1239-K-Karklins-02-0048
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2023-03-19 12:50:41
Labots2023-03-19 13:14:08
AtšifrējumsDehliņ atminies jel manis
Wienu ihsu ihsu brihdi.

Par to noguruscho balsi
Kas tew teica Kristus wehsti
Wienu baltu baltu rozi
Man uz kapa kopas desti

1358

Ne par welti saka
Muhsu jauniba traka
Paturot lielo waļu
Wina sew izwel schausmigu daļu
Miesa un spehki tai zuhd un zirgs
Acis rugtās asarās mirkst
Grehki iz dzihslam tai asinis lok
Wina pate sew pamazam kapu rok

1359

Sirds tik gruhta

Smagi, sehri
Lauku mahtes
Elpa puhta.

Pahri plawam
Rudens twaika
Wehsmu suhta.

Wehsmas drehbe
Pelekzihda,
Miglas schuhta.

Pehrļu smaga
Wihle welkas,
Liecas ruhta -

Nobirst ruhta
Nobirst astra - -
Sirds tik gruhti.

1360

Rainis
Ak eglite, ak eglīte tu pastahwiga esi,
Tu zaļo ziemas aukstuma tik pat ka wasras karstumu
Ak eglite, ak eglite tu pastahwiga esi.

Ak eglite ak eglite tu manim patikt wari.
No ziemas swehtku eglites mums spihd daudz gaischas swecites.
Ak eglite ak eglite tu manim patikt wari

Ak eglite ak eglite taws apgehrbs man ko mahca
Pastahwiba un ceriba dod spehk' un priecib' nestundā.
Ak eglite ak eglite taws apgehrbs man ko mahca:

1361

Jahņu dziesmas.
Jaw wakar Jahņa behrni
No Wahczemes izlihgoja,
Simtiņsch behru kumeliņu,
Diwi simti jahjejiņu.

Behrsonē tirgu tura,
Tur dancina kumeliņus.
Sajahjuschi uz tiltiņa,
Ielauzuschi tiltam grihdu.

1362

Es tew luhdzu bahleniņ
Piepļaun zaļa ahboļiņa
Ko ehdis Jahņa zirgi,
Garu ceļu tecedami.

1363

Ja gaidiet Jahņa behrnu,
Tad wahrtiņus atweriet!
Ja jau wiņus negaidiet
Tad cieschaki aizweriet.
Atšifrēt tekstu
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaK. Kārkliņa folkloras vākums
Atslēgvārdi

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.