait [Turat] manus baušļus caur Mana Kalpa tā Miķeļa Eņģeļa pie Jums sūta ka iekš vārda tā svētā Garu [Gara] Amen +.
Kas šos Vārdus prātā tur un pēc viņiem dara pieminēdami Ta Kunga Kristus ciešanu un miršanu tad tas nemirs sliktā nāvē un kad vienai sievai bērns dzimis tad vajaga to grāmatu pie sevis nest, tad viņai tās sāpes vieglāki [vieglāk] būs izciest un kad bērns ir piedzimis, tad vajaga tam bērnam šo grāmatu Labajā pusē nolikt, tad viņš no visām nelaimēm taps pasargāts un kas šo grāmatu Mājas no mājas nes tas mūžīgi svētīs un kas šo grāmatu nevienam nedod, tas būs nolādēts, tam kas to netic [kas] šaī grāmatā ir rakstīts tam būs tanī dienā priekš savas miršanas redzēt vienu zīmi no debesim.
Amen +.
Iekš gada ir 42 dienas nelaimīgas tie zīlnieki [cilvēki], kas iekš šām dienām saslimst reti, kas no tiem cēļās un bērni, kas šinīs dienās piedzimst tie ilgi nedzīvo un ja arī dzīvo vēl no tiem ir ļoti nelaimīgi un tiem, kas šajās dienās apprecejas tie ilgi kopā nedzivo un ja arī kopā dzīvo, tad tie ļoti nesaderigi dzīvo
Transcribe text
File
#LFK 150, 4567
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2020-06-15 20:55:22
Updated2020-06-15 21:01:57
Transcription (text)lielā trūkumā iekš šām dienām nebūs nekadu sēklu sēt, jo visi [viss] ko šinīs 42as dienas dara ir nelaimigs, nekādus augļus ņemt nedz darīt ir nelaimigs nest, ņemt nedz ari iekš šām dienām ceļos doties, jo tas ir nelaimīgs.
No šām sešām dienām ir tās visu nelaimīgas un tās ir šādas:
Martā - 3-šais.
Augustā - 17-tais.
Septembris - 12-tais
Aprīlis - 1-ais.
Jo tanīs dienas Jūdas piedzimis, kas mūsu Kunga [Kungu] un Pestītāja [Pestītāju] pārdeva un 8-tā augustā velns no debesim nomests 1. maijs, Decemberī [decembrī] ir Sodoma un Gomora sadedzināta.
Berni, kas šinīs dienās dzimst tie mirst briesmīgā nāvē. Šo grāmatu būs rakstijis uz pergamenta ādas ar zelta bokštābiem.
+ C + P + C + + + A + E + b + +
C C G + C + G + N + + N +
Transcribe text
File
#LFK 150, 4567
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2020-06-15 21:02:01
Updated2020-06-15 21:07:39
Transcription (text)Janvaris: 11, 12, 18, 26.
Februaris: 8, 16. 18
Marts: 1. 3. 12. 13. 18.
Aprilis: 1. 3. 12. 13. 18.
Maijā: 1. 10. 17. 30.
Junijā: 1. 7. 17.
Jūlijā: 1. 3. 6. 7.
Augusts: 8. 18. 17.
Septembris: 12. 15. 18. 30.
Oktobris: 15. 17.
Novembris: 11. 17.
Decembris: 1. 7. 11.
Es jums pavēlu manus baušļus turēt, ka Jums Kristus mācijis iekš Tā vārda Dieva, tā Tēva, Tā Dēla + un Dieva tā Svēta Gara +
Amen +
Sobinu [Zobenu] un nāvigus rīkus caur šo var apturēt, un visas redzamas un neredzamas varas paliek mierā Caur mūsu Kunga [Kungu] Jēzu Kristu, kas mani un Tevi radījis ir. Kas par mani cietis un miris + Caur to svēto viltību paliek mierā redzamas bruņas +. Dievs lai ir mums žēlīgs, tas visu spēcīgais, ka tie uz mani vaļā nenāk Caur to apstiprinašanu Tā Svēta gara +
Amen +
Transcribe text
File
#LFK 150, 4567
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2020-06-15 21:08:09
Updated2020-06-15 21:11:51
Transcription (text)Iekš Tā vārda Jēzus Kristus, kas taisni dzīvo.
Dievs es apzvēru (apsveru) ka spēks un bruņas, tam kas šiem vārdiem tic nekādu miesīgu kaiti nedarīs.
Es Dievs Tēvs +
Dievs Dēls +
un Dievs tas Svētais Gars +.
Stāvešu visur klāt, kā ne kāds nāvigs šķēps nevarēs darīt.
B. + D + L + W + K + S + B + D + S + O + K +
Amen +.
Bim Kristus + Bertus + Nonin + Sebusko Monuret + Jēsu + Marija + Jazepa + Setu + + Svētits tu būsi iziedams.
Tas Kungs iet dos visus ienaidniekus kas pret tevi ir kā tie tavā priekša ar nodomu + novāres pa manu ceļu Tie pret Tev izies un pie septiņiem tie priekš Tevim begs.
Transcribe text
File
#LFK 150, 4567
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2020-06-15 21:11:57
Updated2020-06-15 21:15:32
Transcription (text)Mūsu Tēvs Debesīs. Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai no tiek kā debesīs tā ari virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien.
Un ik dienas pamet mums mūsu parādus. Kā mēs pametam saviem parādniekiem. Neieved mūs iekš kārdinašanas, bet atpesti mūs no visa ļauna Amen + Jo Tev pieder tā valstība tas spēks un tas gods mūžīgi mūžos tas ir tiešām Amen + + + tiesa Amen +.
Transcribe text

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs