#LFK 150, 4566

Nosaukums oriģinālvalodā
Tā svētā grāmata
Vienības Nr.
4566
Valodas
Latviešu valoda
Iesūtīšanas datums
11.02.2019
Pierakstīšanas laiks un vieta
Trikāta
Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads,
Gunta Pakalns: "Eduards Venters dzimis 1872. gada 28. jūlijā Trikātas pagastā, nodarbojās kā galdnieks un saimnieks tā pagasta Vecvišķos. Bija ticīgs un liels Brāļu draudzes piekritējs. Kad viņu iesauca cara armijā, tā ap 1915. gadu, tad strādāja par feldšeri un droši, ka viņam līdz bija tā Debess grāmata. Oriģinālā grāmatiņa bija diezgan plāna un nobružāta, kad to sen atpakaļ ieskenējām. Man ir aizdomas, ka viņa tika norakstīta varbūt no Pētera Kepīša, kurš arī bija trikātietis un viens no aktīvākiem Brāļu draudzes locekļiem. Vecaistēvs aizsaules ceļos aizgāja 1930. gada 27. augustā un ir apglabāts Trikātas kapos".


Atslēgvārdi
Fails
#LFK 150, 4566
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2020-06-15 13:54:38
Labots2020-06-15 17:51:08
AtšifrējumsTa svētā grāmata
Iekš vārda Dieva ta Tēva Dieva ta dēla un Dieva ta cieniga Svētā gara
Amen +
Es sūtu pie jums šo grāmatu, Kas mācibu dod lasitajiem, stāvet pret saviem ienaidniekiem, Kurai ir tads spēks tas kas šo dzird lasam tam ir 20 dienas atlaižamas un tam ari nevar nekas pretij [pretī] stāvet nedz kas kaitēt nei [ne] ūdens; nei [ne] uguns nei [ne] grēks; nei [ne] buršana, un kas šo grāmatu pie sevis nes tas uzvarēs savus ienaidniekus, jo Viņa līdzinajās mūsu Kunga Jezus Kristus Svētam Krustam, kāds ir priekš manis un šo dien pie manis, tas lai pasarga
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK 150, 4566
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2020-06-15 14:01:43
Labots2020-06-15 17:52:25
Atšifrējumsun paglaba mani par dienas un naktes [nakts], visām stundam un pret visu ienaidnieku blēdibam. Tu mans, Kungs, Jezus Kristus, ka ar Tavu ciešanu un miršanu apdomaju par izciestām sāpem un mokām un rožu perves asinim kur [kuras] tu izlējis pie Krusta caur uzduršanu Tavu sānu.
Svētais Kungs pasargi Tu mani pret to nelabu gaisu pret redzamiem un neredzamiem ienaidniekiem, Lai viņi mums neko nevar darit. Jezus Marija un Jāzeps. Ši grāmata ir rakstīta no Ta ciešanas Eņģeļa. Viņa mums mācibu dod līdz ar lasam dudz [daudz] es [esam] dzirdejuši, Tad nu kas Viņu grib norakstit tam vajaga ar zelta bokštabiem rakstit Jezus Kristus Dieva Dēls kas trīs īpašibas Dievibas Caur Ta Kunga spēku japavēl tās svētās dienas svētit, jo tur klāt es jums esmu devis tās [sešas] dienas priekš strādašanas, bet tā septitā 7 diena ir Ta Kunga dusešanas diena. Jums nebūs nekādus darbus darit, bet dzīvot Dievam tam Tēvam par godu un ari saprast, kā Jezus Kristus Dieva dēls piedzimis ir no tās jumpravas Marijas caur Manu Dievišķīgu roku tas viss spēcibas es esmu šo grāmatu rakstijis ar labām pavēlēm raksti ir tāpats [tāpēc], lai Jūs izsargatos no grēkiem un gaveņiem tureties ar bailibām iekš
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK 150, 4566
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2020-06-15 15:07:00
Labots2020-06-15 18:09:03
Atšifrējumslūgšanām un pie lūgšanām un kad jūs to nedarisiet, tad jūs to mūžību nesagaidisiet. Es jums [jūs] sodišu ar badu, mēri un uguni un varu [karu], un Kad vēl to nedarisiet, Tad es jūs sodišu ar Manu mužigu sodibu. Es iesākšu vienu karu pēc otra un vienu badu pēc otra un dēls celsies pret tēvu, un meita pret savu māti un Es savu vaigu nogriezišu no jums pēcs [pēc] taisnibas. Es jums [jūs] esmu želojis tāpēc es jūs pārmācīšu ar pērkoni un zibeni, ka jūs pazīsiet Manu Dievišķigu spēku un taisnibu es jums [jūs] pārmācīšu No Dievišķigas mīlestibas Manas visas mīlibas mātes kura priekš jums lūdza jo citādi jūs būtat [būtu] soditi pēc jūsu netaisnibas, Es pavēlu ka jums būs vienumēr baznincā [baznīcā] iet savus grēkus apraudat un Mani vairak neapbēdinat. pret savu tuvāku nekādu netaisnibu nedz kaiti turet nedz nepatiesā [nepatiesi] naburgus apbēdināt, un tuvāka mantu pie sevis ņemt. Šo aizlūdzu jums pie mūžibas sodibas lai jūs zinatu Ka jums ir patiesigs Dievs esmu ar savu roku rakstijis, un kas šās grāmatas netic, tas mūžigu dzīvošanu nedabos [nedabūs]. Un kas šo grāmatu pie sevis nes un vienam un otram to lasit dod lai tādam grēki būtu Kā smiltis jūras malā tie visi taptu piedoti un
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK 150, 4566
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2020-06-15 15:21:03
Labots2020-06-15 18:10:26
AtšifrējumsKas šo grāmatu dzird un viņu mājās nekā neiet ir jeb otram nekā norakstit nedod tam būs pazudinatam tapt uz mūžību. Pēdigi pavēlu jums, Kā jums būs Manus baušļus turēt, kā Kristus viņus ir turejis no Marijas piedzimšanas kā Tas pie Svēta Krusta Koka ir lasams iekš Kristus vārda savienots caur Viņa ciešanu jums būs klusu stāvet, kā Viņš Klusu ir stāvejis dārzā. Tā saku es pie grēku pamešanas iekš Vārda Dieva tā tēva Dieva tā dēla Dieva tā cieniga svētā gara. Amen +.
Kas šo noraksta, Svētuma [svētumu] pie sevis nes tādam būs ar labu nāvi, no šās bēdigas pasaules šķirties un nekāda [nekādas] pasauligas kaites ciest, tam nevajaga bīties ne no kādiem ieročiem slepkaviem un laupitajiem un it visiem ļaunu daritajiem. Tad nu ar dievu visi ieroči zobini un visi neredzami lai tie manim visū nenāk. No tās Kristibas, ko Jānis Jardanas upē Kristija. stāviet klusu visi redzami un neredzami ieroči. Caur To Svētu garu pavēlēšanu, stāviet klusu visi redzami un neredzami ieroči Caur mūsu Kunga Jezus Kristus svētām izbailēm un mokām Kas manis un tevis pestijis, stāviet klusu visi redzami un neredzami ieroči bruņas un ienaidnieki, caur mūsu
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK 150, 4566
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2020-06-15 15:42:22
Labots2020-06-15 18:11:38
AtšifrējumsKunga Kristus svētām ciešanām un miršanu. Kad tu visu Svētais un spēcigais Dievs esi man nabagam žēligs kas šiem 7ņiem vārdiem netic tas lai raksta uz viena papira piesien to suņam un tad šauj uz to tad jūs redzesat ka tas ir patiesiba un kas šo grāmatu pie sevis nes, tas netaps saķerts nedz nodurts (nedz nodurts) nedz no šauts iekš Vārda Dieva tā Tēva un Viņa vienigā piedzimušā dēla, tik tiešām kā Kristus ir dzimis un pie Svēta Krusta miris un ka Marija Dieva Māte ir uz pasauli ir bijis es nevaru ne šauts neburts tapt Es priekš visām [visiem] ieročiem buršanām uz šo pasauls [pasauli] pie Tā Trīsvienigā Dieva turos tik tiešām nevar neviens nāvigs ierocis trāpit, jo es esmu ēdis tā Kunga svēto miesu un dzēris Viņa svētas asinis Dievs tas Tēvs tas Dēls esi ar mani! Dievs tas svētais gars starpā lai ir visām lodēm. Šo sūtu es pie Tevis nu un apsolu caur to vis Svētu Trijadibu Dievs tas cienigais Svētais gars
A = M = E = N +
Es uzcelšos ar Dievu un Svētu garu baudijis ta kā Kunga Svēto miesu un asinis. Ka man nevienai [neviena] lodei [lode] nevar trāpit lai viņa būtu tērauda, sudraba jeb zelta, Dievs dod man no visiem maniem ienaidniekiem
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK 150, 4566
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2020-06-15 16:13:49
Labots2020-06-15 18:15:02
Atšifrējumsmieru es apslēpos iekš mana Pestitaja piecām vātim es iemu ar Dievu pavisiem ceļiem, Dievs manis nepametis.
Amen +.
Šie ir mūsu Kunga Jezus Kristus Svēti vārdi norakstiti Londones pilsētā no viena Enģela Dievs caur Miķeli ta licis norakstit, ar zelta bokstabiem ši grāmata Miķeļa baznicā virs tās svētās vietas lidinajās neviens tā saņemt nevareja, Bet Kā no viņas rakstit gribeja, tad viņa spiedās klāt tik cieši (cieti) Ja šo grāmatu no sevis ne=esmu devis, bet Jezus Kristus to ir iz laidis, ari jums nebūtu ar bezprātigiem lopiem neprātigi dzīvot! Svētdienas agri baznicā iet Un sinigi [sirsnīgi] Dievu lūgt. tev nebūs iekārot tavas [tava] tuvāka naudu un mantu un šos Manus Vārdus Klausidami un daridami Es jums mieru prieku veselibu un labklāšanu,
Bet kas šo mācibu un Vārdus netic un pēc tiem nedara tas taps milzigi pazudinats, patiesi Es jums sāk [saku], kad [ka] mūsu Kungs Kristus pats ar savu roku Šos Vārdus ir rakstijis un iedevis mums par mācibu, Kas šiem Maniem vārdiem preti runa tas taps nošauts. Kristus, no draudzības atstās un no Manim [manis] nekādu palīdzību nedabus, Kam ši grāmata ir un to citiem nedod norakstit, tas ir nolādets no tās Kristigās draudzes un no
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK 150, 4566
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2020-06-15 16:30:27
Labots2020-06-15 18:16:19
Atšifrējumsun no Manas valstibas atstumts: Šo grāmatu var viens otram dot norakstit, tad kad jums tik daudz grēku būtu ka smiltis jūrmalā, jeb kā zvaigznes pie debess tie visi taps piedoti.
Šos vārdus jums būs ticet patiesi Es jums saku kas šiem netic tam būs mirt un viņa bērniem labi neklāsies atgriežaties pie laika. Jūs netopat neželigi soditi ellē pastara dienā Es prasišu jums būt, jūs itnenieka neviens Man varesiet atbildet par saviem grēkiem tiem kas šo grāmatu iekš mājām tur, būs pasargats no uguns no ūdens un kad sieva šo grāmatu pie sevis tur tad nes tos teicamos augļus
Turait [Turat] manus baušļus caur Mana Kalpa tā Miķeļa Eņģeļa pie jums sūtu Kā iekš Vārda tā Svētā Gara Amen +. Kas šos Vārdus prātā tur un pēc Viņiem dara pieminedami Ta Kunga Kristus ciešanu un miršanu tad tas nemirs sliktā nāvē un kad vienai sievai Bērns dzimis tad vajaga to grāmatu pie sevis nest. tad viņai tās sāpes vieglaki būs izciest un Kad bērns ir piedzimis tad vajaga tam bērnam šo grāmatu Labaiā [labajā] pusē nolikt tad viņš no visām nelaimēm taps pasargats un tas šo grāmatu Mājas no mājas nes tas mūžigi svētīs un kas šo Grāmatu
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK 150, 4566
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2020-06-15 16:46:59
Labots2020-06-15 18:18:45
Atšifrējumsnevienam nedod, tas būs nolādets, tam kas to netic [kas] šai grāmatā ir rakstits tam būs tanī dienā priekš savas miršanas redzet vienu zīmi no debesim.
Amen +.
Iekš gada ir 42 dienas nelaimigas tie cilvēki kas iekš šām dienām saslimst reti, kas no tiem ceļās un bērni, kas šinīs dienās piedzimst tie ilgi nedzīvo un ja ari dzīvo vēl no tiem ir ļoti nelaimigi un tiem kas šinīs dienās apprecējās tie ilgi kopa nedzivo un ja ari kopā dzivo tad tie ļoti nesaderigi dzīvo lielā trūkumā iekš šām dienām nebūs nekadu sēklu sēt, jo viss ko šinīs 42ās dienas dara ir nelaimigs, nekādus augļus ņemt nedz darīt ir nelaimigs nest, ņemt nedz ari iekš šām dienām ceļos laisties jo tas ir nelaimigs [nelaimīgas] .
No šām sešām dienām ir tās visu nelaimigas un tās ir šās; Kā Marta 3.šais 17tais Augusts 12tais Septemberis [septembris] un 1.ais Aprilis. jo tanīs dienas Jūdats [Jūdas] piedzimis, kas musu Kungu un Pestitaju pārdeva un 8ta augustā velns no debesim nomests 1. Maijā 1. Decembrī ir Sodoma un Gomora sadedzinata.
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK 150, 4566
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2020-06-15 18:18:53
Labots2020-06-15 18:24:03
AtšifrējumsBērni, kas šinīs dienās piedzimst tie mirst briesmīgā nāve, Šo grāmatu būs rakstijis uz pergamenta ādas ar zelta bokstabiem.
+ C + P + C + + + A + E + b + + C C g + C + g + N + + N +.

Jenvaris [Janvāris] 11, 12, 18, 26.
Februaris 8, 16. 18
Mercs [Marts] 1. 3. 12. 13. 18.
Aprilis 1. 3. 12. 13. 18.
Maijā 1. 10. 17. 30.
Junij [Jūnijs] 1. 7. 17.
Julijs 1. 3. 6. 7.
August [Augusts] 8. 18. 17.
Septemberis [Septembris] 12. 15. 18. 30.
Oktoberis [Oktobris] 15. 17.
Novembris 11. 17.
Decembris 1. 7. 11.
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK 150, 4566
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2020-06-15 18:24:13
Labots2020-06-15 18:30:31
AtšifrējumsEs jums pavēlu manus baušļus turēt, ka jums Kristus mācijis iekš Tā vārda Dieva ta Tēva + Ta Dēla + un Dieva ta Svēta Gara +. Amen +.
Zobini [Zobenu] un nāvigus rīkus caur šo var apturēt, un visas redzamas un neredzamas varas paliek mierā. Caur mūsu Kunga [Kungu] Jezu Kristu, kas mani un tevi radijis ir. Kas par mani cietis un miris + Caur to Svēto viltibu paliek mierā redzamas bruņas + Dievs lai ir mums žēligs tas Visu spēcigais, ka tie uz mani vaļā nenāk Caur to apstiprinašanu Tā Svēta gara +.
Amen +.
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK 150, 4566
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2020-06-15 18:30:48
Labots2020-06-15 18:43:01
AtšifrējumsIekš Tā vārda Jezus Kristus, kas taisni dzīvo
Dievs es apzveru (apzvēru) ka spēks un bruņas, tam kas šiem Vārdiem tic nekādu miesigu Kaiti nedarīs:
Es, Dievs Tēvs +.
Dievs Dēls +.
un Dievs tas Svētais Gars +.
Stāvešu visur klāt, kā ne kāds nāvigs šķeps nevarēs darīt.
B. + D + S + V + K + S + B + + S + O + K +.
Amen +.
Bim Kristus + Bertus + Nonin + Sebusko Monuret + Jezu + Marija + Jazepa + Setu + + Svētits tu ieiedams un svētits tu būsi iziedams.
Tas Kungs ...dos visus ienaidniekus, kas pret tevi ir Kā tie tavā priekša ar nodomu + novārēs pa manu ceļu Tie pret Tev izies un pie septiniem tie priekš tevim begs.

Mūsu Tēvs Debesīs
Svētīts lai top Tavs Vārds.
Lai nāk tava valstība
Tavs prāts lai no tiek kā
debesīs tā ari virs zemē
Mūsu Dienišķu maizi dod mums šo dien
Un ik dienas pamet mums mūsu parādus! Ka mēs pametam saviem parādniekiem. Neieved mūs iekš Kārdinašanas, bet atpestij [atpestī] mūs no visa ļauna Amen +.
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK 150, 4566
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2020-06-15 18:44:52
Labots2020-06-15 21:14:24
AtšifrējumsJo Tev pieder ta valstiba tas spēks un tas Gods mūžigi mūžos
Amen + + + .
Tas ir tiešam tiesa Amen +.
Atšifrēt tekstu

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-1 no 1.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Trikāta
(Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads)
(Nav norādīts)Pierakstīšanas laiks un vietaCiems

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.

Tēzaurs