Ilgonis Bērsons

Vardas
Ilgonis Bērsons
Pseidonīms
I. Brasla, Ilmārs Brasla, A. Donis, Augusts Donis, R. Dzelme, Ilgonis Grēza, Ēršķis Oga, I. B., Ilgonis, Ilis Sinepe, B. Irbe, R. Kalve, V. Krastiņš, V. Krasts, Valdis Krasts, I. Laipnieks, Pazole Pauls, I. Priednieks, Ilgonis Priednieks, J. Sils, K. Strauts, Inesis Ziņnesis
Papildu vārdi
Arturs
Saiknes
Genovefa Bērsone - Daughter-in-law
Māris Bērsons - Sūnus
Guna Bērsone - Žmona
Kopsavilkums
Ilgonis Bērsons (1931) – literatūrvēsturnieks, zinātnieks, kritiķis un dzejnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors. Visu mūžu nodarbojies ar latviešu literatūras mantojuma pētniecību, kārtošanu un aktualizēšanu. Vairāku rakstnieku – Leonīda Breikša, Aleksandra Grīna, Jāņa Grota, Jāņa Jaunsudrabiņa, Kārļa Skalbes – kopoto rakstu sastādītājs un redkolēģiju loceklis. Rakstījis par literārās dzīves notikumiem tautas dzīves traģiskajos gados (1917, 1919, 1940, 1941, 1949) un literāros kalendārus žurnālos "Grāmatu Apskats" un "Literatūras Avīzē", sastādījis staļinisma represēto rakstnieku un mākslinieku sarakstus (ar biogrāfiskām īsziņām), kārtojis Viktora Eglīša reabilitēšanu. Pētījis Talsu novada rakstniecību. Pēdējos gadus pievērsies latviešu rakstniecības totalitārisma apstākļos un represēto rakstnieku, kā arī segvārdu un segburtu pētniecībai. Strādājis dažādu laikrakstu un žurnālu redakcijās, izdevniecībās un Rakstnieku savienībā. Vairāku literatūras mācību grāmatu un enciklopēdiju līdzautors, radioraidījumu ciklu veidotājs. Kritikā aplūkojis galvenokārt literatūras procesu, prozu, dzeju un literatūrkritiku.
Personiska informācija
Dzimis Zentenes pagasta "Mežgrēzās" Jāzepa un Natālijas Matildes (dzimusi Lipsts) ģimenē. Ģimeni skāra represijas – 1948. gada 26. novembrī Jāzeps Bērsons tika apcietināts. Savukārt 1949. gada 25. martā māte kopā ar jaunāko brāli Imantu tika izsūtīti uz Sibīriju, Tomskas apgabalu.
Ilgonis Bērsons no trim dēliem ir vidējais. Vecākais brālis Tālivaldis Bērsons (1930–2021) bija dārzkopis un bitenieks. Jaunākais brālis Imants Bērsons (dz. 1935) ir Dr. habil. fizikas doktors, Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošais pētnieks un Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis.
Ilgonis Bērsons 1953. gadā apprecējās ar skolas biedreni Gunu Bērsoni (dzimusi Tomberga; 1932–2015), laulībā dzimuši divi bērni – dēls Māris (dz. 1958) un meita Dace (precējusies – Balode; dz. 1959).
Citātu galerija
"[..] Ilgonis Bērsons ir viens no erudītākajiem un "urķīgākajiem" šīs nozares pārstāvjiem Latvijā. Viņš gaismā cēlis neskaitāmus nezināmus vai maz ievērotus literatūras faktus, šķietamus "sīkumus", un tas var lieti noderēt arī citiem par orientieri mūsu pretrunīgajos rakstniecības līkločos.
Man šķiet, Ilgoni Bērsonu varētu raksturot vairāk kā faktu, nevis koncepciju un kombināciju meistaru, un tas ir viņa spēks. Koncepcijas tiek pārvērtētas, tās noveco, bet fakti paliek, ir tas "gaiss" arī literatūrzinātniekiem."

Stradiņš, Jānis. Par Ilgoni Bērsonu laikmetu līkločos. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Ilgonis Bērsons. Sast. Dzintra Zaķe. Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 2006, 6. lpp.
"Cik gadu desmitu pazīstu Ilgoni Bērsonu, faktu bezgalīgā okeānā viņš dzīvo brīvi, viegli un laimīgi. Un ne tikai dzīvo – Ilgoņa literatūrpētnieciskais prāts alkaini pārstrādā okeāna šķietami haotisko valgmi – sistematizē, kārto, asi un principiāli uzrāda faktu mānīgos atspīdumus vai vienkārši ar veiksminieka ķērienu piepeši izceļ šķietami nezināmu faktu, kuram literatūrpētnieku pulki gājuši garām. Ilgonis ir cilvēks, kurš nerauc degunu par faktu lielumu vai mazumu – katram no tiem ir sava vieta literatūrpētniecībā, un izšķirīgos vēstures pagriezienos pat liktenīga loma."

Rūmnieks, Valdis. Faktu karalis Ilgonis Bērsons. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Ilgonis Bērsons. Sast. Dzintra Zaķe. Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 2006, 9. lpp.
Profesionālā darbība
1949, 26. febr.: pirmā pubikācija – "Tikšanās ar komponistu A. Žilinski" Talsu rajona laikrakstā "Padomju Karogs".
1949, 15. dec.: pirmā dzejas publikācija –"Piecgades kauja" – laikrakstā "Pionieris".
1953, 6. marts: pirmā recenzijas publikācija – "Romāns par lietuviešu tautas cīņām" laikrakstā "Padomju Jaunatne".par Aleksandra Gudaiša-Guzeviča darbu "Kalēja Ignota taisnība".

Literatūrvēstures, kritikas un zinātnes darbi

1963: "Latviešu padomju rakstnieki".
1965: "Literāras pārdomas".
1966: "Bagātība pati neatnāk: pārruna par literatūras lasīšanu".
1976: ''Padomju Latvijas rakstnieki".
2001: "Deviņi likteņi".
2006: "Auseklītis zem āmura un kāškrusta".
2013: Vera Kacena "Balle beidzās pusnaktī" (izdevumā iekļauts arī Ilgoņa Bērsona raksts "Uzbrukumi un aizstāvēšanās (-na): no 1963. gada literārās dzīves hronikas").
2014: "Segvārdi un segburti, 1".
2016: "Segvārdi un segburti, 2".


Dzejoļu krājumi

1991: "Celšanās".
2011: "Manuprāt: 80 piedomas un iedomas".

Autobiogrāfiskā proza

2001–2002: dienasgrāmata "Savā nodabā savā novadā".

Dokumentāli biogrāfiska grāmata

2019: "Laiku nospiedumi: Ilgoņa Bērsona dzīve dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņās un attēlos 1947–1990" (Madaras Eversones sastādījums; Ilgoņa Bērsona arhīvs un teksti).

Sastādītājs

1956: Aspazija "Lirika" (kopā ar Jāni Lūsi, arī priekšvārda autori).
1957: Mākonis "Izlase" (arī priekšvārda autors).
1959: prozas un dzejas izlase jaunatnei "Ērgļu cilts" (kopā ar Gunāru Cīruli un Jeronīmu Stulpānu).
1960: Edvards Vulfs "Ziedi, kas ceļmalā vīst" (arī priekšvārda autors).
1961: Augusts Arājs-Bērce, Ernests Eferts-Klusais, Linards Laicens, Oskars Rihters, Roberts Eidemanis "Izlase" (arī priekšvārda autors).
1964: Leons Paegle, Ernests Eferts-Klusais, Oskars Rihters, Augusts Arājs-Bērce, Linards Laicens, Roberts Eidemanis, Alvils Ceplis, Konrāds Jokums "Cīnītāju stāsti" (arī priekšvārda autors).
1967–1979: literatūras vēstures un kritikas gadagrāmata "Varavīksne".
1968–1974: Jānis Grots "Kopoti raksti 7 sējumos" (arī komentāru autors).
1969: Jānis Jaunsudrabiņš "Цветы ветра" (arī priekšvārda autors).
1970: Apsesdēls "Gribēju mīlēt" (arī ievada autors).
1971: Antons Bārda "Puķe pagalvī" (arī priekšvārda autors).
1973: Mākonis "Mana pārgalvīgā dzīves dziesma : dzejoļi, dienasgrāmatas, vēstules" (arī apraksta autors).
1973: Paulīna Bārda "Rudens putniņš" (arī priekšvārda autors).
1976: "Latvijas PSR Nopelniem bagātajam kultūras darbiniekam , Latvijas PSR Valsts prēmijas laureātam Zigmundam Skujiņam – 50".
1977: latviešu literatūras antoloģija "A lett irodalom kistükre" (arī ievadtekstu un biogrāfiju autors).
1977: "Andreja Upīša simtgadei".
1977: Marta Grimma "Priežu ziedi" (arī priekšvārda autors).
1979: Paulīna Bārda "Bērnu dienas".
1979: "Latviešu dzejas antoloģija septiņos sējumus", 7. sējuma 1. grāmata un 2. grāmata.
1980: Plecu pie pleca: veltījums Latvijas Padomju rakstnieku savienības četrdesmitgadei (kopā ar Gunāru Priedi priekšvārda autors).
1980: ""Karogā" laikmeta vēji šalc" (kopā ar Māru Cauni).
1981–1985: Jānis Jaunsudrabiņā "Kopoti raksti" 15 sējumos (kopā ar Pēteri Bauģi; sastādījis Kopoto rakstu prospektu, 1., 2., 6., 8., 12., 14. un 15. sējumu).
1982: Andris Vējāns "Varbūt nenoplūktas mežarozes zied?" (arī priekšvārda autors).
1982: Paulīna Bārda "Vakarsaulē".
1983: Linards Laicens "Портфель и петля" (arī priekšvārda autors).
1985: Anna Sakse "Acumirkļi" (arī komentāru un ievada autors).
1985: Kārlis Freinbergs "Taurētāja aicinājumi" (arī stāstījuma autors).
1986: Elza Stērste "Satikšanās".
1987: Andris Vējāns "Lubāns sapņo par Daugavu: dzeja, proza, publicistika, atdzeja" (arī starpvārdu autors).
1991: "K. Dziļleja".
1994–1998: Aleksandrs Grīns "Dvēseļu puteņi" daiļdarbi un raksti 20 sējumos.
1995: "Aleksandram Grīnam – 100".
1996: Jānis Akuraters "Dienu atspīdumi: revolūcijas atmiņu grāmata (1905–1908)" (arī priekšvārda autors).
1998–2010: Leonīds Breikšs "Dzīve un darbi" raksti 5 sējumos (kopā ar Mārtiņu Bisteru).
2000: Egons Līvs "Asteru medus" (vēstules, piezīmes, dzejoļi; arī komentāru un ievadvārdu autors).
2000–2007: Jānis Jaunsudrabiņš "Trimdas raksti" (kopotu rakstu papildinājums, arī biogrāfijas un komentāru autors).
2001–2022: Kārlis Skalbe "Mūža raksti", 9 sējumi (darbs pie nākamajiem sējumiem tiek turpināts).
2006: "Labestība: 89 veltījumi dzejā viens prozā" (arī dzejoļu autors, komentāru autors un redaktors).
2009: "Sāp aizgājušais skaistums: Andra Vējāna piemiņas grāmata" (kopā ar Gaidu Jablovsku un Benediktu Kalnaču).
2011: "Rīgas latvietis. Rīgas Latviešu biedrības gadagrāmata, 2011" (kopā ar Gaidu Jablovsku).
2011: Kārlis Dziļleja "Es atskatos uz Talsu novadu" (arī stāstījuma autors).


Sabiedriskā darbība

Kopš 1967: Latvijas Padomju rakstnieku savienības Literārā mantojuma komisijas vadītājs.
1967–1969: Rīgas pilsētas padomes deputāts.
1978–1993: Talsu literātu apvienības konsultants, Talsu rajona laikraksta "Padomju Karogs" ("Talsu Vēstis") literatūras lappuses "Avots" konsultants un sastādītājs.
1998–2000: Valsts Kultūras kapitāla fonda Literatūras padomes loceklis.
2000–2003: Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētāja vietnieks.

Bijis arī Rakstnieku savienības Kritikas sekcijas biroja priekšsēdētājs, Literatūras fonda valdes loceklis, Zinātņu akadēmijas Literatūras un mākslas pētīšanas un izdošanas padomes loceklis, Rīgas Kinostudijas filmu kategoriju piešķiršanas komisijas loceklis, Rīgas pilsētas Maskavas rajona Tautas universitātes dekāns.

Pagodinājumi

1980: LPSR Ministru Padomes un arodbiedrību padomes goda raksts.
2005: biedrības "Aleksandra Pelēča lasītava" goda biedra diploms
Birth time/place11.06.1931
Mežgrēzas
"Mežgrēzas", Balgales pagasts, Talsu novads, LV-3287
Dzimis Zentenes pagasta "Mežgrēzās". 1935. gadā dzimtās mājas vietā uzcelta jauna ēka.

Residence1931 – 1947
Mežgrēzas
"Mežgrēzas", Balgales pagasts, Talsu novads, LV-3287

1935. gadā iepriekšējās koka ēkas vietā uzcelta jauna "Mežgrēzu" māja.


1947 – 1951
Talsi
Talsi, Talsu novads

1951 līdz šim
Rīga
Rīga
Education
Dursupes pamatskola
Dursupes skola
"Dursupes skola", Dursupe, Balgales pagasts, Talsu novads, LV-3287

nezināms – 1947
Zentenes pamatskola
Zentenes muižas pils
Zentenes muiža, Bieļas — Kaive — Lamiņi — Zentene, Akācijas, Zentene, Tukuma novads, Kurzeme, Latvija


Cēres Primary School
Cēres pagasts
Cēres pagasts, Tukuma novads

1947 – 1951
Talsu vidusskola
Brīvības iela 29, Talsi
Brīvības iela 29, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Ilgoņa Bērsona literatūras skolotāja bijusi rakstnieka Kārļa Zariņa meita Mirdza Zariņa.

1951 – 1956
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa
Working place1957 – 1957
Laikraksts "Cīņa"
Blaumaņa iela 38/40, Rīga
Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011
Līdzstrādnieks

1957 – 1959
Laikraksts "Cīņa"
Blaumaņa iela 38/40, Rīga
Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011
Literatūras nodaļas vadītājs.

1959 – 1960
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Kritikas un publicistikas nodaļas vadītājs.

1961
Latvijas Valsts izdevniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050
Vecākais redaktors.

1961 – 1965
Latvijas Valsts izdevniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050
Galvenā redaktora vietnieks.

1966 – 1971
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretārs.

1967 – 1969
Rīgas pilsētas padomes deputāts

1972 – 1977
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Zinātniskais līdzstrādnieks literatūras vēstures nodaļā.

1977 – 01.11.1990
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Galvenā redaktora vietnieks.

1978 – 1993
Laikraksts "Padomju Karogs"
Talsi
Talsi, Talsu novads
Literārās lappuses "Avots" sastādītājs.
Vēlāk laikraksta nosaukums – "Talsu Vēstis".

1978 – 1990
Laikraksts "Padomju Karogs"
Talsi
Talsi, Talsu novads
Talsu rajona laikraksta ""Padomju Karogs" literatūras lappuses "Avots" konsultants un sastādītājs.

1990 – 1992
Latvian Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

1990 – 1993
Laikraksts "Talsu Vēstis"
Jaunā iela 17a, Talsi
Jaunā iela 17A, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Literatūras lappuses "Avots" konsultants un sastādītājs.

1991 – 1992
Laikraksts "Rakstnieka Vārds"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Galvenais redaktors.
Participation in organisations1957 – 1990
Latvijas PSR Žurnālistu savienība
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4, Rīga
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4, Rīga, LV-1050
Biedrs

1959 – 09.04.1990
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedrs

24.09.1959 – 1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs. Visilggadējākais valdes loceklis (no 1965. gada) un Literatūras mantojuma komisijas priekšsēdētājs (no 1967. gada).

1978 – 1993
Talsu novada literātu apvienība
Talsi
Talsi, Talsu novads
Apvienības konsultants

1990 līdz šim
Latvian Writers’ Union
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011
Biedrs

1993
Rīgas Latviešu biedrība
Merķeļa iela 13, Rīga
Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050

Priekšdēdētāja vietnieks un valdes loceklis (līdz 1994. gada oktobrim), domes loceklis (līdz 1996. gada janvārim; no 2003. gada līdz ?).

Darbojas Rīgas Latviešu biedrības Literatūras komisija un komisijas Omulības klubiņā.


1995 līdz šim
Kārļa Dziļlejas fonds
Rīga
Rīga
Fonda priekšsēdētājs kopš tā dibināšanas.

2015 līdz šim
Latvijas Ordeņu brālība
Rīga
Rīga
Biedrs, arī domes loceklis
Travelled06.12.1972 – 24.12.1972
Monreāla
Montreal, Quebec, Canada
Brauciens no Latvijas Komitejas Kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs.

06.12.1972 – 24.12.1972
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
Brauciens no Latvijas Komitejas Kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs.

06.12.1972 – 24.12.1972
Vankūvera
Vancouver, British Columbia, Canada
Brauciens no Latvijas Komitejas Kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs.

06.12.1972 – 24.12.1972
Sanfrancisko
San Francisco, CA, USA
Brauciens no Latvijas Komitejas Kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs.

06.12.1972 – 24.12.1972
Ņujorka
New York, USA
Brauciens no Latvijas Komitejas Kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs.

17.05.1978
Frankfurte pie Mainas
Frankfurt am Main, Hesse, Germany

18.05.1978 – 20.05.1978
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany

20.05.1978
Bīlefelde
Bielefeld, North Rhine-Westphalia, Germany

21.05.1978 – 22.05.1978
Fīrzene
Viersen, North Rhine-Westphalia, Germany

23.05.1978
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany

24.05.1978
Vesthofena
Westhofen, Rhineland-Palatinate, Germany

25.05.1978
Āhene
Aachen, North Rhine-Westphalia, Germany

26.05.1978
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany

27.05.1978
Fīrzene
Viersen, North Rhine-Westphalia, Germany

28.05.1978
Bonna
Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany

28.05.1978
Ķelne
Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany

29.05.1978
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany

30.05.1978
Fīrzene
Viersen, North Rhine-Westphalia, Germany

01.06.1978
Diseldorfa
Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany

01.06.1978
Frankfurte pie Mainas
Frankfurt am Main, Hesse, Germany

1982
Ungārija
Hungary
Brauciens delegācijas sastāvā.

00.05.1984
Rumānija
Romania
Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

01.06.1984 – 19.06.1984
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany

22.09.1987 – 27.09.1987
Somija
Finland
Apbalvojumi
1970
Medaļa "Par varonīgu darbu"

1981
LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks

2001
1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme

2005
Atzinības krusts
IV šķira
Ordeņa virsnieks ar Ordeņa kapitula 2005. gada 12. oktobra lēmumu. (Ordenis pasniegts 2005. gada 11. novembrī.)

2010
Annual Latvian Literary Award
Mūža ieguldījums
Balva piešķirta par mūža ieguldījumu literatūrzinātnē.

2014
Egona Līva piemiņas balva ''Krasta ļaudis''
Labākā realizētā literārā iecere
Balva piešķirta par mūža veikumu literatūrzinātnē un grāmatu "Segvārdi un segburti. Noslēpumi un atklājumi" (I).

2023
LZA Viļa Plūdoņa balva
Balva piešķirta par ilggadīgiem nopelniem latviešu literatūras pētniecībā.

Kartes leģenda

Rodomi rezultatai 1-5353.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Mežgrēzas
("Mežgrēzas", Balgales pagasts, Talsu novads, LV-3287)
11.06.1931Birth time/placeFarmstead
2Talsi
(Talsi, Talsu novads)
1947 - 1951ResidenceCity
3Mežgrēzas
("Mežgrēzas", Balgales pagasts, Talsu novads, LV-3287)
1931 - 1947ResidenceFarmstead
4Rīga
(Rīga)
1951ResidenceCity
5Dursupes skola
("Dursupes skola", Dursupe, Balgales pagasts, Talsu novads, LV-3287)
(Nav norādīts)EducationBuilding, house
6Zentenes muižas pils
(Zentenes muiža, Bieļas — Kaive — Lamiņi — Zentene, Akācijas, Zentene, Tukuma novads, Kurzeme, Latvija)
- 1947EducationManor house
7Brīvības iela 29, Talsi
(Brīvības iela 29, Talsi, Talsu novads, LV-3201)
1947 - 1951EducationBuilding, house
8Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
1951 - 1956EducationBuilding, house
9Cēres pagasts
(Cēres pagasts, Tukuma novads)
(Nav norādīts)EducationParish
10Blaumaņa iela 38/40, Rīga
(Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011)
1957 - 1957Working placeBuilding, house
11Blaumaņa iela 38/40, Rīga
(Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011)
1957 - 1959Working placeBuilding, house
12Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1959 - 1960Working placeBuilding, house
13Aspazijas bulvāris 24, Rīga
(Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050)
1961Working placeBuilding, house
14Aspazijas bulvāris 24, Rīga
(Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050)
1961 - 1965Working placeBuilding, house
15Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1966 - 1971Working placeBuilding, house
16Latvijas Zinātņu akadēmija
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1972 - 1977Working placeBuilding, house
17Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1977 - 01.11.1990Working placeBuilding, house
18Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1990 - 1992Working placeBuilding, house
19Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1991 - 1992Working placeBuilding, house
20Talsi
(Talsi, Talsu novads)
1978 - 1993Working placeCity
21Talsi
(Talsi, Talsu novads)
1978 - 1990Working placeCity
22Jaunā iela 17a, Talsi
(Jaunā iela 17A, Talsi, Talsu novads, LV-3201)
1990 - 1993Working placeBuilding, house
23Monreāla
(Montreal, Quebec, Canada)
06.12.1972 - 24.12.1972TravelledCity
24Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
06.12.1972 - 24.12.1972TravelledCity
25Vankūvera
(Vancouver, British Columbia, Canada)
06.12.1972 - 24.12.1972TravelledCity
26Sanfrancisko
(San Francisco, CA, USA)
06.12.1972 - 24.12.1972TravelledCity
27Ņujorka
(New York, USA)
06.12.1972 - 24.12.1972TravelledCity
28Frankfurte pie Mainas
(Frankfurt am Main, Hesse, Germany)
17.05.1978TravelledCity
29Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
18.05.1978 - 20.05.1978TravelledCity
30Bīlefelde
(Bielefeld, North Rhine-Westphalia, Germany)
20.05.1978TravelledCity
31Fīrzene
(Viersen, North Rhine-Westphalia, Germany)
21.05.1978 - 22.05.1978TravelledCity
32Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
23.05.1978TravelledCity
33Vesthofena
(Westhofen, Rhineland-Palatinate, Germany)
24.05.1978TravelledCity
34Āhene
(Aachen, North Rhine-Westphalia, Germany)
25.05.1978TravelledCity
35Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
26.05.1978TravelledCity
36Fīrzene
(Viersen, North Rhine-Westphalia, Germany)
27.05.1978TravelledCity
37Bonna
(Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany)
28.05.1978TravelledCity
38Ķelne
(Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany)
28.05.1978TravelledCity
39Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
29.05.1978TravelledCity
40Fīrzene
(Viersen, North Rhine-Westphalia, Germany)
30.05.1978TravelledCity
41Diseldorfa
(Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany)
01.06.1978TravelledCity
42Frankfurte pie Mainas
(Frankfurt am Main, Hesse, Germany)
01.06.1978TravelledCity
43Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
01.06.1984 - 19.06.1984TravelledCity
44Somija
(Finland)
22.09.1987 - 27.09.1987TravelledCountry
45Rumānija
(Romania)
01.05.1984TravelledCountry
46Ungārija
(Hungary)
1982TravelledCountry
47Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
24.09.1959 - 1990Participation in organisationsBuilding, house
48Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
(Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011)
1990Participation in organisationsBuilding, house
49Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4, Rīga
(Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4, Rīga, LV-1050)
1957 - 1990Participation in organisationsBuilding, house
50Talsi
(Talsi, Talsu novads)
1978 - 1993Participation in organisationsCity
51Merķeļa iela 13, Rīga
(Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050)
1993Participation in organisationsBuilding, house
52Rīga
(Rīga)
1995Participation in organisationsCity
53Rīga
(Rīga)
2015Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.