1239-K-Karklins-02-0047
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2023-03-19 11:47:32
Labots2023-03-19 12:13:58
Atšifrējums

1349 turp.

Lauj wiegli koku galos
Man lihdz tew schuhpoties
Un garās saules dienās
Man kalnos aizmirsties

1350

Tumsa un migla pasauli sedz
Muhzchigas ruhpes dzihwē tik redz
Welti ir strahdat weltigs ir darbs
Beigās tak kapā tewi grauzch tahrp
Laimibas sapņi blehņas un nieks
Nawa wirs zemes sagaidams prieks
Cieschanas sahpes sirds tikai juht
Noladets liktens cilwekam buht

1351

Pie strauta zalā krastā
Stalts wihtols lihgojas
Stiep zarus lepni gaisā
Uz strauta neskatas

Un tomer tik caur strautu
Tik stalt tas uzauga
Bet tagad tam par zemu
Kas wiņu audzeja

1352

Luhk zweinieks mazā laiwinā
Drosch dziļā juhrā dodas
Tas nahwes briesmas nebehda
Kad bagats loms tik rodas
Kad wehtra wiļņi kauc
Uz augschu zweijnieks brauc.

Wai pasauls wehtras bihdamies
Gan rokas klepi liksim
Ne dzihwes wiļņōs cihnoties
Tik wien pie mehrķa tiksim
Bez krietna ciniņa
Naw laime gaidama

1353

Melnas acis melni mati
Sahrta luhpas, kaisli skati
Saki draugs ko wehlies wehl.
Kad tew tahda lihgawa

Ak un kad pie wisa ta
Wehl kads mazums sieweschkibas
Un kads mazums dieweschkibas
Tad tu wari traks wehl kļuht

1354

Naw bijis jauks mans dzihwes rihts
Pilns sehru juhtu wientulibas
Ka tumsā wien tik staigajis
Bez laimes un bez mihlestibas

Pehc laimes sen ilgojos
Un mihlestibu meklet gahju
Kur wina miht un kahda ta
To ne nojaudu ne zinaju

Naw bijis jauks mans dzihwes rihts
Bet atnahks laiks tas drihz jo drihzi
Kad atmineschu behrnibu
Ka pazaudetu pavadisi

1355

Kamer wien tik laudis dzihwos
Wiņi sils prieksch brihwibas
Laime miht tik laudis brihwos
Wehrdzibā naw brihwibas

1356

Ka ehrglis pehc gaismas traucas
Un zemes putekļus nihd
Ta cilweks laimigs saucas
Ja brihwibas saule tam spihd

1357

Par to mazo schupuliti
Ko tew as - ram mahte kahra
Wienu mihlu mihļu skatu
Dod no tawa acu pahra

Par to wahjo sahpju kruhti
Ko tu mazinsch buhdams zihdi
Atšifrēt tekstu
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaK. Kārkliņa folkloras vākums
Atslēgvārdi

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.